17-03-2015


Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

Проблемът за ендокринно активните вещества засяга дейностите на няколко отдели и Панели на EFSA; скорошни примери за това са оценката на риска от Бисфенол А, оценката на опасността от изофлавони и внедряването на новия регламент за продукти за растителна защита. Примери от минало време включват замърсители като органичен калай, диоксини, ПХБ и остатъчни хормони.

Дискусиите в Научния комитет и Консултативния съвет насочиха към разработване на общ подход в EFSA към ендокринно активните вещества. Първа стъпка в този процес беше организирането на работна група за идентифициране на тенденциите и разработките в оценка на здравния риск и проблеми на комуникацията на риска, с които EFSA може би ще трябва да се занимава. Целта на този отчет на работната група е да изясни текущото състояние и да даде препоръки по научни и комуникационни проблеми. Разгледани са текущите дейности и разработки в EFSA, Европейската комисия и други органи на ЕС, и в страните членки. И специфичните проблеми, и новите регламенти налагат проследяване на новите разработки в европейските органи и страните членки за избягване на различни подходи на оценяване и дублиране на дейности. Един такъв проблем е разработването на специфични критерии за определяне на свойствата на ендокринно разрушаване. Действието, предложено за EFSA, е да допринесе към работата под егидата на Генерална дирекция Околна среда.

За идентификацията на опасността и за оценката на риска е необходим международен консенсус по стратегиите за тестване за определяне на ендокринната активност на веществата, които могат да имат значение за човешкото здраве. Хармонизирането по отношение на тестването на химикали е дейност, развивана от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от повече от 30 години. Основната дейност по ендокринните разрушители беше започната през 1997 г. и под този чадър са разработени и специфични тестове, и рамка за поетапна оценка. Работната група препоръчва EFSA да продължи участието си в продължаващите дейности на ОИСР в областта на тестването на химикали и да оцени как поетапният подход за тестване може да бъде приложен в работата на EFSA, не само за определяне на кои вещества в храните за животни и хора могат да се нуждаят от оценка на ендокринна активност, но и да оценят приоритизираните вещества.

Разработването на общоприета методология за оценка на риска е допълнително предизвикателство, дължащо се на комплексността на обхванатите проблеми. Съществуват множество източници на експозиция на ендокринно активни вещества, като замърсители, остатъци от естествени съставки в храните. От токсикологична гледна точка трябва да бъдат оценявани значението на различните вредни ефекти, пола и възрастта и да се вземат пред вид различни видове комбинирани действия. Освен това трябва да има по-добро разбиране на експозицията на ниски дози и оценка на риска и ползата за здравето от определени природно съществуващи вещества, такива като фитоестрогените.

Работната група препоръчва EFSA да продължи дейностите си, насочени към разработване на хармонизирани методологии за оценка на риска от комбинирана експозиция на ендокринно активни вещества в храни. За да се осигури съвместимост между подходите, разработени за оценка на риска от други, нехранителни, източници, EFSA трябва да продължи да изгражда диалог за разработване на обща стратегия с ЕС, други органи на ЕС, компетентните органи на страните членки, международни организации и партньори, както и външни експерти и ключови играчи по гореспоменатите проблеми. В съответствие с тези препоръки, предлага се EFSA да създаде работна група от експерти на Панела и национални експерти за приоритизиране на работата по ендокринно активните вещества.

От гледна точка на комуникация на риска, изглежда, че концепцията за „ендокринно активни вещества” не е добре позната и общественият дебат до голяма степен е обусловен от негативните възприятия, свързани с термина „ендокринни разрушители”. Необходимо е по-нататъшно изследване на обществените възприятия в тази област, вземайки пред вид и схващанията по отношение на естествените съставки на храните, които имат ендокринно въздействие и могат да бъдат промотирани поради ефекта им върху здравето. Препоръчва се EFSA да работи с експертите в консултативната група по комуникация на риска в сътрудничество с експерти по комуникация от страните членки и да продължи да мониторира и анализира разработките на медиите и ключовите играчи, за да дефинира стратегия за комуникации, касаещи и груповите, и специфичните ендокринно активни вещества.

Ключови думи

Ендокринно активни вещества, ендокринни разрушители, идентификация на опасността, оценка на риска, метод на хармонизиране, обща стратегия, комуникация на риска

Архив