17-03-2015

Резюме на становище
 
 (за цитиране: Scientific Opinion of the Scientific Committee on a request from the European Commission on the Potential Risks Arising from Nanoscience and Nanotechnologies on Food and Feed Safety. The EFSA Journal (2009) 958, 1-39)
 
Научно становище на Научния комитет
(Въпрос No EFSA-Q-2007-124a)
Прието на 10 февруари 2009
 
ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНИЯ КОМИТЕТ
Sue Barlow, Andrew Chesson, John D. Collins, Albert Flynn, Anthony Hardy, Klaus-Dieter
Jany, Ada Knaap, Harry Kuiper, John Christian Larsen, Pierre Le Neindre, Jan Schans, Josef
Schlatter, Vittorio Silano, Staffan Skerfving and Philippe Vannier.
 
РЕЗЮМЕ
След искане от Европейската комисия, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) трябваше да изготви научно становище по потенциалните рискове, пораждани от нанонауката и нанотехнологиите за безопасността на храните и фуражите. Пред вид мултидисциплинарната природа на този обект, задачата беше възложена на Научния комитет на EFSA.
Това становище се отнася до изкуствено създадените наноматериали (ENMs). Храните и фуражите се разглеждат заедно, тъй като основните аспекти (приложение и възможни въздействия) се очакват да бъдат подобни.
Становището е с генеричен характер и не е само по себе си оценка за риска от нанотехнологиите, като такова или изследване на възможните приложения или потребители на определени продукти.
Твърди се, че нанотехнологиите предлагат множество възможности за приложение в областта на храните и фуражите – в технологиите за производство и преработка, за подобряване на материалите за контакт с храни, мониторинг на качеството и преснотата на храните, за подобрено проследяване и сигурност на храните, модифициране на вкуса, структурата, усещането, съвместимостта и съдържанието на мазнини и за подобрено усвояване на хранителните вещества. Опаковката на храните има най-големия дял от настоящите и краткосрочно прогнозирани пазари.
Формулирането в наноразмер може да промени физикохимичните характеристики на материали в сравнение с разтворимите и микро/макро форми на същото вещество. Техният малък размер, голям коефициент повърхност-маса и повърхностна реактивност са важни свойства за нови приложения и за свързаните потенциални рискове за здравето и околната среда.
Текущите несигурности за оценката на риска от ENMs и възможните им приложения в областта на храните и фуражите са породени от ограничената информация в няколко насоки. Специфичните несигурности се отнасят до трудността за характеризиране, откриване и измерване на ENMs в храни и фуражи и биологични матрици, и ограничената информация по аспектите на токсикокинетиката и токсикологията. Знанията за настоящите нива на употреба и (вероятната) експозиция от възможни приложения и продукти в областта на храните и фуражите са ограничени.
Парадигмата на оценката на риска (идентификация на опасността, характеризиране на опасността, оценка на експозицията и характеризиране на риска) се счита за приложима за ENMs. Все пак, оценката на риска от ENMs в областта на храните и фуражите трябва да взема пред вид специфичните свойства на ENMs освен общите с еквивалентните не-наноформи. Много е вероятно, че различните видове ENMs имат различни токсикологични свойства. Наличните данни за експозиция през устата на специфични ENMs  и последваща токсичност са изключително ограничени; основната информация за токсичността на ENMs идва от in vitro или in vivo изследвания, използващи други пътища на експозиция. Оценката на риска от ENMs трябва да се прави на основа “случай по случай”.
Съвременните подходи за изследване на токсичността, използвани за конвенционални материали са подходяща отправна точка за оценка на риска от ENMs. Все пак, адекватността на понастоящем съществуващите подходи за откриване на всички аспекти ма потенциална токсичност все още трябва да бъде установена. Методите за изследване на токсичността могат да се нуждаят от методологична модификация. Поради ограничения опит за изследване на ENMs в понастоящем прилаганите протоколи за стандартно изследване се появяват определени несигурности. И други крайни резултати, неразглеждани до сега, може би ще се наложи да бъдат обсъждани освен досега известните.
За характеризиране на опасността, сега се изследва връзката между различните дозиметрии, а може да се наложи и изследване и на други дозиметрии.
Различните физикохимични свойства на ENMs, сравнени с конвенционалните разтворими и микро/макро химични партньори предполагат, че техните токсикокинетични и токсикологични профили чрез екстраполация от данните за техните еквивалентни не-наноформи.
Подходящите данни за оценка на риска за даден ENM в областта на храните и фуражите трябва да включва задълбочена идентификация на ENM, информация дали съществува да бъде погълнат в наноформа. Ако може да бъде погълнат в наноформа, тогава са необходими токсикологични изследвания за хронична доза, заедно с подходящи in vitro изследвания (например за генотоксичност). Токсикокинетичната информация е основата за разработване на постановката и за извършването на такива токсикологични изследвания. За ENMs, предназначени за повишаване на бионаличността на включените вещества (т.е. ENM системи-носители), трябва да се определят промените в бионаличността.
Оценката “случай по случай” на специфични ENMs може понастоящем да е възможна, но Научният комитет иска да подчертае, че процесите на оценка на риска все още са в развитие по отношение на характеризирането и анализа на ENMs в храни и фуражи, оптимизиране на методите за изследване за ENMs и интерпретиране на получените данни. При тези обстоятелства, всяка отделна оценка на риска носи голяма степен на несигурност. Това положение ще се запази докато се получат повече данни и се събере опит от изследване на ENMs. Ограничената база данни за оценка на ENMs трябва да се има пред вид при избора на подходящи множители за несигурност.
Научният комитет дава редица препоръки, по-специално, следва да се предприемат действия за разработване на методи за откриване и измерване на ENMs в храни, фуражи и биологични тъкани, за оценка на експозицията на потребителите и животните и за генериране на информация за токсичността на различните ENMs.
 
Източник: The EFSA Journal (2009) 958, 2-3 Nanotechnology – Summary Scientific Opinion
Ключови думи: Nanotechnologies, Nanotechnology, Nanoscience, Engineered Nanomaterial,
ENM, Nano, Food, Feed, Agro-chemical, Food Contact Material, Exposure,
Toxicokinetics, Toxicity, Environment, Risk Assessment, Guidance
 
Публикувано в The EFSA Journal (2009) 958, 3-3

Архив