17-03-2015

  Материалите за контакт с храни са всички материали и артикули, предназначени за влизане в контакт с храни като опаковки и контейнери, кухненско оборудване, ножария и чинии. Те могат да бъдат изработени от различни материали, включително пластмаси, гума, хартия и метал.

Материалите за контакт с храни включват и тези, използвани в оборудване за преработка, като кафе машини или машини, използвани в производството, както и транспортни контейнери. Освен това, законодателството на ЕС за материали за контакт с храни обхваща и материали за контакт с вода за човешка консумация, например шишета, с изключение на общественото и частно водоснабдяване.

Безопасността на метериалите за контакт с храни трябва да бъде оценена, тъй като молекулите могат да мигрират от материалите в храните. Материалите трябва да бъдат произведени в съответствие с регламентите на ЕС, които регламентират и добрите производствени практики, така че евентуален трансфер в храните да не поражда загриженост за здравето, промяна на състава на храните по недопустим начин или да има неблагоприятен ефект върху вкуса и аромата на храните.


Регулаторна рамка на ЕС

ЕС понастоящем хармонизира законодателството си за материали за контакт с храни, за да гарантира безопасност на храните и да премахне техническите бариери пред търговията.

Общите изисквания за всички материали за контакт с храни са заложени в Рамковия регламент 1935/2004. Специфични регламенти на ЕС са създадени за керамика, фолио от регенерирана целулоза, пластмаси, рециклирани пластмаси и активни и интелигентни материали. Освен това има и директиви за единични вещества или групи, използвани в производството на материали за контакт с храни.

За повече информация, посетете адрес:

  • EU regulatory framework – Европейска комисия, Генерална дирекция “Здраве и потребители”

 

Роля и дейности на EFSA

EFSA приема специализирани становища и осигурява научни консултации за управляващите риска по безопасността на материалите, използвани или предназначени за използване за производство на материали, които влизат в контакт с храни, както и за безопасността на прилаганите процеси (например рециклиране на пластмаси).

Тази оценка на риска се извършва от Панела по материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при обработката (
CEF). Главната задача на Панела е да оцени веществата, предназначени за контакт с храни. Тази задача е част от процедурата за разрешаване, в която веществата трябва да бъдат оценени от EFSA, преди да бъде разрешено изполването им в ЕС. Работата на Панела се основава на преглед на научната информация и данни, подавани обикновено от кандидатстващите или от Европейската комисия. EFSA публикува ръководство за представяне на искане за оценка на безопасността на вещества, предназначени за производство на материали.

За повече информация, посетете адреси:

 

Бензофенон и 4-метилбензофенон

Бензофенон и 4-метилбензофенон са химикали, използвани и за печатарски мастила за опаковки за храни. След откриването на 4-метилбензофенон в зърнени закуски в ЕС, Комисията поиска спешна консултация за рисковете за здравето, дължащи се на този химикал.

EFSA публикува становище през март след спешно искане за консултация от Комисията на Европа. След предпазлив подход, поради ограниченото време и данни, EFSA съобщи, че не може да се изключи загриженост за здравето на някои деца, които редовно са консумирали зърнени закуски, замърсени с 4-метилбензофенон на най-високите отчетени нива. В по-задълбочената оценка на риска, обаче, публикувана през март 2009, Панелът показа, че няма здравен риск от краткосрочна консумация на зърнени закуски, замърсени с 4-метилбензофенон на досега съобщените нива.

Панелът определи и
нов поносим дневен прием (TDI) за подобното вещество бензофенон от 0.03 mg на килограм телесно тегло, но заключи, че този TDI не може да се прилага за 4-метилбензофенон.

За повече информация вижте:

 

Бисфенол А

EFSA проведе оценки на риска за Бисфенол А – химикал, използван главно в комбинация с други химикали при производство ма пластмаси и смоли. Тази работа е описана по-подробно в темата за Бисфенол А. За повече информация вижте:

 

Други вещества

EFSA оцени през 2007 г. възможния здравен риск, свързан с 2-изопропилтиоксантон (ITX), вещество, използвано в мастила, прилагани за опаковъчни материали, включително картонени. EFSA заключи, че присъствието на ITX в храни, макар и нежелано, не дава основание за загриженост за здравето на отчетените нива.

EFSA оцени през 2005 г. и безопасността на химичното вещество семикарбазид (SEM) в храни, опаковани в стъклени съдове и, през 2006 г., на епоксидирано соево масло (ESBO), вещество, използвано като пластификатор в уплътнителите за стъклени съдове.

За повече информация, посетете адреси:

 

Рециклирани пластмаси
Информация можете да намерите на следните адреси:

Активни и интелигентни вещества за опаковки

Активните вещества за контакт с храни поглъщат или освобождават вещества, за да подобрят качеството на опакованата храна или да удължат срока й на годност. Интелигентните вещества за контакт с храни следят състоянието на опакованата храна или окръжаващата я среда, като, например, осигуряват информация за свежестта на храната.

През август 2009 г.
EFSA публикува насоки за подаване на досиета за оценка на безопасността на активни и интелигентни вещества, използвани в опаковки за храни. Насоките са специфични за индустрията, чиито аспекти EFSA ще вземе пред вид при оценката на безопасността на тези вещества и вида на данните, необходими за извършване на оценките. Оценката ще вземе пред вид и възможното въздействие на производствените процеси и предвидените употреби.

Ще се изготви списък, валиден за целия ЕС, на вещества, които могат да бъдат използвани при производството на тези материали, като към него ще могат да се добавят само вещества, чиято безопасност е била индивидуално оценена от
EFSA.

Повече информация на адреси:

 

Допълнителна информация

Посетете адреси:

 

Архив