17-03-2015

Резюме на становище

© European Food Safety Authority, 2009 The EFSA Journal (2009) 1306, 1-1

Научно становище на Панела по замърсители в хранителната верига

 (Въпрос No EFSA-Q-2009-00685)

Прието на 13 август 2009

Резюме

Европейската комисия (ЕК) поиска от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) да обобщи резултатите от приетите становища по морски биотоксини, текущо регламентирани в законодателството на Европейския съюз (ЕС), по-специално за окадаична киселина (OA) и аналозите й, токсини от групата на азаспирацидите (AZA), от групите на йесотоксините (YTX), сакситоксините (STX), пектенотоксините (PTX) и домоичната киселина (DA). ЕК поиска от EFSA да разгледа настоящите норми в ЕС по отношение на човешкото здраве и аналитични методи.

Това становище съдържа преглед на регламентираните норми в ЕС, острите референтни дози (ARfD), определени от EFSA, нивата на експозиция в резултат на консумация на ракообразни, налични на пазара на ЕС, съществуващите аналитични методи, сертифицирани калибранти и референтни материали, въздействието на преработката върху нивата на токсините и относителния потенциал на аналозите на шестте контролирани морски биотоксини.

Въз основа на определените ARfD iсе прави заключение, че настоящите регулаторни норми на ЕС за токсини от групите на OA, AZA, STX и DA не зашитават достатъчно големите консуматори. За YTX- и PTX-токсините, нормите на ЕС осигуряват достатъчна защите.

Биоекспериментът с мишки (MBA) е официалният референтен метод за липофилни биотоксини. Панелът по замърсители в хранителната верига (CONTAM) отбеляза, че това изследване има недостатъци и не се счита за подходящ инструмент за контролни цели, поради голямата вариабилност на резултатите, недостатъчната способност за откриване и ограничената специфичност.

Наскоро разработените алтернативи за референтни методи за определяне на морски биотоксини с долни граници на откриване (LOD) бяха успешно тествани в предвалидизационни изследвания. Следва да бъдат определени критерии за изпълнението на метода, когато това е възможно и валидирането на междулабораторни трябва да бъде дългосрочна цел.

Ключови думи: Морски биотоксини, окадаична киселина, динофизис токсин, азаспирацид, йесотоксин, сакситоксин, пектенотоксин, домоична киселина, ракообразни, свучерупчести молюски, биоексперимент върху мишки (MBA), остра референтна доза, размер на порцията, аналитичен метод, човешко здраве, оценка на риска, резюме

Архив