17-03-2015

 
Метали като арсен, кадмий, олово и живак са естествено налични в природата. Те могат да присъстват на различни нива в околната среда, например в почва, вода и атмосферен въздух. Металите могат да се срещнат и като остатъци в храни поради присъствието им в околната среда в резултат на човешка дейност – земеделие, промишленост, газове от автомобили или след замърсяване по време на преработването и съхранението на храни. Хората могат да бъдат експонирани на тези метали от околната среда или след прием на замърсени храни или вода. Натрупването им в тялото може да доведе до вредно ефекти след време.

Законодателна рамка на ЕС

Регламентът на Комисията 1881/2006 определя максимални нива за някои замърсители в храни, включително олово, кадмий, живак и неорганичен калаени съединения. Този регламент не обхваща радиоактивни вещества. Регламентът на Комисията 333/2007 определя методите за пробонабиране и анализ за официалния контрол на максималните нива на тези метали. Контролът за остатъци от химични елементи в храни от животински произход е определен в Директива 96/23/EC. Законодателната рамка можете да видите на адрес:
Роля и дейности на EFSA

EFSAосигурява научна помощ и консултации за управляващите риска въз основа на оценки на риска.Европейската комисия и страните-членки на ЕС вземат решения по законодателни проблеми, включително определяне на максимални нива на метали в храни – EFSA с научните си консултации подпомага тези решения.

EFSAе бил молен от Европейската комисия или страните членки да осигури оценки на риска за уран, кадмий, живак, олово и арсен в храни. Тази дейност се извършва от Панела по замърсители в хранителната верига (CONTAMПанел).

Уран в храни

Уранът е радиоактивен метал, който се среща естествено в околната среда, водата и храните. През март 2009 Панелът CONTAMпроведе оценка на риска за хранителна експозиция на уран, по-специално минерална вода и даде съвет относно Поносимия дневен прием (TDI) за уран. Мнението акцентира на химичната токсичност на урана, докато радиологичният риск ще бъде разгледан от експертна група на Комисията през 2009 г.

Панелът не идентифицира нови данни, които да наложат промяна на TDIза уран - 0.6 µg/kgтелесно тегло (b.w.) дневно, определен от СЗО и одобри този TDI.

Панелът заключи, че средната дневна експозиция на уран за общото население и големите потребители в Европа понастоящем е под TDI. В някои определени области, където концентрациите на уран в питейните води са високи, оценките на експозицията са близки, но все още под TDI. За бебета, хранени с бебешки храни, приготвени с вода, съдържаща уран, Панелът отбеляза, че експозицията спрямо телесно тегло може да надвишава до 3 пъти тази на възрастните и препоръча да се избягва такава експозиция.

Кадмий в храни
През януари 2009 г. Панелът прие мнение за кадмий в храни след нова европейска оценка на експозицията и определи нов поносим седмичен прием (TWI). Храните са основният източник на прием на кадмий за непушещото население.Панелът намали TWIза кадмий на 2.5 микрограма/кг телесно теглоg/kgb.w.), въз основа на анализа на нови данни. Настоящата средна хранителна експозиция на кадмий за възрастни е около това ниво, като експозицията за някои подгрупи, като вегетарианци и пушачи може да бъде по-висока.Все пак, рискът от вредни последици даже за групи с експозиция над TWIе много нисък, тъй като TWIне се основава на действително увреждане на бъбреците, а на ранен показател за промени в дейността на бъбреците, подсказващ за възможно увреждане на бъбреците в бъдеще.

Живак в храни

През 2004 Панелът CONTAM прие мнение за живака и метил-живака, като последният е главното живачно съединение, присъстващо в риби и морски храни. Мнението разглежда приноса на различните храни за цялостната експозиция на човека и рисковете за уязвимите групи, по-специално бременни и деца. Панелът заключи, че токсичността на метил-живака се е демонстрирала на ниски нива на експозиция и следователно експозицията на това съединение трябва да бъде минимизирана. Отбелязва се, обаче, че рибата е основна част от балансираното хранене.

EFSAдаде консултация и по въпроса за безопасността и хранителния принос на свободната риба и рибата, отглеждана в рибарници през 2005 г. Панелът CONTAMоцени рисковете, свързани с консумацията от хора на свободна и отглеждана в рибарници риба, включително цялостна оценка на риска, свързана с консумацията на балтийска херинга. Съветите на EFSA се концентрираха върху най-важните метали и устойчиви органични замърсители, по-специално метил-живак, диоксини и диоксиноподобни ПХБ. Той разгледа и хранителната стойност и ползата от консумация на риба.

Архив