17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

Научно становище за преоценката на Понсо 4R (Е124)  като добавка към храни

Панел на EFSA по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

По искане на Европейската комисия, Панелът по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни разработи научно становище за преоценка на безопасността на Понсо 4R (Е124) при използването му като оцветител за храни.

Понсо 4R (Е124)е азо багрило, разрешено в ЕС, което е било оценено от Обединения експертен комитет на ФАО и СЗО по добавки към храни (JECFA) през 1983 и от Научния комитет по храните (SCF) през 1984. Двата комитета са определили Приемлив дневен прием (ADI) от 0-4 mg/kg телесно тегло (тт)/дневно.

Нови изследвания показват, че в in vivo Comet изследване, Понсо 4R предизвиква значителни увеличения в мигрирането на ядрена ДНК в жлезистата тъкан на стомаха, жлъчката и дебелото черво без обща цитотоксичност в тези тъкани. Панелът счете, че в отсъствието на негативни изследвания на канцерогенността, биологичната значимост на изследването Comet е несигурна.

Всички тестове за генотоксичност на Понсо 4R със Salmonella са отрицателни. Тъй като процесът на активиране на тези азо оцветители у животни е сложен, тестовете на Salmonella с S9 може и да не са подходящи за откриване на генотоксичност у бозайници.

Конверсията на Понсо 4R чрез азо редукция in vivo поражда формирането на сулфонирани нафтиламини, които може и да не се образуват при стандартните in vitro тестове за генотоксичност.

По-рано беше показано, че различните сулфонирани ароматни амини не са в общия случай свързани с генотоксичност in vitro и in vivo. Обаче, не всички метаболитни сулфонирани ароматни амини, които теоретично могат да бъдат образувани при азо редукция на Понсо 4R са били включени в изследването.

Панелът отбелязва и че спецификациите за чистотата на Понсо 4R разрешават присъствие на концентрации на неидентифицирани несулфонирани ароматни амини до 100 mg/kg Понсо 4R. Въпреки че някои ароматни амини могат да бъдат свързани с генотоксичност или дори канцерогенност, Панелът отбелязва, че Понсо 4R дава отрицателни резултати при продължителни изследвания на канцерогенността.

Панелът преоцени продължителни изследвания на канцерогенността на Понсо 4R. Няколко продължителни изследвания на канцерогенността у плъхове при дози до 1500 mg/kg тт/ден, както и при мишки с нива до 1790 mg/kg тт/ден не дават доказателства за канцерогенност. Това включва отсъствие на новообразувания в стомаха и кръвотворните тъкани, които са посочени като най-чувствителни органи в in vivo Comet изследването върху мишки. Понсо 4R индуцира значително, зависимо от дозата увреждане у мишки на жлезистите тъкани на стомаха и жлъчката при дози от 100 mg/kg тт и по-високи дози и в дебелото черво при дози от 10 mg/kg тт и по-високи. В клетките на костния мозък на мъжки мишки се наблюдава кластогенна активност при минималната ефективна доза от 4 mg Понсо 4R, еквивалентна на доза от 80 mg/kg тт.

Панелът отбеляза, че Понсо 4R дава отрицателни данни в хронични изследвания на канцерогенността и че ефектите върху миграцията на ядрената ДНК, наблюдавани в in vivo Comet изследването върху мишки не се очаква да дадат канцерогенен резултат.

Въз основа на същите данни за хронична токсичност/канцерогенност, по-ранни оценки на JECFA, SCF и TemaNord също заключават, че няма данни за канцерогенност на Понсо 4R.

 

Изследване на McCann et al. заключава, че хранителната експозиция на две смеси от четири синтетични оцветители плюс консерванта натриев бензоат, една от тях (съдържаща Понсо 4R)  резултира в повишена хиперактивност у 3-годишни, но не и у 8-9-годишни деца, избрани от населението. През 2008 EFSA публикува становище по изследването на McCann et al.

Научният панел по добавки към храни, ароматизанти, помощни средства при преработката и материали за контакт с храни (AFC) заключи, че:

- изследването на McCann et al. дава ограничени доказателства, че двете различни смеси от синтетични оцветители и натриев бензоат имат малък статистически значим ефект върху активността и вниманието у деца, подбрани от населението, като са изключени деца, лекувани за дефицит на внимание и свръхчувствителност, въпреки статистически недостоверните въздействия за двете смеси в двете възрастови групи;

- тъй като смесите, а не отделните добавки са били изследвани в работата на McCann et al., не е възможно да се отдадат наблюдаваните ефекти на което и да било съединение;

- в подтекста на цялостните доказателства и пред вид на значителните несигурности, като липса на последователност и относително слаб ефект, и отсъствието на информация за клиничното значение на наблюдаваните поведенчески изменения, находките на изследването не могат да бъдат използвани като основа за промяна на ADI за съответните хранителни оцветители или натриевия бензоат.

 

Научният панел по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни е съгласен с тези заключения.

 

Изследване върху плъхове на Tanaka, докладвано през 2006, заключава, че нивото, на което не се наблюдават опасни за здравето ефекти (NOAEL) е определено на 0.12% в храната (приблизително 205 mg/kg тт/ден) при тест с лабиринт при мъжки индивиди от поколение F1. Панелът отбелязва, че тези невро-поведенчески промени не са последователни между половете и са били специално наблюдавани поради намалени стойности в контролната група. Панелът отбелязва, че две изследвания, които вече са били завършени по времето, когато JECFA и SCF определят ADI, указват стойности на NOAEL по-ниски от 400 mg/kg тт/ден. Те са::

изследване върху прасета на Gaunt et al. от 1969, даващо NOAEL от 300 mg/kg тт/ден, въз основа на малка редукция на броя на еритроцитите при 900 mg/kg тт/ден и

изследване върху мишки на Mason et al. от 1974, което заключава, че нивото без ефект, въз основа на находките за гломерулонефрит при хранителни нива от 0.25 и 1.25% е 0.05%, еквивалентно на 70 mg/kg тт/ден.

Като цяло, Панелът заключи, че тези резултати дават основания за ново определяне на ADI. Въз основа на най-ниското NOAEL от 70 mg/kg тт/ден от хроничното изследване върху мишки и множител за несигурност 100, Панелът определи ADI от 0.7 mg/kg тт/ден.

Панелът заключава, че въпреки, че са съобщени някои реакции на чувствителност при прием на Понсо 4R, главно при прием на Понсо 4R в смеси с други синтетични оцветители, от ограничените научни доказателства не може да се извади заключение за индуциране на свръхчувствителност. Панелът отбелязва, че чувствителните индивиди могат да реагират и при дози в рамките на ADI.

Хранителната експозиция на Понсо 4R беше оценена от Панела въз основа на максимални допустими нива (MPLs) с прилагане на метода Budget (Tier 1) с допусканията, описани в отчета за научното сътрудничество (SCOOP) Задача 4.2. Панелът изчисли теоретична максимална дневна експозиция от 8.1 mg/kg тт/ден за възрастни и за средностатистическо 3-годишно дете.

 

Прецизирани оценки на експозицията бяха направени и за детската, и за възрастната популация чрез подходи Tier 2 и Tier 3, описани в SCOOP задача 4.2, комбинирайки, респективно подробна информация за индивидуална консумация на храни с MPLs, специфицирани в Директива 94/36/EC за хранителни оцветители (Tier 2) и с отчетените максимални нива на консумация, идентифицирани от Панела от данните, предоставени от Агенцията за хранителни стандарти (Обединено кралство), Органът по безопасност на храните на Ирландия, Органът по хигиена и безопасност на храните на Франция, Съюза на асоциациите на производителите на напитки в Европа, Европейската организация за алкохола, Федерацията на европейските производители на добавки към храни, хранителни ензими и хранителни култури и Конфедерацията на производителите на храни и напитки в ЕС (Tier 3). За детското население (1-10 години), оценките бяха изчислени за девет европейски страни (Белгия, Франция, Обединеното кралство, Холандия, Испания, Чешка република, Италия, Финландия и Германия). За възрастното население Панелът избра Обединеното кралство като репрезентативно за потребителите от ЕС на Понсо 4R за оценка на експозицията.

При разглеждане на MPLs (Tier 2), средната хранителна експозиция на Понсо 4R за европейските деца (1-10 годишни), варира от 0.3 до 2.5 mg/kg тт/ден и от 0.6 до 6.7 mg/kg тт/ден в 95-тия персентил. Оценките за възрастното население в Обединеното кралство дават средна хранителна експозиция от 0.5 тт/ден и от 1.1 mg/kg тт/ден за големите потребители на безалкохолни напитки (97.5 персентил.

При разглеждане на максималните отчетени нива на консумация (Tier 3), средната хранителна експозиция на Понсо 4R на европейските деца (1-10-годишни) варира от 0.3 to 2.4 mg/kg тт/ден и от 0.7 до 6.2 mg/kg тт/ден в 95-тия персентил. За възрастното население на Обединеното кралство средната хранителна експозиция на Понсо 4R е 0.4 mg/kg тт/ден и 1.0 mg/kg тт/ден за големите консуматори на безалкохолни напитки (97.5 персентил).

Панелът заключи, че при максимално отчетените нива на употреба на Понсо 4R, прецизните оценки на приема за възрастни на високия персентил (97.5) и за деца (1-10 години) в средния и високия персентил (95/97.5) са в общия случай над ADI от 0.7 mg/kg тт/ден даже в прецизираните оценки на приема (Tier 2 and Tier 3).

Панелът отбелязва, че спецификациите за Понсо 4R трябва да бъдат актуализирани с оглед процента на необхванатия материал – натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни неоцветени компоненти.

Панелът отбелязва, че спецификацията на JECFA за олово е < 2 mg/kg, докато тази на ЕС е < 10 mg/kg.

Панелът отбелязва, че алуминият в глазурата с оцветителя може да добави към дневния прием на алуминий, за който е определен поносим седмичен прием (TWI) от 1 mg алуминий/kg тт/седмица и че трябва да има спецификации за максимално ниво на алуминия.

KEY WORDS

Ponceau 4R, New Coccine, E 124, CAS 2611-82-7, Trisodium 2-hydroxy-1-(4-Sulphonato-1-

naphthylazo)-naphtalene-6,8-disulphonate, оцветители за храни, EINECS number: 220-036-2.

 

Архив