17-03-2015

Този външен отчет не е изготвен от EFSA. Публикуван е тук, за да се поддържа информираността на обществото за разработки, свързани с научната работа на EFSA. EFSA запазва правата си, виждането си и отношението си към проблемите, разгледани в този документ, както и получените заключения, без нарушаване на правата на авторите.

Отчет (2.8 Mb)

  

Резюме

Проектът е разработен в рамките на проект за придобиване CT/EFSA/BIOHAZ/2009/01

Този отчет описва модела, произведен от Vose Consulting за количествено оценяване на въздействието на интервенции върху риска от кампилобактериоза от месо от бройлери в страните членки на ЕС. Отчетът дава подробности за структурата на модела и математическите обработки, предположения и как потребителят може да оцени различните интервенции. Описано е и как в модела могат да се добавят или изключват данни, и как да се интерпретират резултатите, получени от модела. Отчетът илюстрира и използването на модела чрез различни интервенционни сценарии за различните държави.

Моделът е разработен от Vose Consulting в сътрудничество със Съвета за земеделие и храни на Дания, Факултета по ветеринарна медицина на Техническия университет в Лисабон, Факултета по ветеринарна медицина на Тесалия. Това сътрудничество позволи навременен достъп до необходимите данни и постоянен критичен преглед на разработването на модела от експерти от различните региони в ЕС.

Този модел е разработен за възможно най-ефективно и стабилно оценяване на интервенциите, предлагани от Работната група на Панела BIOHAZ на EFSA за Campylobacter в месо от бройлери – Оценка на риска и опции за контрол (EFSA BIOHAZ WG). Този модел използва много от принципите на предишни модели за оценки на риска за безопасността на храните, но използва друг математически подход за постигане на резултатите си. Това осигурява възможност за изключително бързо изследване на различните комбинации от интервенции.

Уникално свойство на модела е, че е нормализиран към съвременните наблюдения по веригата “от фермата до трапезата”. Той оценява промяната в честотата от заболявания от кампилобактериоза при хора, а не действителните честоти преди и след прилагането на интервенциите. Главното предимство на този подход е, че резултатите на модела са по-малко чувствителни към каквито и да е предположения или статистическа несигурност при оценка на параметрите, водейки до по-стабилни количествени резултати.

Този отчет не описва резултатите от изследване на оценката на риска. Резултатите от модела са чисто илюстративни. За да се демонстрира използването на модела, беше необходимо да намерим референции с данни, репрезентативни за ефективността на различните интервенции. Извършихме необходимото да намерим референции, които считаме за подходящи. Използването на тези референции не предполага потвърждение на валидността им от EFSA или EFSA BIOHAZ WG. Моделът има възможност да позволи на потребителя да добави нови референции и да изключи референциите, използвани от нас. Ние отчитаме, че илюстративните сценарии, оценени в този отчет, могат и да не идентифицират най-подходящите интервенции или точно да отрази статуса на различните страни членки.

 

Архив