17-03-2015

Отчет на Отдела за събиране на данни и експозиция в отговор на искане от Европейската комисия
(ПитанеNoEFSA-Q-2008-343)
Издаден на 30 April 2009
Резултати от мониторинга на нивата на акриламид в храни
Резюме
Препоръката на Комисията 2007/331/ECза мониторинга на нивата на акриламид в храни от 3 May 2007 изисква от страните членки да извършват годишен мониторинг през 2007, 2008 и 2009 на нивата на акриламид в опреедлени продукти. Тези данни трябва да бъдат изпращани в EFSAдо 1 юни всяка година.
Страните членки бяха приканени да извършват пробовземане на около 2000 храни от следните категории: пържени картофи, картофен чипс, картофени продукти за домашно приготвяне, хляб, зърнени закуски, бисквити, печено кафе, бебешки храни в бурканчета, преработени бебешки храни на зърнена основа и категория “други продукти”. Резултатите за анализираните проби от храни през 2007 г. бяха събрани и оценени.
Общо 21 страни членки и Норвегия подадоха резултати за съдържание на акриламид в хранителни продукти.
Има 2715 отчета за храни, анализирани през 2007, като минимумът е 76 в категория “преработени бебешки храни на зърнена основа”, а максимумът – 854 в категория “други продукти”. Средно аритметичното съдържание на акриламид варира от 44 µg/kgв “бебешки храни в бурканчета” до 628 µg/kgза “картофен чипс” при еквивалентно геометрично средно от 31 µg/kgи 366 µg/kg. Най-високата стойност на 95-тия персентил е регистрирана за “картофен чипс” - 1690 µg/kg, а най-високият максимум за “други продукти” е 4700 µg/kg.
Резултатите от 2007 година са сравнени с резултатите, събрани от Обединения изследователски център за референтни материали и измервания към Европейската комисия за периода 2003 – 2006. Има отчетени 9311 резултата за храни, анализирани в този период. В категорията “бебешки храни в бурканчета” има само 8 резултата, които не бяха включени в сравнението. Средноаритметичното съдържание на акриламид варира от 55 µg/kgпри “бебешки храни на зърнена основа” до 678 µg/kgза “картофен чипс” с еквивалентно геометрично средно 35 µg/kgи 514 µg/kg. Най-високата стойност на 95-тия персентил е отчетена за “картофен чипс” - 1718 µg/kgи най-високият максимум в категорията “други продукти” е 7834 µg/kg.
Има някои статистически значими разлики между двата случая. Така категориите “бисквити”, “зърнени закуски” и картофени продукти за домашно приготвяне” показаха през 2007 г. по-високи стойности на акриламид в сравнение с 2003-2006, докато от друга страна “кафе”, “хляб”, “картофен чипс” и “други продукти” показаха по-ниско съдържание. Нямаше статистически значима разлика в съдържанието на акриламид в “бебешки храни на зърнена основа”. По-ниското съдържание на акриламид в категориите “хляб” и “кафе” допринесе за приблизително 30% намаляване на експозицията на акриламид, въз основа на подробни данни за консумация от две страни.
Хранителната индустрия разработи доброволни мерки, като например “подходът “инструментариум””, който осигурява ръководство за подпомагане на производителите и преработвателите да идентифират пътища за намаляване на акриламида в продуктите си.След оценка на данните, изглежда че има тенденция към по-ниска експозиция. Тази тенденция не е еднаква във всички групи храни и затова все още не е ясно дали “инструментариумът” за акриламид е дал желаните резултати. Все пак, нивата на акриламид особено в картофения чипс и хляба е намалял съответно от средно аритметично 678 до 628 µg/kg (514 до 366 µg/kgза средно геометричното) и от 274 до 136 µg/kg (122 µg/kgдо 66 µg/kgза средно геометричното). Последното намаляване може да се дължи отчасти на промени в обработката на сухари, внедрени от индустрията. Намаляването от 427 до 253 µg/kg (327 до 177 µg/kgза средно геометричното) в съдържанието на акриламид в кафето може да се дължи на първоначално надценяване, тъй като до този момент няма подходящи мерки за ограничаване на кафето.
 

Архив