17-03-2015

Много полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) са генотоксични канцерогени. Препоръчва се експозицията на ПАВ да бъде най-ниската която е възможно да бъде разумно постигната. За опазване на общественото здраве от такива съединения, за някои храни бяха въведени максимални нива за ЕС, използвайки бензапирен като маркер за групата. За проверка на валидността на системата Комисията поиска от страните членки да мониторират наличието на до 16 приоритетни ПАВ. EFSA събра данните, подадени в рамките на този препоръчан мониторинг през 2006 г. Поканата беше удължавана няколко пъти и приключи през първата половина на 2007 г. Допълнителни данни бяха получени към края на 2007 г. Бяха получени валидни резултати от тестването на почти 8000 продукти в 18 страни членки на ЕС.
Изследваните хранителни продукти обхващаха широк спектър от категории храни, като специално внимание се обърна на риба и морски храни, месо и месни продукти, мазнини и хранителни добавки. Най-високи концентрации на бензапирен бяха намерени в хранителни добавки, молюски, зехтин помас, подправки, пушена риба, пушено месо и какаово масло. Замърсената храна е един от пътищата, по които хората могат да бъдат експонирани на ПАВ. Храната може да бъде замърсена от източници от околната среда, индустриална обработка и от приготвянето й в къщи.
При количественото определяне на циклопента [c,d] пирен имаше някои проблеми. Не винаги имаше добра корелация между нивата на бензапирен и другите ПАВ. Резултатите бяха публикувани в ‘Находки от събирането на данни за ПАВ в храни от EFSA’ през юни 2007 г. Данните бяха предадени на експертите на EFSA за подробно становище, което беше одобрено и публикувано през август. То съдържаше оценка на експозицията въз основа на подадените резултати като част от цялостната оценка на риска.
Пълният доклад може да се прочете на: 

Архив