17-03-2015

Научно становище на ЕФСА: Ръководство за подбрани усреднени приблизителни стойности за тегло на различни възрастови групи хора, които да бъдат използвани от Европейския орган по безопасност на храните (ЕФСА)
При оценката на риска по отношение хранителната експозиция към различни токсични агенти се приемат някои приблизителни стойности по отношение теглото на различните възрастови групи хора. Тези стойности трябва да бъдат научно обосновани и там където е възможно, да се основават на достоверни данни. Научният комитет при ЕФСА подчертава, че целта на създаване на такова ръководство е хармонизиране на приблизителните стойности, използвани от групите от научни експерти и Научния комитет.
В тази връзка EФСА разработва ръководство за теглото на различните възрастови групи хора, които при необходимост да бъдат използвани от научните панели, Научния комитет и отделите на ЕФСА.
През втората половина на 2009 г. е организирана среща с цел да се преразгледат различнитеприблизителни стойности, които се използват в рамките на ЕФСА. Научният комитет еопределил области, в които са необходими хармонизирани приблизителни стойности. Въз основа на този анализ се препоръчват следните усреднени стойности, които да бъдат използвани в случай на отсъствие на емпирични данни:
Телесно тегло при различните възрастови групи:
Препоръчва се да се приеме, че обичайното тегло на пълнолетното население в Европа, на възраст над 18 години е 70 кг. Научният комитет счита, че тази приблизителна стойност ще води до по-малко грешки при оценката на риска, в сравнение с приетото досега тегло от 60 кг. Счита се, че 70 кг е по-реалистична оценка за средното тегло на възрастните европейски граждани.2
Ръководството препоръчва следното усреднено тегло за различните възрастови групи:
Деца от 0 до 12 месеца- 5 кг;
Деца от 1 до 3 години- 12 кг;
Деца от 3 до 10 години- 23 кг;
Подрастващи деца от 10 до 14 години- 43 кг;
Юноши от 14 до 16 години- 61 кг;
Пълнолетни над 16 години- 70 кг.
Не се предлагат приблизителни стойности за други специфични подгрупи от населението (напр. бременни жени).Научният комитет на ЕФСА препоръчва, тези стойности да бъдат приети и от националните законодателства на страните членки.

Scientific opinion: Guidance on selected default values to be used by EFSA.

Архив