17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

Ръководство за оценката на безопасността на растения* и растителни препарати**, предназначени за използване като съставки в хранителни добавки

* Тази терминология включва всички растителни материали (например цели, накъсани или нарязани растения, части от растения, водорасли, гъби и лишеи); ** Тази терминология включва всички, получени от растения чрез различни процеси (например пресоване, изстискване, екстракция, раздробяване, дестилация, концентриране, изсушаване и ферментация) Научен Комитет на EFSA, Парма, Италия

РЕЗЮМЕ

След материала от дискусията на Научния комитет за растения и растителни препарати, приет на 23 юни 2004, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) през август 2005 поиска от Научния комитет да разработи двуетапен подход за оценка на безопасността на растенията и растителните препарати. Този подход се състои от първо ниво на оценка на безопасността, основана на наличните познания и следващо ниво, на което оценката на безопасността включва нови генерирани данни. Настоящото ръководство е съсредоточено върху растенията и растителните препарати, предназначени за влагане в хранителни добавки, въпреки че избраният подход по принцип е приложим и за друго използване на растенията и растителните препарати в областта на храните и фуражите. Научният комитет предлага обща рамка за оценка на безопасността, в която растенията и растителните препарати, за които има достатъчно подходящи познания, могат да се възползват от „презумпция за безопасност” без необходимост от по-нататъшни изследвания. В документа се обсъждат подробно проблеми, които трябва да се разглеждат внимателно, за да се достигне до такова заключение. Растения и растителни препарати, за които не е възможно приложението на „Презумпция за безопасност” въз основа на наличните познания, се подлагат на по-широка оценка на безопасността, изискваща предоставянето на допълнителни данни. Това становище няма за цел изготвянето на списък на безопасни растения и растителни препарати, предназначени за използване в хранителни добавки, а цели само осигуряване на насоки за оценяването на безопасността на растителните съставки.

Научният комитет разработи критерии за приоритизиране на растенията за оценка на безопасността и подготви Компендиум на растенията, за които има доказателства, че съдържат токсични, предизвикващи пристрастяване, психотропни или други вещества, които могат да доведат до риск за здравето. Главната цел на Компендиума, който е част от това ръководство, е да привлече вниманието върху проблеми, които трябва да се имат пред вид при оценка на безопасното използване на растения, използвани като съставки на хранителни добавки и да се улесни определянето на приоритети за оценка на безопасността. Научният комитет препоръчва поддържане на актуален Компендиум, използване на релевантни национални списъци на растения и други данни, както и на актуализирани оценки, изготвени от квалифицирани институции. Научният комитет препоръчва и по-нататъшно допълване на Компендиума с растения, които нямат пазарна история в Европа, но имат документирано използване в страната, от която произхождат.

Ключови думи Растения, растителни препарати, оценка на безопасността, хранителни добавки, токсикологични свойства, лекарствени свойства.

 

Архив