28-11-2019

През периода 14-15.11.2019г. в Парма, Италия, се проведе в 41-ва среща на контактните точки и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA). Срещата беше предшествана от семинар за новите допълнителни дейности на контактните точки, които EFSA ще им възложи за изпълнение през 2020г. Допълнителните нови дейности са във връзка с приемането на новия регламент за прозрачност при оценката на риска (Регламент 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО. Чрез тези нови дейности се акцентира още повече върху ролята на контактните точки като носители/разпространители на знания (knowledge brokers), чрез откриване на нови възможности за формиране на партньорства и консорциуми, търсене на национални финансиращи организации, формулиране на необходимите нужди от знания, избягване на дублиране на научните програми на държавите членки на ЕС и на европейските научни институции за засилване на сътрудничеството, оказване на подкрепа за мобилност и изграждане на капацитет, чрез схеми за гостуващи експерти и възможности за изследователски грантове, организиране на национали или регионални събития. Специално внимание беше обърнато на процеса, свързан със събиране и споделяне на данни и беше подчертана значимостта им в процеса на изготвяне на оценката на риска. „Данните са сърцевината на оценката на риска, без тях можем да говорим само за несигурност. Може би в бъдеще вече ще говорим за свързаност на данните, а не просто за събиране на данни.“, каза д-р Бернард Ърл, Изпълнителен директор на EFSA. По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с комуникацията на риска и каталога с проекти на EFSA – EU Risk Assessment Agenda (EU RAA). Подчертано беше, че EU RAA е дългосрочен проект, заложен в стратегията на EFSA 2020. Представена беше информация за третото издание на стипендиантска програма EU FORA, насочена към младите учени от държавите членки и трети страни, за новата база данни на EFSA за управление на компетентните организации по чл. 36 от Регламент 178/2002, и новата платформа за обмен на информация и комуникация TEAMS, както и възможностите за участие на обучения за оценка на риска по програма Better training for safer food на ЕС.

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис 
III,  136
1618, София

БЪЛГАРИЯ

EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив