17-03-2015

 
Изказване на Катрин Геслен-Ланеел, Изпълнителен директор на EFSA

Ролята на EFSA в оценка на риска и осигуряване на безопасни храни

Уважаеми Господин Председател, гости, дами и господа,

Въведение
Благодаря Ви за милото представяне. Удоволствие е за мен да бъда с Вас тук в Париж и за възможността да се обърна към конференцията на ЕСРА.

Тази конференция предоставя платформа за актьорите в областта на защитата на земеделските култури – производители на храни, агрохимичната индустрия, законодателите и оценителите на риска – за обсъждане как всички можем да допринесем за устойчивостта на снабдяването с храни и фуражи в Европа.

Осигуреността с храни заема водещо място в дневния ред на света и търсенето на храни се очаква да нарасне с 50% до 2030 г.

В стремежа за увеличаване на снабдяването с храни не трябва да изпускаме факта, че не може да има осигуреност на храни без безопасност на храните. Освен това трябва да помним влиянието на земеделските практики върху околната среда и осигуряването на устойчивост на нашите системи за производство на храни.

Работа наEFSA по пестицидите
Пестицидите – продукти за растителна защита са интегрална част от работата на EFSA и нашите дейности в тази област са концентрирани в два от нашите отдели. Отделът за преглед на оценката на риска (PRAPeR) отговаря за прегледа на активните вещества, използвани в пестициди и оценка на съществуващи и предложени максимални нива на остатъци (MRLs) за пестициди на европейско ниво. Панелът за продукти за растителна защита и техните остатъци (PPR) се занимава с оценката на риска от пестицидите и техните остатъци и публикува резултатите като становища на EFSA във връзка с актуализирани или нови ръководни документи. Ръководителят на отдел PRAPeR, Херман Фонтиер ще обсъди предложенията на EFSA за законодателни промени днес следобед.

EFSA
участва в оценката на риска от активни вещества в пестицидите от 2003.

С общ състав от 34 души, the PRAPeR сега е един от най-големите отдели в EFSA а през 2008 нови 10 души бяха назначени в него – проява на нашата отдаденост на тази дейност. В сравнение с 20 заключения за активни вещества през 2007, тази година се очаква да се издадат 64 мнения. И това ниво е необходимо да бъде поддържано, ако трябва да се справим с натоварването през 2009 и след това.

2008
беше важна година за PRAPeR, тъй като влезе в действие Регламента за MRL. Това доведе до важно повишаване на участието на EFSA в процедурите за определяне на MRLs. От септември PRAPeR получи от страните членки оценки за определяне на нови или коригирани MRLs. EFSA има 3 месеца, за да издаде обосновано становище по тези оценки. Първите становища се публикуват сега и целта ни е до края на годината да публикуваме 20. Съгласете се с мен, че това е забележим прогрес в кратко време.

Панелът PPR Panel получава въпроси от отдел PRAPeR в подкрепа на техните оценки на определени вещества или за научни съвети по генерични проблеми. Въпроси идват и от Комисията.

След 2003, панелът PPR е приел 38 становища в областта на съдбата и поведението, екотоксикология, токсикология и остатъци на пестициди. Прегледът на съществуващите и разработването на нови ръководни документи от панела PPR е критично за осигуряване на уведомителите и на страните членки на съвети при провеждане на оценки на риска за разрешаване на пестициди. Понастоящем панелът работи по 9 такива документи. Част от работата му се извършва с помощта на национални научни организации, които ние финансираме. Работата по тези документи е задача, която панелът сам си е поставил и виждаме колко е важна инициативата при изпълнение на задачите. Понастоящем около 80% от собствените задачи на EFSA са посветени на методология за оценка на риска.

Как работим
EFSA
организация, основана на науката и качеството и прозрачността на науката й е от критично значение. Новата европейска система за безопасност на храните, освен всичко останало доведе до една драматична реформа – разделянето на оценката на риска и управлението на риска. Като оценител на риска за ЕС, EFSA подпомага Европейската комисия, Парламента на Европа и страните членки при вземане на ефективни, подходящи и навременни решения за управление на риска чрез осигуряване на научна, основана на научни доказателства основа за политика и законодателство.
И това отношение, аз съм в пълно съгласие с Президента на ЕСРА, че независимият научен съвет е и ще бъде особено необходим в регулирането на храните и фуражите за опазване на здравето на потребителя.

Законодателите правилно идентифицираха важността на съвършенството, независимостта и качеството на научните съвети, откритостта и прозрачността на организацията, разработваща тези съвети и необходимостта за последователна, точна и навременна комуникация. Тези фактори изграждат EFSA, който сега е организация с над 380 души персонал, 60% от които са учени. Изградил е мрежи с над 1000 научни експерти, 30 национални агенции и 250 научни организации.

Прозрачност
Ние винаги осигуряваме спазването на основополагащите принципи. Например през 2007 разглеждахме Декларациите за интерес на експертите, управителния съвет и персонала на EFSA.

За осигуряване на прозрачност във всичките си операции, EFSA изключително използва уебсайта си за отворен достъп до всичките си продукти: публикации, задачи, становища, дейности на ключовите играчи. Срещите на Управителния ни съвет се предават на живо в мрежата и Органът редовно се консултира с обществеността по ключови проблеми като клонирането и нанотехнологиите.

По отношение на пестицидите, PRAPeR започва 40-дневни публични консултации за всички проектоотчети за оценки за съществуващи и нови активни вещества, а Панелът PPR започна 4 публични консултации тази година по ръководни документи за персистентност на пестициди в почви, оценка на риска за птици и бозайници, емисии от защитени системи култури, водна и земна екотоксикология.

Интегриран подход
EFSA
има широка интегрирана област на компетентност, обхващаща цялата хранителна верига от фермата до вилицата. Ясно е, че каквото става на полето, във фермата, в животното, в растението или в околната среда може да повлияе на това, което идва в чинията ни. Това е особено вярно за модерните методи за производство, като тези, които имаме в Европа, които използват множество елементи. Мандатът на EFSA отразява този подход и дължим на европейския законодател благодарност за това.

Движещите сили на промяната в областта на безопасността на храните се развиват непрекъснато и най-водеща сред тях е глобализацията, едно от водещите въздействия на нашето време. Европейското снабдяване с храни се глобализира и в резултат хранителните продукти, животните и растенията пътуват на големи разстояния, пресичайки все повече държавни граници. Като най-големият вносител на храни в света, потенциалът за нови или отново възникващи рискове за европейското снабдяване с храни е голям и трябва да бъдем нащрек, за да осигурим защита на обществото от тези нови рискове, както и да предотвратим повторната поява на известни заплахи.

Промяната в климата е нарастваща заплаха и екстремалните климатични явления, свързани с промените в климата – силни валежи, високи температури и засушавания – могат да благоприятстват появата на организми като гъбички, източник на афлатоксин, които намаляват качеството на реколтата и могат да застрашат общественото здраве. Вероятно е и по-меките зими в северна Европа да благоприятстват развитието на векторни вирусни заболявания и могат да увеличат необходимостта от използване на пестициди за контрол на вредителите.С по-горещите лета други вредители, понастоящем ограничени до оранжерийните култури, могат да нападнат културите, отглеждани на открито и дори дивата флора. EFSA трябва да бъде подготвен за оценка на прякото и непряко въздействие на промяната в климата върху здравето и околната среда.

Ще трябва и да можем да оценим и сравним рисковете по интегриран начин, вземайки пред вид всякакви ползи за здравето или околната среда от нови продукти или технологии, така че управляващите риска да имат задълбочен и точен поглед за какво да предприемат действия. Една от ключовите силни страни на Органа е, че събира на едно място широк спектър от Европейска експертиза, която покрива цялата хранителна верига. Важно е да продължим да използваме цялата експертиза, с която разполагаме за изготвяне на оценките на риска. Можем да продължим да изграждаме и развиваме този интегриран подход, който да ни даде възможност за оценка и отговор на предизвикателствата пред нас.

Повишено натоварване
Днес в EFSA виждаме все по-увеличаваща се нужда от нашите научни съвети; броят на въпросите се увеличи от 229 през 2003 на над 620 досега през 2008, а нашите материали нараснаха от 201 научни документи през 2007 на над 400 през тази година. Около 40% от ресурсите ни са определени за осигуряване на съвети за разрешение и обзори.

Стараем се да разширяваме диалога си с управляващите риска и да организираме процедурите си така, че да са ефективни. Затова през миналата година възложих на работна група да оцени ефективността на процеса на преглед на пестицидите.

По-късно днес Херман Фронтиер ще Ви каже повече за резултатите от тази дейност и за бъдещото приложение на препоръките. Аз оценявам високо конструктивните коментари на ЕСРА за доклада, представен от работната група и мога да Ви уверя, че коментарите са внимателно разгледани.

И разбира се, само качество не е достатъчно – нашите материали трябва да отговарят на критериите на управляващите риска за приложимост. Досега сме установили система за преглед на качеството, като през тази година внедрихме вътрешния компонент, а през 2009 ще внедрим външния.

Сътрудничество
Все по-важно е да продължим да изграждаме сътрудничеството си със страните членки на всички нива и това е очевидно в областта на пестицидите. Чрез обмен на информация и експертиза ние можем да използваме по най-добър начин синергиите, да се ползваме от Европейската експертиза и да избягваме дублиране надейности и ненужно разминаване на мнения. Сътрудничеството еочертано в нашия Регламент за основаване, а Стратегията за работа в мрежа и сътрудничество, одобрена от нашия Управителен съвет през декември 2006 дава рамката за нашите дейности в тази област.

За да реализираме ударението, което поставяме на сътрудничеството, през 2008 създадохме нова дирекция – Научно сътрудничество и подпомагане, която включва отдел PRAPeR – с област на действие изграждане на сътрудничество о подкрепа на нашите дейности по оценка на риска. Тя дава експертност при събиране на данните, оценка на експозицията, възникващ риск и методологии за оценка и, в по-общ план, ни дава възможност за бърз отговор на искания за съвет.

Консултативният форум на ЕFSA, който събира представители на 27-те национални органи по безопасност на храните и наблюдатели от Норвегия, Исландия, Швейцария и Европейската комисия е в центъра на нашите дейности по сътрудничеството. Той разработи много важна платформа за диалог и сътрудничество и играе все по-голяма роля в нашата работа. Той улеснява обмена на информация, дава по-добра координация на работните програми, ранна идентификация и анализ на възникващи рискове, повишена устойчивост в научната оценка на риска и комуникацията, и избягване на дублиране на дейности.

Съветът идентифицира няколко проекта и сега се разработват, такива като хармонизиране на подходите за оценка на риска, база данни за консумация на храни, хармонизиране на събирането на данни за срещане на химикали, оценка на безопасността на растения и възникващи рискове.

Член 36 от Регламента за създаване на EFSA оторизира компетентните организации да подпомагат Органа в дейността му. През 2006 г. нашия Управителен съвет прие списък на обществени институции, които са подходящи за това. Миналата година издадохме 12 покани, през 2008 година – 19 покани и бюджет от около €2.2 милиона. Програмата по член 36 е важен механизъм за нас при управлението на натоварването ни и ние също договаряме научна работа чрез публични процедури, когато е необходимо. Сравнено с бюджет за 2007 г. от около €0.5 милиона, оценяваме, че до края на 2008 г. ще сме дали €3 милиона за научни проекти.

Дейностите на EFSA в областта на сътрудничеството получиха допълнителен стимул със създаването на фокалните центрове през последните 12 месеца. Тези интерфейси, номинирани от страните членки са важна връзка между EFSA и националните органи по безопасност на храните, изследователските институти и националните ключови играчи. Те ни помагат да разпространяваме информация за дейностите ни в страните членки и да търсим вижданията и мнението на страните членки и всички национални ключови играчи за нашата работа.

Ключови играчи
По отношение на сътрудничеството, обръщаме особено внимание на нашите ключови играчи – групите на потребителите, фермерите, индустрията, търговците на дребно, неправителствените организации, тъй като сведенията от тях са от особено значение за нашата мисия и цели.От самото си начало EFSA отвори вратите си за ключовите играчи и създаването на Консултативната платформа на EFSA и ключовите играчи през 2005, на която ЕЦРА е активен член, е своеобразен връх в тази дейност.

За да гарантираме, че ангажиментът ни е значим и ефективен, през 2007 г. беше направен външен преглед на дейностите на Платформата и ние използваме констатациите му, за да ръководим бъдещата си политика. В нашата ежедневна работа е особено важно да знаем и да разглеждаме грижите и очакванията на ключовите играчи и на това даваме голям приоритет. Ние ги консултираме чрез базирани на мрежата публични консултации и специални срещи. Например консултациите на PPR по ръководните му документи съобщават за работата на панела на всички ключови играчи и ни дават да получим коментарите им в реално време.

Международно и европейско сътрудничество
Предизвикателствата пред оценителите и управляващите риска днес и за в бъдеще съсредоточават вниманието ни още повече върху нуждата от ефективно сътрудничество.

Ето затова дейностите ни по сътрудничеството излизат извън Европа. През 2007 г. ние подписахме договор за конфиденциалност с Агенцията на САЩ по храни и лекарства при обмен на информация. Работим в тясно сътрудничество и с други международни организации и други европейски органи. Наскоро подписахме договор за сътрудничество с Обединения изследователски център на Европейската комисия, което ще ни помогне за научната оценка на риска.

Комуникация
EFSA
е решен да осигури ясна комуникация основана на най-нова научна информация и познание, която взема пред вид грижите и схващанията на потребителите. EFSA допринася за доверието на потребителите в хранителната верига, като дава научни съвети открито, балансирано и безпристрастно. Работим в близко сътрудничество с отделите по комуникация на националните органи по храните, за да изградим добър европейски подход и да отговорим на различните национални особености. С Комисията EFSA проведе Eurobarometer изследване през 2006 за схващанията за рисковете при храните и имаме планове за бъдеща работа през 2009 и 2010.

Заключение
В заключение искам да повторя, че EFSA е решен да осигури безопасността на европейското снабдяване с храни и фуражи. Стремим се да работим с всички актьори в хранителната верига към общата цел за защита на потребителя и устойчивост на производството на храни и фуражи. Бих искала да благодаря ма организаторите още веднъж за възможността да се обърна към Вас и очаквам много стимулираща дискусия.

Благодаря Ви за вниманието.
Публикувано на 28 ноември 2008
 

Архив