17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА
ЗАШЕМЕТЯВАНЕ НА АГНЕТА И КОЗЛЕТА

Scientific Opinion on the electrical parameters for the stunning of lambs and kid goats
Д-р Теодора Саракостова

Научното становище е изготвено по искане на Европейската комисия (ЕК).Съгласно Член 4 (2) на Регламент на Съвета (ЕО) 1099/2009 относно защита на животните по време на умъртвяване „Приложение I може да бъде изменено с оглед отразяване на научно-техническият прогрес въз основа на становище на Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ)“. Всички направени изменения трябва да осигуряват същото ниво на хуманно отношение, като разрешените вече методи.
Към този момент, при зашеметяване на дребни преживни животни (ДПЖ), позволена минимална сила на тока е 1 Ампер (А). Това важи при зашеметяването им по двата метода с електрически ток: поставяне на електродите само на главата и поставяне на електродите на главата и гръдния кош. Европейската комисия (ЕК) е получила искане от испанските компетентни органи и от Каталунската федерация на месопреработвателите (FECIC) за изменение на точки 4.21 и 5.12 от ГЛАВА II на Приложение I на Регламент 1099/2009 по отношение на минималната сила на тока за зашеметяване на ДПЖ по двата метода (електрически ток единствено през главата и зашеметяване с електрически ток през главата и гръдния кош). Към това искане са приложени две проучвания, извършени от Каталунският институт за изследвания, технологии, храни и земеделие (IRTA): „Оценка на ефективността на зашеметяване на овце с електричество със сила на тока по-ниска от 1А“ (Проучване 1) и „Оценка на ефективността на зашеметяване на агнета и козлета с електричество със сила на тока по-ниска от 1А“ (Проучване 2).
При извършването на оценката е взета предвид само процедурата по зашеметяване, но не и периода преди зашеметяването. Целта на становището е да прецени дали данните в предоставените проучвания са достатъчни за извършването на пълна оценка по отношение на хуманното отношение към животните при използването на този метод, като качеството и достоверността на предоставените резултати ще бъдат оценени на следващ етап.
За да бъде извършена оценка на проучване върху алтернативен метод зашеметяване, е необходима информация относно ключови параметри като: минимална сила на тока, минимален волтаж, максимална честота, минимален период на излагане, максимален период на времето от процеса на зашеметяване до процеса на умъртвяване, честота на калибрирането на оборудването и контактна повърхност на електродите. Проучванията, които анализират модификацията на разрешен към момента метод, трябва да описват всички правни ключови параметри.
Загубата на съзнание и чувствителност може да бъде демонстрирана най-добре чрез използването на енцефалограма (ЕГ). Загубата на съзнание и чувствителност при зашеметяването с електрически ток се констатира чрез установяването на генерализирана епилепсия в мозъка, последвана от латентна ЕГ. След като ефективността на метода бъде изпитана в контролирани (лабораторни) условия, резултатите трябва да бъдат потвърдени и при изпитване в кланица.
След извършената оценка на двете проучвания ЕОБХ прави следните заключения:
  • По отношение и на двете проучвания – самата процедура на зашеметяване не е пълно описана;
  • При проучване 1 не е извършена адекватна оценка на загубата на съзнание и чувствителност, а при проучване 2 не може да се опреди дали тези състояния са адекватно оценени;
  • Двете проучвания не отговарят на критериите за докладване и не са допуснати за оценка;
  • Тъй като и двете проучвания не отговарят на критериите за допускане, не е извършена оценка на качеството на методологията.
21/03/2014
__________________________

1 4.2. Зашеметяването с електрически ток единствено през главата се осъществява в съответствие с
определената в таблица 1 минимална сила на тока
2 5. Зашеметяване с електрически ток през главата и тялото
5.1. Овце, кози и свине. Минималната сила на тока при зашеметяване чрез електрически ток през главата и
тялото е 1 ампер за овцете и козите и 1,30 ампера за свинете.

Архив