17-03-2015

Как ЕFSA избира експерти за изготвяне на научни становища

How EFSA selects experts

Работните групи към Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) играят важна роля при обединяването на експертни знания, необходими за извършване на предварителна научна дейност преди най-добрите експерти от Научния комитет и панелите на EFSA да финализират съответните научни становища. По-долу е описано как EFSA избира експерти за работните групи, както и са посочени механизмите, чрез които се гарантира, че избраните експерти работят по независим и прозрачен начин.

Търсене на подходящи експерти
Секретариатът на EFSA идентифицира учени от съответните панели за работа по всяко становище. Те могат да бъдат подпомогнати от външни експерти с необходимата специализация. С цел подпомагане да се идентифицират подходящи членове за дадена работна група, EFSA прави справка в своята база данни за експерти, достъпна за кандидати с научни познания, които могат да бъдат поканени от EFSA за подпомагане при изпълнение на нейните задачи.
 Деклариране на интереси
Всички експерти, които са подходящи за работа в работните групи към EFSA, следва да попълнят Декларация за интереси с цел установяване и справяне на потенциални конфликти на интереси по прозрачен начин. Декларациите обхващат въпроси като собственост и инвестиции, заетост и финансиране на научни изследвания. Секретариатът на EFSA извършва оценка на попълнените декларации преди да вземе окончателно решение за евентуалното включване на експерта в групата, в която ще работи по конкретен въпрос.
 Създаване на работната група
Съответният отговорен научен панел създава работна група от избраните експерти с цел разработване на проект на научно становище. Секретариатът на EFSA публикува протоколите от всяка среща на групата, включително и потенциалните конфликти на интереси, идентифицирани чрез процедурите на EFSA. Към EFSA функционират редица постоянни работни групи, които например се занимават с оценяване на пазарните заявления така че не е необходимо да се създават нови работни за оценка на всяко ново заявление.
научна подкрепа на дейности за оценка на риска
 Научен принос към дейностите за оценка на риска
В допълнение към дейностите за оценка на риска, извършвани от научните панели, към EFSA има назначен вътрешен специализиран персонал, който предоставя научна и техническа помощ в следните области:
o Събиране и анализиране на данни по отношение безопасността на храните и/или фуражите и приема на хранителни вещества;
o Разработване на методологии за оценка на риска за употреба от съответните панели;
o Сътрудничество с държавите-членки;
o Разработване на процедури за откриване на потенциални (нововъзникващи) рискове, свързани с хранителната верига.
 Включване на всички заинтересовани страни
Преди да стартира проучване, съответният панел може да вземе решение за включване на институционалните и гражданските заинтересовани страни, които да допринесат с научен опит и най-добри практики. Това е особено полезно, когато EFSA започва работа в нова област
 Преглед на данните
Работните групи оценяват съответната налична научна информация, която може да включва данни, предоставени от държавите-членки, научни институти или частни компании. Ако има необходимост от допълнителни данни, може да се използват мрежите на EFSA за събиране на данни или да се стартира открита покана за представяне на данни, която се публикува на електронната страница на EFSA, а организацията по този процес е поверена на секретариата на EFSA. При случаи на съвместни заявления EFSA може да изиска още допълнителни данни директно от заявителя- в този случай сроковете се замразяват до получаването на съответната информация.
 Научно сътрудничество с други партньори
EFSA е в основата на системата на Европейския съюз (ЕС) по отношение на безопасността на храните, и работи в тясно сътрудничество с много други партньори, заинтересовани страни и мрежи, които включват: служители, управляващи рискове, национални компетентни органи за безопасност на храните, международни организации, трети страни, други заинтересовани организации и научни институти. В зависимост от зададения мандат, EFSA може да си сътрудничи с партньори в държавите-членки посредством своята мрежа от национални Фокални точки, както и с други европейски институции като например Съвместния изследователски център, Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC). Освен това, EFSA може да предоставя безвъзмездни средства (грантове) на научни организации в държавите-членки за съдействие, включително събиране на данни или подготвителни дейности за научни становища. EFSA също така координира няколко проекта за Европейско научно сътрудничество (ESCO projects), в които са включени експерти от EFSA и от държавите-членки.
 Разработване на проект на становище
Съответната работна група разработва проект на становище, като се подкрепя от секретариата на EFSA, въз основа на събраната информация и резултатите от научната си работа по оценката на риска. EFSA е създала екип за предоставяне на добри практики за оценка на риска, с цел гарантиране спазването на най-
високи научни стандарти при изготвяне на становищата. Също така се прилагат и процедури за осигуряване на качество, които постоянно се актуализират и подобряват.
 Обществени консултации
EFSA може да вземе решение за провеждане на открита консултация в подкрепа на разработения проект на становище, по-специално по въпроси, които са с висок експертен и обществен интерес. Заинтересованите страни се приканват дапредставят съответната информация и данни по проект за документ, публикуван на електронната страница на EFSA. Научният комитет или съответния панел анализира получената информация и я взима предвид при изготвяне на окончателното научно становище
 Финализиране на проекта на становище
Съответната работна група приключва проекта на становище и го изпраща за одобрение от съответния панел или научния комитет.
Д-р Донка Попова,
Национална Фокална точка на EFSA
Център за оценка на риска, юни 2013г.

Архив