17-03-2015

 Alternaria токсините са микотоксини, произвеждани от вида Alternaria, които причиняват заболявания по много растителни култури. Те са основните контаминиращи гъбички в жито, сорго и ечемик, съобщавано е за срещането им в маслодайни семена, като слънчоглед и рапица, в домати, ябълки, цитрусови плодове, маслини и някои други плодове и зеленчуци. Alternaria alternate е най-често срещания вид Alternaria в реколтата от плодове и зеленчуци и е най-важният вид, произвеждащ микотоксин. Поради това, че расте даже при ниска температура, видовете Alternaria отговарят и за развалянето на тези продукти по време на хладилен транспорт и съхранение в хладилни инсталации.

Видовете Alternaria произвеждат повече от 70 фитотоксини, като само малка част от тях са характеризирани химически и регистрирани като действащи като микотоксини за хора и животни. Някои токсини като алтернариол (AOH), алтернариолен монометилов етер (AME), тенуазонова киселина (TeA) и алтертоксини (ATX) са описани като индуциращи вредни ефекти у животни, включително фетотоксични и тератогенни ефекти. Екстракти от култура от A. alternate, както и отделни микотоксини като AOH и AME са мутагенни и кластогенни в различни системи in vitro. Освен това, предполага се, че в някои области в Китай Alternaria токсините може би са причина за рак на хранопровода. Така че, поради възможните им вредни ефекти, Alternaria токсините са опасност за общественото здраве. За тях не са съобщавани доказателства, че предизвикват токсикоза у животни в резултат на експозиция от фуражите.

Европейската комисия, за да може да разгледа необходимостта от възможни последващи действия, включително попълване на празнотите в познанието, възложи на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) да представи научно становище за рисковете за общественото здраве, свързани с присъствието на Alternaria токсини в храните за хора и животни.

Няма предишни оценки на риска за Alternaria токсини в храни за хора и животни, извършени на европейско или международно ниво. Понастоящем няма законодателство за Alternaria токсини в храни за хора и животни в Европа или в други региони на света. Тъй като AOH, AME, TeA, iso-TaA, ATXs, тентоксин (TEN), алтенуен (ALT) и Alternaria alternate f. sp. Lycopersici токсини (AAL-токсини) са химично характеризирани и за тях има съобщения, че се срещат в храни за хора и животни, това научно становище разглежда само тези Alternaria токсини. Няколко други Alternaria токсини също са били идентифицирани.

Няколко основани на хроматография техники са подходящи за количествено определяне на Alternaria токсин в храни за хора и животни, като течна хроматография, свързана в тандем с мас спектрометрия е избраният метод. Има, обаче, няколко ограничаващи фактори за анализ на Alternaria токсини, такива като ефикасността на пречистването на пробите, наличността на (достатъчни) количества стандарти и липсата на референтни материали за храни за хора и животни. Повечето аналитични методи са до голяма степен валидирани на място, но няма докладвани междулабораторни валидационни изследвания, стандартизиране на аналитичните методи или провеждане на тестове за умение.

Общо 11730 резултати за AOH (n = 2291), AME (n = 2215), ALT (n = 1747), ATX-I (n = 1279), TeA (n = 1947), TEN (n = 1388) и сума от AAL-токсини (n = 863) в храни са използвани в оценката. Те включват данните, съобщени от две страни членки (84 %) и литературни данни за Европа (16 %). Докладваните данни за Alternaria токсини в храни се характеризираха с висок дял резултати под границата на откриване (LOD)/границата на количествено определяне (LOQ), варирайки от 87 до 100 % за различните съединения.

В проби, съдържащи Alternaria токсини, AOH, AME, TeA и TEN бяха намерени в някои зърнени култури и зърнени продукти, домати и продукти от домати, семена от слънчоглед и слънчогледово олио, плодове и плодови продукти, включително плодови сокове, в бира и вино.

За храни за животни, тъй като никакви данни за Alternaria токсини не бяха подадени на EFSA, данните за наличие в храни за животни и земеделски продукти бяха събрани само от наличната литература. Въз основа на данни за наличие на Alternaria токсини в различни региони по света, в оценката бяха използвани общо 1150 резултати за AOH (n = 755), AME (n = 158), ALT (n = 129) и TeA (n = 108) в храни за животни. Резултатите за храни за животни се характеризираха с висок дял резултати под границата на откриване от 9 % до 66 % за различните Alternaria токсини.

Панелът на EFSA по замърсители в хранителната верига (Панел CONTAM) използва подход долна граница-горна граница (LB-UB) в оценката на данните за наличие в храни за хора и животни. Долната граница присвоява стойност нула на резултатите под границата на откриване; горната граница присвоява стойността на LOD или LOQ на резултати съответно под LOD и LOQ.

Най-високите концентрации на AOH, AME, TeA и TEN бяха намерени в групата “варива, ядки и маслодайни семена” и по-специално в слънчогледово семе. Средните концентрации на AOH в тази група храни беше в границите на 22 µg/kg (LB средна) до 26 µg/kg (UB средна) с максимална стойност 1200 µg/kg. За AME средните стойности бяха в интервала 11 (LB) до 12 µg/kg (UB) с максимална стойност 440 µg/kg. TeA присъстваше в по-високи концентрации (LB средна = 333 µg/kg; UB средна = 349 µg/kg; максимум = 5400 µg/kg). Средните концентрации на TEN бяха от 47 (LB средна) до 50 µg/kg (UB средна) с максимална стойност 880 µg/kg.

Като цяло, въз основа на публикувани данни за наличие за около 300 фуражни и селскостопански стоки в Европа, AOH беше намерен в 31 % от пробите в концентрации от 6.3 до 1840 µg/kg (максимумът е намерен в слънчогледово семе). AME беше намерен в 6 % от пробите в нива от 3 до 184 µg/kg (максимумът намерен в зърнени продукти). ALT беше намерен в 73 % от пробите с концентрации от 6.3 до 41 µg/kg (максимумът намерен в пшенични зърна). TeA беше открит в 15 % от пробите с нива от 500 до 4310 µg/kg (максимум в овес).

Оскъдна информация има за поведението на Alternaria токсини в храни за хора и животни по време на съхранението и преработката, но има индикации, че концентрациите на Alternaria токсин могат да се повишават в благоприятни условия и могат да бъдат стабилни по време на преработката на храните за хора и животни.

Имайки пред вид ограничените данни за наличие и големият дял на данни под LOD/LOQ, Панелът CONTAM реши да проведе ограничена оценка за хранителната експозиция само върху възрастни (на възраст ≥ 18 до < 65 години).

Въпреки че хроничната експозиция чрез храните не е изчислена за всички възрастови групи, поради по-високата консумация на храни на килограм телесно тегло, очаква се, че хранителната експозиция на децата може да бъде два до три пъти по-висока от тази на възрастните. Аналогично, вегетарианците могат да имат по-висока експозиция поради по-големия прием на растителни храни.

Хранителната експозиция при възрастни е оценена само за AOH, AME, TeA и TEN, където количествено определените резултати дават съответно 7.7 %, 7.0 %, 13 % и 6.0 % от данните. Поради липса или много малък брой на количествено определени резултати за ALT (0 %), ATX-I (0.2 %) и AAL-токсини (0 %), за тях не е извършвана оценка на експозицията. При горните ограничения в данните за наличие, оценката на експозицията следва да се счита само за индикативна.

Оценената средна хронична експозиция при възрастното население според проучванията на храненето, като се използват средни концентрации на
LB и UB варира както следва: AOH: 1.9 - 39 ng/kg b.w. дневно; AME: 0.8 - 4.7 ng/kg b.w. дневно; TeA: 36 - 141 ng/kg b.w. дневно; TEN 0.01 - 7 ng/kg b.w. дневно (интервалите представляват минимална LB до максимална UB от различните страни). Оценките на експозицията от 95-ти персентил са 2 до 3 пъти по-високи от средните оценки за хранителна експозиция.

В зависимост от Alternaria токсините и модела на консумация на храни в европейските страни според оскъдните налични данни, основният принос за хранителна експозиция на AOH, AME, TeA и TEN принадлежи на зърно и зърнени продукти, зеленчуци и зеленчукови продукти, по-специално продукти от домати, плодове и продукти от плодове, включително плодови и зеленчукови сокове, алкохолни напитки (вино и бира), маслодайни семена и растителни масла (главно слънчогледово семе и слънчогледово олио).

Оценката на приема на Alternaria токсини в храните за животни се ограничава до пилета, тъй като това е единственият вид, за който съществуват данни за токсичност, подходящи за оценка на риска. Тъй като данните за наличие в храни за животни са недостатъчни за повечето от токсините, оценките за експозиция се ограничават до AOH. Изчислените експозиции на LB и UB на AOH са около 3 µg/ден и около 6 µg/ден съответно както за бройлери, така и за носачки. Оценката на експозицията трябва да се разглежда само като индикативна.

Информацията за метаболизма на Alternaria токсините в организма на бозайниците е ограничена до AOH, AME и ALT. Проведените експерименти in vitro показват, че те се хидроксилират главно до катехолови метаболити и се конюгират с глюкуронова киселина и сулфат. Няма налична релевантна информация за абсорбцията, дистрибуцията и екскрецията на който и да е токсин Alternaria при животни и хора.

За AOH и AME има съобщения, че са генотоксични в бактерии и клетки от бозайници in vitro. ATXs са мутагенни в бактерии и индуцират клетъчна трансформация, докато TEN и TeA не са мутагенни в бактерии. Няма данни за in vivo генотоксичност или канцерогенност на токсините. Съобщени са някои индикации за преканцерозни състояния в лигавицата на хранопровода при мишки.

Острата орална токсичност на TeA е изследвана при няколко вида животни (LD50 37.5 и 225 mg/kg b.w., за пилета и мишки съответно). Изследванията на възпроизводството и развитието са ограничени и не се съобщава за токсични ефекти от прием през устата на Alternaria токсини. Данните за чувствителност на животни, отглеждани във ферми и животни-компаньони, към Alternaria токсини са много ограничени и не позволяват оценка на нива на поносимост за отделните токсини и смеси от тях.

Базата данни за токсикологични ефекти на Alternaria токсини в експериментални животни и/или хора в момента е силно ограничена и не може да се използва за идентифициране на референтни точки за различни токсикологични ефекти. Експерименти, извършени с гризачи с пречистени Alternaria токсини показват, че острата токсичност е в поредицата: ALT > TeA > AME и AOH. Тези данни, обаче, не са подходящи за оценка на риска от Alternaria токсини, тъй като бе се очаква рискът за общественото здраве, свързан с тези токсини, да бъде резултат от остра експозиция. Съществуващите изследвания за краткосрочна токсичност не са подходящи за целите на оценката на риска.

Имайки пред вид, че има малко или никакви релевантни данни за токсичност за Alternaria токсините и че химичната структура на някои от тях е известна, Панелът CONTAM счете за подходящо да използва подхода на прага на токсикологична опасност (TTC) за оценка на относителното ниво на опасност на тези микотоксини за човешкото здраве. Панелът CONTAM счете, че данните за наличие на AOH, AME, TeA и TEN са подходящи за прилагане на подхода TTC и основа оценката на средната хронична хранителна експозиция и хроничната хранителна експозиция от 95-ти персентил на AOH, AME, TeA<span lang="EN-US" style=

Архив