17-03-2015

Уважаеми членове на Европейския парламент, гости, дами и господа,

Искам да Ви приветствам на това съвещание на EFSA по независимост и вземане на научнообосновани решения и да Ви благодаря, че намерихте време в натоварените си графици, за да участвате тук. Заедно с Вас, присъстващите в залата, бих искала да поздравя и тези, които ни гледат онлайн. В по-широк смисъл, това събитие е част от програма за консултации с ключовите играчи и други заинтересовани страни, която EFSA организира за разглеждане на важни проблеми. А темата днес е точно от категорията “важни проблеми”. Научното съвършенство и независимост са тясно свързани основни ценности и са от основно значение за изграждане на доверие в безопасността на храните в Европа, причината за нашето съществуване.

Много от Вас ще коментират нашия Проект за политика по независимост и процеси на вземане на научнообосновани решения, който пуснахме за 10-седмична обществена консултация, която завърши в средата на септември. Оттогава ние анализираме Вашите коментари, за да организираме днешното мероприятие и искам да Ви благодаря за множеството коментари, които получихме от много различни източници. Оценяваме високо Вашия принос към този критичен аспект на нашата работа и искаме да Ви уверим, че в окончателния вариант на политиката и правилата за прилагането й коментарите Ви ще бъдат отразени заедно с резултатите на днешното съвещание.

Поканихме много различни участници тук, от страните членки, научната общност, европейски институции, Европейския парламент, групи от ключови играчи, академична общност и Научния комитет и Управителния съвет на EFSA, за да гарантираме изслушването на целия спектър от виждания. Удовлетворени сме, че имаме многоуважаеми лектори, които ще ни представят становищата си за тази често сложна област и искам да им благодаря за споделянето на експертизата и опита им тук с нас.

Искам да благодаря и на члена на Европейския парламент Картика Лиотард, нашата връзка с Европейския парламент за ключовото обръщение днес, на Джон Дали, Комисар по здравеопазване и потребители, който любезно се съгласи да даде заключителните коментари и на Вивиен Пери за модериране на днешните дискусии.

Съществуващи мерки
Разглеждането на проблема как най-добре да се защитава независимостта на
EFSA не е нещо ново. За изграждане на доверие в европейската система за безопасност на храните, Регламентът за основаване на EFSA определя ясно задължението на всички, които допринасят за неговата работа, да обявяват всеки интерес, който би представлявал нарушение на обективността на научната им оценка. EFSA изпълнява задължението си чрез серия от политики, които започват с Правила на процедурите за различните отдели и органи на EFSA през 2002, следвани от Кодекс на поведението през 2004 г. и Политиката за деклариране на интереси, която определи специфични разпоредби за идентифициране и справяне с конфликт на интереси. Заедно с тези политики EFSA внедри многообразно множество от правила за прилагане по отношение на проблеми като избор на експерти, правила на процедиране за Научния комитет и Научните панели и правила, приложими към персонала му.

Всички тези мерки са основните елементи на съществуващите предпазни средства на EFSA, в които инвестирахме време и ресурси. Освен разглеждането на самите политики, нашата работа беше и обект на няколко външни одити и независими оценки след 2008 г. Те потвърдиха, че ние успешно прилагаме политиките, дадоха някои препоръки за усъвършенстване, които ние вземаме пред вид в новата политика. Освен тези положителни становища, ние отчитаме, че независимостта на EFSA понякога бива застрашена и че общественото мнение за нашата независимост – важен компонент на доверието – може да бъде подобрено.

Обществено доверие в науката
Отчитаме, че въпреки че обществото разчита и има доверие на експертните становища на учените, много хора са скептични по отношение на оценката на риска, поради отчитане на връзката на учените с частния сектор. Това стана ясно от резултатите на специалния доклад на Европейската комисия Евробарометър 2010 за наука и технологии. Две трети от отговарящите потвърдиха, че науката и технологиите могат да подобрят живота им, но 58% смятаха, че на учените не може да се има доверие по противоречиви научни и технологични проблеми, поради връзките им с индустрията.

Тази двойственост по отношение на общественото доверие в науката се показва и в проучването на Евробарометър по схващанията на европейските консуматори за рисковете, свързани с храни, поръчано от EFSA през 2010. Почти три четвърти от отговарящите разглеждат учените като надеждни източници на информация за рискове, свързани с храни, но по-малко от половината са съгласни, че тези научни становища са независими от търговски или политически интереси. От двете проучвания се идентифицира ясна необходимост за по-добро обясняване на процеса на вземане на научнообосновано решение и да се осъществяват консултации и ангажиране на обществото и другите ключови играчи в процесите за вземане на научнообосновани решения. Първата сесия тази сутрин ще обсъжда някои от общите въпроси по отношение на доверието в науката в широк обществен смисъл, както и управление на интереси в обществени организации.

Обществени консултации
По отношение на обратната връзка, получена по време на обществената консултация онлайн, доволни сме, че получихме повече от 80 индивидуални коментари по различните аспекти на политиката, множество специфични коментари и други от по-общ характер. Нашата втора сесия тази сутрин ще включва преглед на получените коментари, а следобедната ще даде възможност за обсъждане на тези коментари в повече подробности.
Всички тези коментари повдигат много важни въпроси, по които ние искаме да разсъждаваме с Вас днес. Нека изброя някои от тези ключови проблеми:

·                                 Може ли да се разшири организационното управление на EFSA?

·                                 Разумно ли е да се очаква, че научните експерти, работещи с органи по оценка на риска – които доброволно отделят време за доброто на обществото – няма изобщо да имат връзки с частния сектор, имайки пред вид, че публично-частните партньорства са установена и насърчавана част от финансирането на научните изследвания?

·                                 Имаме ли нужда от по-задълбочена дефиниция на конфликт на интереси?

·                                 Как EFSA да използва данни, генерирани от индустрията в оценките си на риска?

·                                 Как по-добре можем да обясним процеса на вземане на научнообосновано решение и да ангажираме ключовите играчи в това отношение?

·                                 EFSA има пет основни ценности, които да балансира: научно съвършенство, независимост, отвореност, прозрачност и отзивчивост. Дали не отдаваме прекалено голямо внимание на един аспект (а именно декларации за интерес) за сметка на други и на “по-широката картина”?

Това, очевидно, не са единствените въпроси, които трябва да разглеждаме, но, вярвам, че те са основни за нашите днешни дискусии и бъдещата работа на EFSA.

Заключителни коментари
Днешното съвещание дава ценна възможност за по-нататъшно разработване – с Вашия принос – на нашата рамка за гарантиране на научно съвършенство и независимост. Важно е да се използва тази възможност за изграждане на нова политика, която ще служи добре на Европа и в бъдеще. Оценяваме приноса Ви в този диалог и той ще бъде отразен в преработения документ, който ще представим на Управителния съвет на EFSA в края на годината.

Благодаря за вниманието.

Катрин Геслен-Ланеел, изпълнителен директор на EFSA

 

Архив