18-03-2015

Програмата на курса

Презентации
Controlling the inputs for accurate calculation of exposure, Dr Stefan Fabiansson

Предизвикателства в оценката на експозицията в България- доц. д-р Стефка Петрова, дм- Директор на НЦООЗ


Съвременни подходи за оценка на риска за здравето в безопасността на храните- ст.н.с.д-р Р.Вачкова-Петрова,дмн
Оценката на риска в светлината на новите предизвикателства в безопасността на храните-доц. Цвета Георгиева, дм, Лаборатория за анализ на генетично модифицирани храни, НЦООЗ

Елементи на оценката на микробиологичния риск в храните в българската практика- доц. д-р Росица Еникова, дм, Лаборатория "Микробиология на храните", НЦООЗ

Актуални проблеми при оценка на риска от норовируси в двучерупчести мекотели- проф. д-р Йордан Гогов, НДНИВМИ - София


Microbiological Risk Assessments in the EU-Marta Hugas, Ernesto Liebana, Bart Goossens, Pablo Romero Barrios, Michalea Hempen, Fulvio Barizzone, Renata Leuschner, Pietro Stella, Alessandro Broglia and Luis Vivas-Alegre
Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)


Оценка на риска от COXIELLA BURNETTI в някои животински продукти- проф. д-р Светослав Мартинов, д.в.м.н.

Risk assessment of chemical contaminants in foods- Мari Eskola,Scientific officer, EFSA, Unit on Contaminants

Оценка на риска за здравето при добавките в храните- ст.н.с. д-р Р.Вачкова-Петрова,дмн

Хранителна експозиция на потребителите от пестицидни остатъци в растителни суровини, произведени в България- д-р Росица Младенова, Сектор “Разрешаване на продукти за растителна защита”, Национална служба за растителна защита


Оценка на риска при опаковките, преднаначени за контакт с храни- инж. Майя Стойчева, Акредитиран Изпитвателен Център АЛМИ ТЕСТ

Снимки

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив