17-03-2015

Микотоксините са токсични съединения, произвеждани от различни видове плесени, принадлежащи главно към родовете Aspergillus, Penicillium и Fusarium. При подходящи окръжаващи условия, с благоприятна температура и влажност, тези плесени пролиферират и могат да произведат микотоксини. Обикновено те преминават в хранителната верига чрез замърсени култури за храна за хора и животни, главно зърнени култури.

Наличието на микотоксини в храни за хора и животни могат да повлияят на здравето на хора и животни, тъй като могат да причинят много различни здравни ефекти като индуциране на рак и мутагенност, както и естрогенни, стомашночревни и бъбречни разстройства. Някои микотоксини са и имуносупресивни, намалявайки съпротивлението на заразни заболявания.
 

Ролята на EFSA

EFSA осигурява научни съвети и оценки на риска за микотоксини за управляващите риска в ЕС, за да им помогне да оценят необходимостта от регулаторни мерки по отношение на храни за хора и животни, замърсени с микотоксини. По-специално от EFSA се изисква да:

  • Оценява токсичността на микотоксините за хора и животни, вземайки пред вид цялата налична токсикологична информация
  • Оценява експозицията на хора и животни с използване на данни за наличие, по-специално от мониторингови дейности в страните членки на ЕС
  • Взема пред вид експозицията на специфични групи от населението, например бебета и деца, хора, спазващи специфични диети
  • Взема пред вид експозицията на различни животински видове, като животни, отглеждани във ферми, риби и животни-компаньони (домашни любимци и коне)
  • Прави препоръки за изследвания за събиране на нови данни за микотоксини, което ще даде възможност за усъвършенстване на оценките на риска.

Рамка на ЕС

Законодателството на ЕС защитава консуматорите чрез:

  • Гарантиране, че микотоксините в храни за хора и животни не са опасни за здравето на хора и животни
  • Определяне на максимални нива за микотоксини в храни за хора и животни
  • Поддържане на нивата на микотоксини толкова ниски, колкото е разумно постижимо, следвайки препоръчаните добри земеделски практики, добри практики за съхранение и за преработка.

Максималните нива за микотоксини и някои други замърсители в храни са определени в Регламент (EC) 1881/2006 и последващите допълнения и изменения. Предложения за методи за пробовземане и анализ за официалните контролни органи за микотоксини са въведени с Регламент (EC) 401/2006.

Директива 2002/32/EC определя максимални нива на замърсители, включително микотоксини, разрешени в храни за животни. Поради голямата вариабилност между отделните години и ограниченият остатък от храни за хора към храни за животни на токсини на Fusarium и охратоксин А,в Препоръка 2006/576/EC беше приет двустъпков подход за тези микотоксини.

 

Дейности на EFSA

EFSA събира и оценява данни за наличие на микотоксини в храни за хора и животни. Той подготвя и насоки за кандидатите как да провеждат оценката на безопасността и ефикасността на добавките към храни за животни, които подпомагат намаляването на замърсяването на храните с микотоксини.

Отделът на EFSA по мониторинг на храни и химикали осигурява непрекъснатостта на събирането на данни за микотоксини, интегрирайки новогенерирани данни за наличие в съществуващите бази данни и подпомагайки създаването на нови такива.

Панелът на EFSA по замърсители в хранителната верига (CONTAM) е предоставял на управляващите риска научни съвети за информиране на тяхното вземане на решение по определяне на максимални нива на микотоксини в храни, оглеждал е рисковете за здравето на хората и е определял поносим дневен прием за различни микотоксини. Работата на EFSA по афлатоксини, вид микотоксини, намерени в готови за консумация бадеми, лешници и пистачо, е описана подробно в отделна тема.

Панелът CONTAM също разглежда и наличието на специфични микотоксини (като охратоксин А, деоксиниваленол или зеараленон) в храни за животни, оценявайки безопасността им за здравето на хора и животни. В тези случаи той разглежда експозицията, нивото на пренасяне от храни за животни към храни от животински произход и идентифицира материали за храни за животни, които могат да се разглеждат като източник на замърсяване.

Панелът по добавки и продукти или вещества, използвани в храни за животни провежда съответна работа по безопасността за животни на добавки, съдържащи вещества, използвани за намаляване на замърсяването на храните за животни с микотоксини. EFSA е предоставял съвети по насоките, които трябва да се спазват за подаване на заявления за разрешаване на добавки към храни за хора и животни.

Текущи разработки

Искания за становища на EFSA за риск за здравето на хора и животни, свързани със следните микотоксини в храни за хора и животни:

 

Архив