10-04-2017

Информация от ЕФСА относно новата инициатива на ЕФСА – участие в Партньорски проекти, чрез която се цели засилване на изграждането на капацитет на ниво ЕС по отношение оценката на риска по хранителната верига. Чрез Партньорските проекти се цели трансфер или обмен на знания и експертиза между две или повече заинтересовани организации в държавите членки, Норвегия и Исландия. Чрез стимулиране на подобни съвместни инициативи, този нови вид проекти (грантове) ще допринесат в усилията на ЕФСА, насочени към изграждане на единна европейска общност за капацитет и познания за научна оценка. Партньорските проекти (грантове) обхващат всички области от оценката на риска, в които ЕФСА работи. За Ваша информация, в партньорските проекти може да св включи всяка организация, която е включена в списък на ЕФСА по член 36 от Регламент 178/2002, достъпен тук  - http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf . Поканата за изявяване на интерес за участие в Партньорските проекти ще бъде отворена до 15 септември 2017г. Допълнителна информация относно Партньорските проекти може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА  - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170331-0 или чрез контакт с Българския контактен център на ЕФСА -EFSAfocalpoint@mzh.government.bg.

Архив