17-03-2015


Научният комитет на Европейския орган по безопасност на храните публикува за обществена консултация насоки за оценка „риск-полза” на храните. Тъй като храните осигуряват полза за здравето, но могат понякога и да представляват риск за здравето – например плодовете и зеленчуците осигуряват ключови нутриенти, но понякога могат да съдържат потенциално вредни вещества, например нитрати – важно е вземащите решения да могат да отчетат чистия здравен ефект на различните храни.
Научният комитет на EFSA препоръчва тристъпков подход, състоящ се от: първоначална оценка, която преценява дали действително е необходима оценка „риск-полза” или, алтернативно, дали рискът за здравето явно надвишава ползата за здравето (или обратно); прецизирана оценка, насочена към количествено изражение на оценките на риска и ползата при релевантни нива на експозиция; и най-накрая – пълно сравняване на комбинацията от рискове и ползи за определяне на чистия ефект върху здравето.
Научният комитет подчертава, че оценките „риск-полза” трябва да са основани на ясно определени цели, които да са приети предварително от оценителите на „риск-полза” и вземащите решения. Очертаният подход трябва да помогне да се пести време и ресурси, тъй като оценителите ще докладват на вземащите решения след всеки етап на процеса, давайки възможност на последните да решат дали вече има достатъчно информация за вземане на решения без да е необходимо да се преминава през всички стъпки.
Ръководните насоки подчертават, че оценката „риск-полза” е комплексен процес, съдържащ много предизвикателства, такива като ограничени данни за оценка на ползата. Поставено е ударение върху оценката „риск-полза” по отношение на човешкото здраве, без разглеждане на други аспекти, които вземащите решения може би трябва да отчитат, такива като социални и икономически съображения, аспекти на околната среда или етични съображения.
Всички ключови играчи и заинтересовани страни могат да предоставят коментарите си до 15 април 2010 г. В съответствие с политиката си на отвореност и прозрачност, EFSA ще публикува обобщен отчет на получените коментари на уебсайта си и ще вземе пред вид тези коментари при окончателното изготвяне на ръководството.
За повече информация, посетете адрес:
Архив