17-03-2015

Метали като арсен, кадмий, олово и живак присъстват естествено в природата. Техните нива в околната среда (в почва, вода, атмосферен въздух) са различни. Металите присъстват и като остатъци в храните поради наличието им в околната среда в резултат на човешки дейности като фермерство, индустрия или газове от автомобилите, или от замърсяване по време на обработката и съхранението на храни. Хората могат да бъдат експонирани на тези метали чрез околната среда или чрез прием на замърсена храна или вода. Натрупването им в тялото може да доведе до вредни ефекти след време.

Законодателна рамка на ЕС

Регламент на Комисията 1881/2006 определя максимални нива за определени замърсители в храни, включително олово, кадмий, живак и неорганичен калай. Този Регламент не обхваща радиоактивни вещества. Регламент на Комисията 333/2007 обхваща методите за пробовземане и анализ за официалния контрол на максималните нива на тези метали. Контролът на остатъци от химични елементи в храни от животински елементи в храни от животински произход е определен в Директива на Съвета 96/23/EC.

За повече подробности вижте:

Роля и дейности на EFSA

EFSA
осигурява научна подкрепа и съвети за управляващите риска въз основа на оценки на риска. Европейската комисия и страните членки на ЕС вземат решения по законодателни проблеми, включително определяне на максимални нива на метали в храни – научните съвети на EFSA помагат за информираността при вземане на такива решения.

Европейската комисия и страните членки са възлагали на EFSA да предостави оценка на риска за уран, кадмий, живак, олово и арсен в храни. Тази дейност беше извършена от Панела по замърсители в хранителната верига (CONTAM).

Арсен в храни

Арсенът е широко срещан замърсител, който присъства както естествено, така и в резултат на човешки дейности. Храните са основният източник на експозиция за общото население в Европа.

През октомври 2009 г. Панелът CONTAM прие становище за арсен в храни. Това становище се фокусира основно върху неорганичен арсен, който е по-токсичната форма, в която може да се срещне арсенът. Панелът сравни количествата арсен, които хората могат да приемат чрез водата и напитките с нивата, които могат да причинят определени здравни проблеми. Тъй като разликите бяха малки, Панелът препоръча намаляване на експозицията на неорганичен арсен. Панелът, обаче, подчерта значителните несигурности по отношение на оценката на риска. Той наблегна на необходимостта от повече данни за нивата на органичен и неорганичен арсен в различни храни, както и върху връзката между нивата на прием на арсен и възможни ефекти върху здравето.

Основните източници за прием на неорганичен арсенса зърнените храни, храни със специално предназначение (например водорасли), бутилирана вода, кафе и бира, оризови продукти, риби и зеленчуци.

Уран в храни

Уранът е естествено срещан в природата радиоактивен метал, който може да бъде намерен в различни концентрации в околната среда, храни и вода. През март 2009 г. Панелът CONTAM извърши оценка на риска от хранителна експозиция на уран чрез храни, по-специално минерална вода и даде препоръки за приемлив дневен прием (TDI) за уран. Становището беше съсредоточено върху химичната токсичност на урана, а радиологичният риск трябваше да бъде разгледан от експертната група на Европейската комисия през 2009 г.

Панелът не идентифицира нови данни, които биха предизвикали корекция на TDI за уран от of 0.6 µg/kg телесно тегло (b.w.) дневно, определен от Световната здравна организация (WHO) и съответно утвърди този TDI.

Панелът заключи, че средната дневна експозиция на уран за общото население и тези, които имат висока консумация в Европа, понастоящем е под TDI. В някои специфични зони, където концентрациите на уран в питейна вода са високи, оценките на експозицията са близки, но все още по-ниски от TDI. За бебета, хранени с бебешки млека, приготвени с вода, съдържаща уран, Панелът отбеляза, че експозицията спрямо телесното тегло може да бъде до три пъти по-висока от тази на възрастните и заключи, че такава експозиция трябва да се избягва.

Кадмий в храни

През януари 2009 г. Панелът прие становище по кадмий в храни, представяйки актуализирана европейска оценка на експозицията и определяйки граница за нов приемлив седмичен прием (TWI). Храните обикновено са основният източник на прием на кадмий за непушачите. Панелът намали TWI за кадмий на 2.5 µg/kg b.w., въз основа на анализ на нови данни. Настоящата средна експозиция на кадмий чрез храните за възрастни е около това ниво, а експозицията на някои подгрупи, такива като вегетарианци и пушачи, може да бъде по-висока. Все пак, рискът от вредни ефекти даже за групи с нива на експозиция над TWI е много нисък, тъй като TWI не е основан на настоящо увреждане на бъбреците, а на ранен индикатор за промени в бъбречната функция, подсказващ възможно увреждане на бъбреците на по-късен етап от живота.

Живак в храни

През 2004 г. Панелът CONTAM прие становище за живак и метилживак, който е основното живачно съединение, присъстващо в риби и морски дарове. Становището разгледа приноса на различните храни към цялостната експозиция на хората и рисковете за уязвимите групи, по-специално бременни и деца. Панелът заключи, че токсичността на метилживак е доказана на ниски нива на експозиция и следователно експозицията на това съединение трябва да бъде сведена до минимум. Той, обаче, отбеляза и че рибата е съществена част от балансираното хранене.

През 2005 г. EFSA осигури и съвети за безопасността и хранителния принос на дива риба и риба, отглеждана в рибовъдни стопанства. Панелът CONTAM оцени здравните рискове, свързани с консумацията от хора на диви и отглеждани в стопанства риби, включително цялостна оценка на риска, свързан с консумацията на балтийска херинга. Становището на EFSA беше съсредоточено главно върху най-релевантните метали и персистиращи органични замърсители, а именно метилживак, диоксини и диоксиноподобни ПХБ. То разгледа и хранителната стойност и ползи от консумирането на риба.

Настоящи дейности

В началото на 2010 г. трябва да бъде публикувано научно становище за оловото.

 

Архив