17-03-2015

 

EFSA – Панел по биологични опасности (BIOHAZ)

РЕЗЮМЕ

 

По искане на Европейската комисия (ЕК), Панелът по биологични опасности (BIOHAZ) беше помолен да даде научно становище за риска от спонгиформна енцефалопатия по говедата (BSE) от говежди черва, използвани за обвивки. Регламент (EC) No 999/2001 на Парламента на Европа и на Съвета определя, че някои тъкани от говеда, овце и кози трябва да бъдат разглеждани като материал с определен риск (SRM) и трябва да бъдат извадени от хранителната и фуражна верига за защита на здравето на потребителите от риск от BSE. Червата, от дуоденума до ректума на говеда на всякаква възраст са понастоящем включени в списъка за SRM. Пътната карта за трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (TSE), изготвена от ЕК, определя кратко, -средно- и дългосрочните действия по мерки срещу TSE, като премахване на SRM и поставя задачи за гарантиране и поддържане на съществуващото високо ниво на защита на потребителите. Тя допуска допълнения към SRM-списъка въз основа на нови научни познания, с гарантиране на високо ниво на защита на потребителите.

По-специално, от Панела BIOHAZ беше поискано да оцени научната валидност на доклад, подготвен от Det Norske Veritas Ltd" (DNV) за работната група Swiss Cervelas. Този доклад дава оценка на текущата потенциална човешка експозиция на заразяване с BSE, която може да е резултат от ядене на колбаси, направени с говежди обвивки от ЕС. Панелът BIOHAZ беше помолен и да оцени заключенията на доклада и, ако е необходимо, да даде преоценка на риска от BSE от говежди черва след преработка за естествени обвивки на колбаси.

Панелът BIOHAZ оцени оценката на риска от DNV доклада и взе пред вид релевантните досегашни становища на EFSA, както и нови научни данни по проблема. Нови, ограничени експериментални научни данни показват, че освен илеумът, и йеюнумът може да приютява инфекцията, когато за експерименталното заразяване на животните се използва голяма посявка от BSE. По отношение на DNV доклада, панелът BIOHAZ счита, че подходът (концепция и методология) е научно издържан, но интерпретацията на резултатите не се споделя от Панела. Предположенията му се базират на ограничени научни данни, получени от единично морфометрично изследване (за което в предишно становище на  EFSA се казва, че не е адекватно) и на ограничени по-стари данни за PrPsc/заразяване в говежди черва след експериментална посявка на BSE през устата. Има несигурност по отношение на относителния риск от BSE от неврални и лимфоидни тъкани в обвивки, които могат да имат значително влияние върху изчислените резултати на доклада DNV. Панелът отбелязва, че този доклад счита, че индивидуалният човешки риск от експозиция на BSE чрез говежди обвивки, с изключение на илеума, е “много нисък”. Обаче, когато се вземат горните граници на доверителност, заедно с несигурностите в приеманията за ключовите параметри, изчислената обща човешка годишна експозиция в ЕС от говежди обвивки, даже ако илеумът е изключен (въз основа на изчислената честота на BSE през 2007) е 11.000 говежди пер ос ID50 единици годишно (ако всички обвивки идват от Обединеното кралство) и около 1.000 говежди пер ос ID50 единици годишно (ако всички обвивки идват от Холандия, така че не може да се счита за пренебрежима. Затова заключението в доклада DNV, че обвивките за колбаси от черва на говеда от ЕС носи пренебрежим риск за човешката консумация не може да се приеме за вярно. Освен това, когато се разглежда нова научна информация по проблема, се заключава, че предишната оценка на EFSA на риска от BSE от говежди черва след преработка в естествени обвивки за колбаси остава валидна. Панелът препоръчва бъдещите разглеждания на риска от говежди обвивки да взема предвид честотата на BSE сред говедата в определения момент.

Ключови думи

BSE, говеда, черва, обвивки, колбаси, SRM

 

Архив