17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА РИСКОВЕТЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, СВЪРЗАНИ С НАЛИЧИЕТО НА Т-2 И НТ-2 ТОКСИНИ В ХРАНИ И ФУРАЖИ


Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of
T-2 and HT-2 toxin in food and feedНа 3 април 2013 година е публикувана Препоръка на Комисията относноналичието на Т-2 токсин и HT-2 токсини в зърнено-житните култури и зърнени продукти. Тя може да бъде видяна на:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:091:0012:0015:BG:PDF. Тази препоръка се основава на приетото становище от Комисията изготвено от експертна група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) към EFSA. В нея е посочена необходимостта да бъдат събрани повече данни за Т-2 и НТ-2 токсините в зърнено житните култури и зърнените продукти. Резултатите от наблюдението от страна на държавите членки ще се използват за изготвяне оценка на промените и тенденциите при експозицията на хората и животните на Т-2 токсин и НТ-2 токсини. През 2015 г. ще се направи оценка на цялата събрана информация, съгласно тази препоръка.

Резюме на становището на EFSA:

Т-2 токсин и HT-2 токсин са микотоксини от групата на трихотецените,продуцирани от различни видове на род Fusarium. Структурите на Т-2 и НТ-2 токсини се различават само по една функционална група, Т-2 токсин са ацетилирани при С-4, а НТ-2 токсина не е ацетилиран. За изготвяне на доклада е направен анализ на общо 20519 докладвани резултата за сумата от Т-2 и НТ-2 токсини в храни, фуражи инеобработени зърна за периода 2005-2010 г. от общо 22 европейски страни.

Като цяло, 65% от докладваните резултати са под границата на откриване (LOD) и границата на количествено определяне (LOQ). Най-високи стойности за сумата от Т-2 и НТ-2 токсини са установени в зърно и смлени зърнени култури, по-специално в овес и овесени продукти. Като в по-голяма степен са установени в не смлените зърнени култури, което означава, че след процес на смилане, Т-2 и НТ-2 токсини не се унищожават, а се преразпределят между отделните фракции при смилането. Тъй като T-2 и НТ-2 токсините се установяват предимно във външната обвивка на зърното, след етапите почистване, сортиране и пресяване се установява повишаване на T-2 и HT-2 токсини във вторичните зърнени продукти, като триците например използвани, като суровина за фураж.

С най-голям принос към сумата от T-2 и HT-2 токсин за експозицията при хора са храните на зърнена основа – хляб, тестени изделия и мюсли. Наличната информация за токсикокинетиката на T-2 и HT-2 токсини, е непълна. Известно е, че Т-2 токсина бързо се метаболизира до голям брой метаболити, като НТ-2 токсин е преобладаващ в количествено отношение негов метаболит. Свинете са сред най-чувствителните животни спрямо ефектите на Т-2 токсин, предизвикващ имунологични или хематологични реакции.


Панелът CONTAM посочва в становището обща дневна доза от 100 ng/kg телесно тегло общо за Т-2 токсин и НТ-2 токсин. Оценките въз основа на съществуващите данни относно наличието показват, че хроничната експозиция при хората общо и за двата токсина Т-2 и НТ-2 чрез храната е под общата дневна доза за населението при всички възрастови групи и следователно не представлява непосредствен риск за здравето.


По отношение на риска за здравето на животните панелът CONTAM прави заключение, че настоящата експозиция на Т-2 токсин и HT-2 токсин, определена в оценките, е малко вероятно да представлява риск за здравето на преживните животни, зайците и рибите. По отношение на свинете, птиците, конете и кучетата оценките за експозицията на Т-2 токсин и HT-2 токсин показват, че рискът от неблагоприятни въздействия за здравето е нисък. Котките са сред чувствителните животински видове при експозиция от страна на Т-2 токсин и HT-2 токсин.


Установено е, че преноса на Т-2 токсин и НТ-2 токсин от фуражите към продуктите от животински произход предназначени за консумация е незначителен и следователно допринасят в незначителна степен за експозицията на хората.


Относно методите за анализ за точно количествено определяне на Т-2 и НТ-2 токсини се извършва най-вече чрез течна хроматография в комбинация с масова спектрометрия. По отношение на скрининг методите за анализ се прилагат няколко имунохимични методи. Но те имат недостатък от евентуална нежелана кръстосана реакция с други присъстващи видове трихотецени. В резултат на което отчитат лъжливо високи стойности, затова тези измервания са повишена несигурност по отношение на измерените стойности.

Архив