17-03-2015


За решаване на проблема с „Празния кошер“
е необходим интегриран подход

Пчеларството е древен поминък в Европа в продължение на няколко хилядолетия. Пчелите имат важно значение за околната среда, като поддържат биоразнообразието чрез опрашване на широк спектър от култури и диви растения. Те допринасят за човешкото благосъстояние директно чрез производството на мед, цветен прашец, восък за хранително-вкусовата промишленост, прополис и пчелно млечице като добавка в храните.
Организацията по прехрана и земеделие на ООН изчислява, че от 100 растителнивида, които осигуряват 90% от храните в световен мащаб, 71 се опрашват от пчелите. По-голямата част от отглежданите култури в Европейския Съюз (ЕС) зависят от опрашването. Световната парична стойност на опрашването се оценява на стотици милиарди евро.
ЕФСА счита, че поради важната екологична и икономическа стойност на пчелите, е необходимо да се провеждат мерки за надзор на местно, национално ниво и континентално ниво.
Проблемът „Празен кошер“
През последните 10 до 15 години, пчеларите докладват за необичайно отслабване на пчелните семейства и загуби, особено във Франция, Белгия, Швейцария, Германия, Великобритания, Холандия, Италия и Испания. В Северна Америка загуби се наблюдават от 2005 г. насам – от тогава броят на изчезналите пчелни семейства е по-голям, отколкото през последните 50 години. Американски учени въвеждат термина Colony Collapse Disaster (CCD), за да опишат този феномен. CCD често се характеризира с бърза загуба на пчелите-работнички от пчелното семейство.
Причините за намаляващия брой пчелни семейства все още не са идентифицирани. Въпреки това се предполага, че няколко фактора действат в комбинация или поотделно. Те включват:
- ефектите от интензивното селско стопанство и използването на пестициди;
- гладуването и неправилното хранене на пчелите;
- вирусни болести;
- атаки от инвазивни паразити – акара Varroa destructor, азиатски стършели
(Vespa velutina), малък кошерен бръмбар Aethina tumida и пчелният кошерен акар;
- генетично модифицирани растения;
- както и промените в околната среда.
През май 2012 г. Европейската комисия отпусна 3,3 милиона € в подкрепа на 17 държави-членки за наблюдение и проучвания, насочени към събиране на допълнителна информация за загубите на пчелните семейства, като част от стратегията си за справяне с намаляващия брой пчелни семейства. При това наблюдение върху пчелите и смъртността при тях в Европа се прави извода, че системите за надзор в държавите членки не са достатъчно ефективни и има недостиг на данни на ниво държава-членка, както и липса на сравними данни на равнище ЕС.
Ролята на EFSA
EFSA играе важна роля в проучването на проблема с „Празния кошер“ в Европа, който е във връзка с мандата за подобряване на безопасността на храните, здравето на животните и растенията, както и да гарантира високо равнище на защита на потребителите. Броят на групите от научни експерти от EFSA и панелите допринасят за тази работа главно в областта на пестицидите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, генетично модифицираните организми (ГМО), събиране на данни и научна оценка.
Централно място в тази работа са оценките на околната среда, безопасността на пестицидите и генно модифицираните организми, извършвани от EFSA. EFSA е отговорна за партньорската проверка на оценките на риска на активните вещества, използвани в състава на продукти за растителна защита. Досиетата, представени от кандидатите трябва да съдържат изчерпателна информация за потенциалния риск за околната среда от техните продукти.
EFSA също така извършва оценки на риска на максимални нива на остатъци на активни вещества в пестициди. Тези оценки вземат предвид потенциалните ефекти на веществата върху околната среда като цяло и върху нецелеви организми, в частност пчели. Звеното съставя годишния доклад на Европейския съюз за остатъци от пестициди в храните, в който се прави преглед на контролните дейности, извършвани в 27-те държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Целта е да се гарантира спазването на изискванията за безопасност на храните със стандартите, определени в европейското законодателство за остатъчните вещества от пестициди. Най-новият доклад за 2009 г. показва, че само 0,1% от пробите пчелен мед съдържат пестициди, които надвишават MRLS.
Панелът на EFSA, отговарящ за продуктите за растителна защита и техните остатъци (PPR Panel) предоставя независими научни консултации, относно оценката на риска на продукти за растителна защита и остатъците от тях. Това включва и по-специално разглежда рисковете за оператори, работници, граждани и потребителите, както и на околната среда и диви животни. Една от основните дейности на Панела е да се разработят нови или преглед на съществуващите ръководни документи относно оценката на риска от пестициди, включително развитието на подходите за оценка на риска, методологии и модели. Панелът може да дава становища за ефектите на специфични активни вещества, използвани в продуктите за растителна защита или по въпроси, свързани с безопасната употреба на пестициди.
ГМО и продукти, получени от генно модифицирани храни и фуражи са предмет на анализ на риска преди да бъдат пуснати на пазара на ЕС. В този процес, ролята на Панела за ГМО е независима оценка с цел предоставяне на научни съвети на управляващите риска относно някои ГМО, които могат да представляват опасност за здравето на човека, животните, растенията и околната среда. Оценката обхваща няколко специфични аспекти на риска, единият от които е възможен риск за "нецелеви организми" като пчели. Панелът е разработил насоки за оценка на безопасността на генетично модифицирани растения, влагани в хранителни продукти и фуражи и подпомага фирми и производители, при изготвянето на заявления за разрешение на ГМ растения. През 2010 г. Панелът ГМО актуализира своите насоки по отношение на оценка на риска за околната среда на генетично модифицирани растения, както и конкретни насоки за разработване на оценка на възможните ефекти на генетично модифицирани растения върху нецелеви организми.
В допълнение, всяка молба за разрешение на ГМ растение трябва да бъде придружена от план за следпазарен мониторинг на околната среда (PMEM), показващ как кандидатът ще наблюдава генетично модифицираното растение за евентуални неблагоприятни въздействия върху околната среда, след като разрешението е издадено. Целта на този план е да се идентифицират възможни непредвидени неблагоприятни последици върху околната среда, които могат да възникнат пряко или косвено от отглеждането на генетично модифицирани растения. През 2006 г. Панелът ГМО на EFSA, предостави на кандидатите насоки за разработване на PMEM планове, които бяха актуализирани през 2011. От 2010 г. панелът за ГМО е отговорен за оценката на годишните доклади за PMEM, които са представени на Европейската комисия за всяка ГМ култура, разрешена за отглеждане в ЕС (в момента царевица MON810 и картофи Amflora).
Експертната група по здраве на растенията предоставя независими научни консултации относно рисковете, причинени от организми, които вредят на растения, растителни продукти или растително разнообразие в Европейската общност. Всяка оценка на риска от вредители включва оценка на риска за околната среда. Панелът публикува конкретни насоки за оценка на екологичния риск на вредители по растенията. Работата на EFSA в областта на здравето на растенията е от специално значение за здравето на пчелите, тъй като някои вредители, които са заплаха за пчелите, могат да бъдат пренесени чрез растения. Малкият кошерен бръмбар, може да живее без пчели, оцелявайки върху плодовете и зеленчуците. По този начин той може да бъде внесен на територията на ЕС с търговски пратки.
Панелът Dietary and Chemical Monitoring публикува годишен доклад, обобщаващ данни /за ЕС/ за наличието на остатъчни количества от ветеринарно медицински лекарствени продукти и други вещества в живи животни и животински продукти, включително и пчелен мед. Последният доклад за 2010 г., показва, че само 0,33% от 418081 проби не отговарят на изискванията. Подобна цифра е посочена и за 2009 г. (0,32%).
Рамка на ЕС
През 2010 г. Европейската комисия публикува съобщение относно здравето на пчелите. Съобщението изяснява ключовите въпроси, свързани със здравето на пчелите и основните действия, които Комисията предприема за справяне с тях.

Архив