14-06-2017

Информация от EFSA относно [B]стартирала покана за подновяване на състава на научните панели на EFSA и научният й комитет[/B]. [B]EFSA търси научни експерти с придобита университетска степен и най-малко 7 (седем) години професионален опит в една от следните области: генетика, екология, науки в областта на растителното здраве, ветеринарна медицина, зоология, токсикология, хранене, обществена медицина, биология, химия, математика/статистика/биостатистика, хранителни/фуражни технологии, фармакология, оценка на излагането, епидемиология и регулаторни науки.[/B] Поканата се отнася за всички 10 панела на EFSA – [B]здравеопазване и хуманно отношение към животните[/B] (1), хранителни добавки и хранителни вещества влагани в храните (2), [B]биологични опасности[/B] (3), материали в контакт с храните, ензими, овкусители и помощни вещества (4), [B]замърсители по хранителната верига [/B](5), добавки, продукти и вещества, влагани във фуражите (6), г[B]енетично модифицирани организми[/B] (7), диетични продукти, хранене и алергени (8), [B]растително здраве[/B] (9), продукти за растителна защита и техните остатъци (10). [B]Всеки панел на EFSA се състои от между 10 и 25 научни експерти. Председателите на научните панели, заедно с още допълнителни 6 външни експерти формират научния комитет на EFSA. Мандатът на избраните експерти за подновяване на състава на научните панели е 3 години. Научните панели и научни комитет са в основата на мисията на EFSA за изготвяне на висококачествени независими научни оценки, които са в полза на институциите за управление на рисковете в Европа. Ръководени от мотото „Надеждна наука за безопасна храна“, експертите на EFSA работят в интерес на европейските потребители, и за опазване здравето на животните и околната среда. Допълнителна информация относно покана на EFSA, подробно описание на дейността на панелите, критериите за избор на експертите и други полезни информационни материали могат да бъдат открити на специално посветената на тази инициатива електронна страница -[LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts - http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts[/LINK] . Кандидатстването е по електронен път на посочената електронна страница. [U]Крайният срок за кандидатстване е до 08 септември 2017г. Екипът на Българския контактен център на EFSA Ви приканва да кандидатствате, както и да разпространите тази покана сред Ваши заинтересовани колеги. [/U] [/B] Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg [IMG_../pics/PanelRenewal/Banner_.jpg_]

Архив