05-08-2015

 1. Аспекти на регулиране на хранителни добавки в Европейския съюз , Доц. д-р Веселка Дулева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи; 
 2. Следващо поколение трaнсгенни растения и продукти на синтетичната биология, Доц. Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи;
 3. Бисфенол А – данни за разпространение и токсичност, Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи; 
 4. Полезен хляб без консерванти, проф. д.т.н. Запряна Денкова, Катедра „Микробиология”, Университет по Хранителни Технологии, Пловдив; докторант Росица Денкова, Катедра „Биотехнология”, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, София;
 5. Надзор и контрол на класическата чума по свинете в Р България, Цвятко Александров, Пенчо Каменов, Мариела Найденска, Александра Митева, Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните”, Българска агенция по безопасност на храните; Димитър Стефанов, Общинска служба Тутракан;
 6. Научно становище за риска от навлизане и разпространение в България на цистообразуващи нематоди по царевица и житни - heterodera zeae,- Приложение 1, Караджова О., Илиева Ж., Петрова Е., Крумов В.,Институт по почвознание, агротехнологии и растителна защита, Селскостопанска Академия;
 7. Хранителни инфекции причинявани от ентеропатогенни йерсинии – разпространение, надзор, микробиологични и епидемиологични аспекти, Проф. д-р Христо Найденски, двмн, Институт по микробиология „Стефан Ангелов” – Българска академия на науките;
 8. Ролята на Ветеринарномедицинската служба на България за затваряне на Глава „Земеделие“ и присъединяването на страната към Европейския съюз, Жеко Димитров Байчев, Димитър Димитров Димитров, Лесотехнически университет - Факултет Ветеринарна медицина; 
 9. Експертно становище на тема: Европейска политика за мониториране на антимикробната резистентност при животните и нейното значение за общественото здраве, Доц. д-р Валентина Урумова, Катедра “Ветеринарна микробиология, заразни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет;
 10. Епидемиологични и обществено здравни аспекти на микотоксините в млечното животновъдство, Пламен Димитров Маруцов, гл. асистент, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет;
 11. Актуални болести по говедата през 2012г., Гергана Николова-Балиева, факултет по ветеринарна медицина, Тракийски университет, Стара Загора; Георги Чобанов, Бойко Ликов, Център за оценка на риска, Българска агенция по безопасност на храните, София; [/B]
 12. Епизоотологичен анализ на заразните болести по свинете в Европа през 2012 г., Д-р Илия Македонски;
 13. Интегрираното управление на вредителите при производство на зеленчукови култури – предпоставка за качествена и безопасна продукция, Проф. д-р Стойка Машева, Доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК „Марица”, Пловдив;
 14. Становище за оценка на риска от разпространението на ехинококозата при човека и животните в България , Проф. Иван Русев; 
 15. Анализ на някои нововъзникващи биологични рискове в периода 2001-2013г., причинявани от вируси разпространяващи се по алиментарен и аерозолен път], Гл. ас. д-р Чавдар Каменов Филипов, ФМФ при ЛТУ – София;
 16. „Оценка на риска от проникване и разпространение на Шарка по овцете и по козите на територията на Република България”, Д-р Красимира Григорова, Доц. д-р Емилия Иванова, двм - Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф.д-р Г. Павлов”; д-р Цвятко Александров, дирекция „ЗХОЖКФ”, ЦУ на БАБХ; 

Архив