17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

Научно становище за преоценка на Хинолин жълто /Е104/ като хранителна добавка

Панел на EFSA по добавки към храни и източници на нутриенти, добавяни в храните

EFSA, Парма, Италия

 
РЕЗЮМЕ


По искане на Европейската комисия, отправено към EFSA, Научният панел по добавки към храни и източници на нутриенти, добавяни в храните издава научно становище за преоценка на безопасността на Хинолин жълто /Е104/ при използването му като оцветител на храни.

Хинолин жълто /Е104/ е хинофталонова боя, разрешена за използване като добавка в храните в Европейския съюз и на която по-рано е извършена оценка от Общия експертен комитет на FAO/WHO по добавки към храните (JECFA) през 1975, 1978 и 1984 година, както и от Научния комитет по храни (SCF) през 1984 година. Двата комитета определиха като допустим дневен прием 0-10 mg/kg телесна маса. Оцветителят Хинолин жълто е бил разглеждан от TemaNord през 2002 година и е бил оценяван от Научния комитет по козметични продукти и нехранителни продукти, предназначени за потребители (SCCNFP) през 2004 година. Британската промишлена асоциация за биологични изследвания (BIBRA) е изготвила доклад за Хинолин жълто през 1982 година и профил на токсичността му през 1990 година. Последните две оценки съдържат проучвания, които не са включени в оценките на SCF и JECFA, както и в прегледа на TemaNord.

На Панела не е предоставено ново досие и той основава оценката си на предишни оценки и обсъждания, допълнителна литература, публикувана от тогава и наличните данни, получени в резултат на обществени искания. Панелът отбелязва, че не всички оригинални изследвания, въз основа на които са направени предишните оценки или обсъждания са били налични при повторната оценка от Панела.

Проучването на токсикокинетиката показва, че абсорбцията на Хинолин жълто при плъхове и кучета е ограничена /оценена на 3-4 % от приетата доза/ , и че по-голямото количество от приетата през устата доза се отделя непроменена чрез фекалиите. Хинолин жълто е с ниска остра токсичност. Все пак резултатите от наличните проучвания на краткосрочната, репродуктивната, свързана с развитието и дългосрочната токсичност на Хинолин жълто показват, че оцветителят (или неговите метаболити) са в известна степен бионалични, и са докладвани някои системни токсикологични резултати при дългосрочните проучвания.

При дългосрочно изследване при мишки, включително с вътрематочно прилагане, единственият значим свързан с Хинолин жълто ефект е намаляването на броя на белите кръвни клетки при женските индивиди при най-високата доза от 1500 mg/kg телесна маса на ден, факт, който Панелът не отчете като страничен ефект. Панелът отчете хематологичните промени, наблюдавани в това проучванеq като промени с незначителна биологична значимост, поради ограничения ефект (22 %), настъпващ само в края на проучването, без да се наблюдават такива промени по време на проучването (през 3-ти, 6-ти, 9-ти, 12-ти и 18-ти месеци), както и това, че не е установена промяна в съотношението на различните видове клетки.

Изследването на пероралната хронична токсичност и канцерогеност при плъхове с репродуктивна фаза на токсичност, каквато не е включвана при оценките на JECFA, използва нива на дози до 5 % Хинолин жълто в диетата. Наблюдавано е намалено телесно тегло в сравнение с контролите при третираните мъжки индивиди от първо поколение, но не и при женските, при нива на дозите от 2 до 5 % Хинолин жълто в диетата, (което се счита като еквивалент на 1000 или 2500 mg/kg телесна маса на ден). Панелът счита, че Нивото на не наблюдаван страничен ефект (NOAEL) при възрастните индивиди  от първо поколение е 250 mg/kg телесна маса на ден Хинолин жълто (0,5 % в диетата). Малките на майките показват все пак леко намалена жизнеспособност и малко по-бавно наддаване на тегло по време на кърменето при нива на дозите от 0,5 % Хинолин жълто в диетата (което е докладвано като еквивалент на 250 mg/kg телесна маса на ден). Следователно Панелът определя 50 mg/kg телесна маса на ден като NOAEL за репродуктивната фаза на това изследване, основавайки се на докладваните ефекти при малките от първо поколение.

Това проучване заедно с няколко други проучвания на пероралната дългосрочна канцерогенност при нива на дозите до 2500 mg/kg телесна маса на ден при плъхове и 7500 mg/kg телесна маса на ден при мишки не установява доказателства за канцерогенност. Проучване, което включва подкожно инжектиране на Хинолин жълто при плъхове също не предоставя доказателства за канцерогенен потенциал.

Липсата на генотоксичен потенциал установена в по-ранни проучвания на Хинолин жълто е потвърдена в следващи проучвания, които включват опит с обратна бактериална мутация и тест за генна мутация при ин витро предизвикана лимфома при мишки, както и при микронуклеарен тест изпълнен при мишки ин виво. Все пак Панелът отбелязва, че отнасянето на тези последни проучвания към оценката на Хинолин жълто в храната не е ясно, тъй като те са извършени с вещество (Хинолин жълто), което съдържа висок процент моносулфонатен компонент (85-91%), докато спецификациите за съдържание на Хинолин жълто в храната показват, че основният компонент на този оцветител е дисулфонат (>80%), а моносулфонатът се съдържа само в 15 %. Резултатите получени от Macioszek и Kononowicz през 2004 година показват, че Хинолин жълто все пак е възможно да причинява кластогенен и/или анеугенен и ДНК –увреждащ ефект, като това се основава на положителните резултати получени при микронуклеидния опит и опитът на Comet ин витро. Все пак Панелът отбеляза, че при няколко дългосрочни орални изследвания на канцерогеността с Хинолин жълто не се установяват доказателства за канцерогенност и че SCF, JECFA, BIBRA, TemaNord и SDCCNFP също правят заключение, че няма доказателства за канцерогенността на Хинолин жълто. Панелът следователно прави заключение, че резултатите на Macioszek и Kononowicz са с несигурна биологична значимост.

Проучване на McCann и сътрудници стига до заключението, че експозицията на една или две смеси от четири синтетични оцветители заедно с консерванта натриев бензоат в храната, особено смес В, която съдържа Хинолин жълто и три други оцветители, води до резултат на увеличена хиперактивност при 8-9 годишни деца, но не и при 3 годишни деца, избрани от общото население. През 2008 година EFSA публикува становище по това проучване на McCann.

Научният панел по добавки към храните, ароматизанти, помощни вещества и материали, предназначени за контакт с храни (AFC Panel) направи следните заключения:

· Проучването на McCann и сътрудници осигурява ограничени доказателства, че две различни смеси от синтетични оцветители на храни и натриев бензоат, с които са извършвани експерименти, имат малък и статистически значим ефект по отношение на активността и вниманието на деца, избрани от общото население, с изключение на децата, лекувани за заболяването хиперактивност с недостатъчна концентрация, въпреки, че ефектите не са статистически значими за двете смеси при двете възрастови групи;

· Тъй като при проучването на McCann и сътрудници са използвани смеси а не индивидуални добавки, не е възможно наблюдаваните ефекти да се приписват на която и да е от индивидуалните съставки;

· В контекста на цялата тежест на доказателствата и от гледна точна на значителни неопределености, такива като липса на последователност и относителна слабост на ефекта, както и отсъствието на информация за клиничната значимост на наблюдаваните промени в поведението, установеното в проучването не може да се използва като основа за промяна на приемливия дневен прием на съответните оцветители на храни или на натриевия бензоат.

Панелът за добавки към храни и източници на нутриенти  се съгласява с тези заключения.

Докладвани странични реакции след пероралния прием на Хинолин жълто приеман предимно като част от смес с други синтетични оцветители са уртикария и ринит. Докладите често се характеризират с лошо контролирани процедури. Последните проучвания, проведени при условия на подходящо контролирани процедури показват, че чувствителността към добавки в храни при пациенти с хронична уртикария, ангиоедема или астма се среща рядко.

Следователно Панелът стига до заключението, че от докладването на  някои реакции на свръхчувствителност след прием на Хинолин жълто (уртикария, ринит и астма) не може да се направи заключение за предизвикването на тази свръхчувствителност от оцветителя поради ограничените налични научни доказателства за това. Панелът също така отбелязва, че чувствителните индивиди могат да реагират и на нива на дози в границите на приемливия дневен прием.

Панелът стигна до заключението, че наличната база данни за полухроничната, репродуктивна, свързана с развитието и дългосрочна токсичност на Хинолин жълто, включително изследването, което явно не е взето под внимание от JECFA или SCF, осигурява база за ново дефиниране на приемливия дневен прием. Панелът счита, че проучването на дългосрочната хронична токсичност/канцерогенност с фаза на репродуктивна токсичност, извършено чрез биодинамика при плъхове, може да се счита като основно проучване, на което да се основава приемливия дневен прием. При това проучване докладваните намалена жизнеспособност и по-слабо наддаване на тегло при малките по време на кърмене при ниво на доза Хинолин жълто от 250 mg/kg телесна маса на ден се считат, като показателни за свързан с третирането ефект, като от това проучване се определи NOAEL от 50 mg/kg телесна маса на ден. Прилагането на фактор на неопределеност 100 при този NOAEL определя допустим дневен прием от 0,5 mg/kg телесна маса на ден.

Приемът на Хинолин жълто с храна е определен от Панела въз основа на максимално допустимите граници на употреба чрез прилагане на метода на  Budget (Tier 1) с предположения, описани в доклада на Научното обединение (SCOOP) Задача 4.2. Панелът изчисли теоретична максимална дневна експозиция от 8,1 mg/kg телесна маса на ден за възрастни и 13,1 mg/kg телесна маса на ден за типичните тригодишни деца.

Извършени са оценки на изчистена експозиция, както при деца така и при възрастни в съответствие с подходите на Tier 2 и Tier 3 в SCOOP Задача 4.2., което комбинира съответно подробна информация за индивидуалната консумация на храна от населението с максимално допустими граници на употреба, така както е определено в Директива 94/36/ЕО за оцветителите в храни (Tier 2) и при докладвана употреба на максимални нива на хинолин жълто (Tier 3), както е определено от Панела от наличните данни на FSA, FSAI, AFSSA, UNESDA, CEPS, ELC и CIAA. За децата (от 1-10 години) са извършени оценки за девет европейски държави (Белгия, Франция, Обединеното кралство, Нидерландия, Испания, Чешката Република, Италия, Финландия и Германия). За възрастното население Панелът е избрал населението на Обединеното кралство, като представително на консуматорите в Европейския съюз за експозиция на Хинолин жълто.

При разглеждането на максимално допустимите нива (Tier 2), средната експозиция на Хинолин жълто в храната за децата на възраст от 1-10 години в Европейския съюз варира от 0,8 до 3,5 mg/kg телесна маса на ден и от 1,8 до 9,6 mg/kg телесна маса на ден в 95-ия персентил. Докладваните оценки за възрастното население от Обединеното кралство показват средна експозиция на Хинолин жълто в храната от 0,9 mg/kg телесна маса на ден и от 2,1 mg/kg телесна маса на ден за хората с високо ниво на консумация на безалкохолни напитки при 97,5-ия персентил.

При разглеждане на докладваните максимални нива на употреба (Tier 3) средната експозиция на Хинолин жълто в храната за европейските деца на възраст от 1-10 години варира от 0,45 до 2,0 mg/kg телесна маса на ден и от 1,1 до 4,1 mg/kg телесна маса на ден при 95-ия персентил. Докладваните оценки за възрастното население на Обединеното кралство дават средна експозиция на Хинолин жълто в храната от 0,5 mg/kg телесна маса на ден и от 1,2 mg/kg телесна маса на ден за хората с високо ниво на консумация на безалкохолни напитки при 97,5-ия персентил.

Заключението на Панела, че максималните нива на употреба на Хинолин жълто ,определени по методите на оценка на приема (Tier2 и Tier3), като цяло са доста над допустимия дневен прием от 0,5 mg/kg телесна маса на ден, определен от Панела.

Панелът отбелязва, че спецификациите на Хинолин жълто трябва да се актуализират по отношение на съдържащия се материал, който не се има  предвид в оценката и който може да представлява натриев хлорид и/или натриев сулфат, като основни безцветни компоненти. Панелът счита също така, че може да се наложи по-нататъшно изясняване на съдържанието на метилираното и неметилираното Хинолин жълто.

Панелът отбелязва и, че спецификацията за олово в Директива 2008/128/ЕО (≤ 10 mg/kg) изглежда високо сравнима със спецификацията на JECFA (≤ 2 mg/kg).

Панелът отбелязва и, че алуминиевата част на оцветителя може да допринесе за дневен прием на алуминий, за който е определен приемлив седмичен прием от 1 mg алуминий/kg телесна маса на седмица и следователно може да се наложи определяне на спецификации за максималните нива на алуминий.

Архив