04-03-2022

На 3-ти март 2022 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува научно становище относно безопасността и ефикасността на фуражна добавка, състояща се от етоксихин (6-етокси-1,2-дихидро-2,2,4-триметилхинолин), предвидена за употреба за всички животински видове.

Етоксихин бе разрешен за употреба в ЕС като фуражна добавка, приложима за всички животински видове до 2017 г. като антиоксидант, но и с цел предотвратяване на спонтанно запалване на рибно брашно по време на транспортиране по море. През м. юни 2017 г. Европейската комисия спира разрешението на етоксихин като фуражна добавка за всички животински видове, след като през 2015 г., EFSA публикува научно становище, в което експертите не можаха да направят заключение относно безопасността на добавката, поради цялостната липса на данни и наличието на p-фенетидин – примес, който остава в добавката след производствения процес и е потенциален мутаген (т.е. има вероятност да причини мутации в генетичния материал на животни и хора).

Основните акценти са в настоящето научно становище са:

  • Максимална обща концентрация от 50 mg етоксихин/kg в състава на пълноценен фураж за всички животински видове, с изключение на млечните преживни животни, не би представлявала риск за потребителя. Въпреки това, при липсата на данни за остатъци от p-фенетидин в тъкани и продукти от животински произход, не може да се направи научно аргументирано заключение относно безопасността на потребителите;
  • Експертите от Панела FEEDAP изтъкват необходимостта от минимизиране на експозицията на потребителите чрез вдишване, поради наличието на примеса р-фенетидин в добавката;
  • Не може да се изключи риск за водната среда, когато етоксихин се използва при сухоземни животни. Не се очаква неприемлив риск за организмите, обитаващи сладководни седименти. Не се очаква риск от вторично отравяне чрез сухоземната хранителна верига, докато рискът от замърсяване на водната хранителна верига не може да бъде изключен, по специално за организми, обитаващи морски седименти, изложени на етоксихин в случаите, когато добавката се използва при отглеждането на животни в морски клетки;
  • Количеството етоксихин, при който се счита за ефикасен като добавка във фуражите е в диапазона 25–50 mg/kg пълноценена фураж.

Пълният текст на научното становище можете да бъде намерен тук: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7166

-----

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив