01-06-2017

1. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/01_Ivan_Bozkov.pdf - РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНО-ПРАВНАТА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОЕПИЗООТИЧНАТА ДЕЙНОСТ И НЕЙНИТЕ СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ[/LINK]- [B]Проф.Иван Георгиев Божков, ВМФ, Тракийски университет[/B] 2. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/02_Mariana_Lagonova.pdf - СТАНОВИЩЕ ЗАРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РАКА ПО КАРТОФИТЕ В БЪЛГАРИЯ (SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM); ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАТОТИПОВЕТЕ И ТЕСТИРАНЕ НА СОРТОВЕ КАРТОФИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ[/LINK]- [B]Марияна Лагинова, Лидия Димитрова, Централна лаборатория по карантина на растенията, БАБХ[/B] 3. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/03_Miloslav_Jikov.pdf - АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, БАЛАНС МЕЖДУ КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ИКОНОМИКА[/LINK]- [B]Доц. д-р Милослав Жиков, Факултет по ветеринарна медицина, Лесотехнически университет, София, България[/B] 4.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/04_Stoika_Masheva.pdf - ПОТЕНЦИАЛ НА БИОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОЧВЕНИ ВРЕДИТЕЛИ ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ОРАНЖЕРИИ [/LINK]- [B]Проф. д-р Стойка Машева, Доц. д-р Винелина Янкова, Гл. ас. д-р Дима Маркова, Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив[/B] 5.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/05_Terry_Vrabcheva.pdf - ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ [/LINK] -[B] Доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи;[/B] 6.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/06_Gergana_Balieva_.pdf - РЕСУРСИ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ПРИ БЕДСТИЯ [/LINK]- [B]д-р Гергана Николова Балиева „Ветеринарно законодателство и мениджмънт” ВМФ, Тракийски университет[/B] 7. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/07_Ilia_Tsachev.pdf - ЛАЙМСКА БОЛЕСТ ПРИ КУЧЕТО И КОНЯ[/LINK]- [B]Проф. д-р Илия Цачев, двмн, ВМФ, Тракийски университет[/B] 8.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/08_Chavdar_Filipov.pdf - НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЯКОИ НЕИЗЯСНЕНИ МОМЕНТИ В ЕПИЗООТОЛОГИЯТА НА ЗАРАЗНИЯ НОДУЛАРЕН ДЕРМАТИТ ПО ГОВЕДАТА (ЗНД) И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ МЕРКИТЕ ЗА ЕРАДИКАЦИЯ И КОНТРОЛ [/LINK]- [B]Доц. Д-р Чавдар Филипов-Доктор, Факултет по ветеринарна медицина, Лесотехнически университет, София, България[/B] 9. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/09_Veselka_Duleva.pdf - ЗДРАВНИ РИСКОВЕ ПРИ КОНСУМИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИ ТРАНС-МАСТНИ КИСЕЛИНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УПОТРЕБАТА ИМ[/LINK]- [B]Проф. д-р Веселка Дулева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи;[/B] 10. [LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/10_Olia_Karadjova.pdf - НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА РИСКА ОТ НАВЛИЗАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА ПЛОДОВА МУХА CERATITIS CAPITATA (DIPTERA: TEPHRITIDAE)[/LINK]- [B]Оля Караджова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров”, Селскостопанска Академия[/B] 11.[LINK]http://focalpointbg.com/files/IEP/2016/11_Tsveta_Georgieva.pdf - ОЦЕНКА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА И ТОКСИКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 513/2013 [/LINK]- [B]Доц. Цвета Георгиева, дм , ERT, Национален център по обществено здраве и анализи, София, България[/B]

Архив