17-03-2015

 

 

На 16 декември 2008 Европейският парламент и съвет одобриха законодателен пакет от четири регламента. Пакетът се състои от Регламент (EC) No 1333/2008 за добавки към храни, Регламент (EC) No 1332/2008 за ензими в храни, Регламент (EC) No 1334/2008 за ароматизанти и Регламент (EC) No 1331/2008 за обща процедура за оценка и разрешаване на тези вещества.

Регламент (EC) No 1333/2008 за добавки към храни заменя досегашните директиви и решения, отнасящи се до добавки към храни, разрешени за използване в храни с оглед осигуряване на ефективно функциониране на вътрешния пазар и висока степен на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите чрез изчерпателни интегрирани процедури.

Добавките към храни трябва да бъдат одобрени и използвани само ако отговарят на критериите, заложени в този регламент. Добавките за храни трябва да бъдат безопасни, за да се използват, трябва да има технологична необходимост от използването им, използването им не трябва да заблуждава потребителя, използването им трябва да носи полза за потребителя.

Оценката и одобряването на добавките към храни в Европа имат дълга история и EFSA прави оценки на безопасността им от създаването си, а преди това такива оценки са правени от Научния комитет по храните, като последният е дал ръководство за подаване на документи за оценка на добавки към храни през 2001 г. за последен път. Това ръководство е одобрено от EFSA на второто съвещание на Панела AFC на 9 юли 2003 г.

Регламентът за добавки към храни се прилага за добавки към храни, използвани за технологични цели в производството, обработката, приготвянето, третирането, опаковането, транспорта и съхранението на храните (с изключение на тези, които се използват като помощни средства при обработката). Добавките към храни са обект на оценка на безопасността от страна на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и одобрение по списък на Общността. Включването на добавка към храни в списъка на Общността ще се разглежда от Комисията въз основа на становището за безопасността й от EFSA. Комисията ще взема пред вид и други общи критерии като технологична потребност и потребителски аспекти при вземането на решение за включване на добавката към храни в списъка на Общността. За всяка добавка към храни, включена в позитивния списък, трябва да се заложат спесификации, включително критерии за чистота, и произхода на добавката.

За да се повиши съвместимостта в общите области, процедурните аспекти на одобряването на добавките към храни, както и за другите две предложения, като обработването на молбите в определени срокове, оценката им от EFSA и решението на Комисията са заложени в Регламент (EC) No 1331/2008, определящ обща процедура за разрешаване на добавки към храни, ензими и ароматизанти в храни. Този регламент постановява, че Комисията трябва да приеме мерки за приложение в срок от 24 месеца след приемането на Регламента за добавки към храни, т.е. до 16 декември 2010 г., които касаят основно съдържанието, изготвянето на проект и представяне на молбата за оценка и разрешаване на добавката към храни. С оглед приемането на тези мерки за приложение, Комисията трябва да се консултира с Органа, който в шестмесечен срок от влизането в сила на Регламента, т.е. до 20 юли 2009 г. трябва да представи предложение, отнасящо се до изискваните данни за оценка на риска на добавките към храни.

Настоящите изисквания за данните за молби за добавки към храни са определени според най-добрите постижения на оценката на риска, науката и технологията. Панелът ще следи развитието на тези области и ще идентифицира необходимостта от преразглеждане както на ръководството, така и на изискванията към данните.

Архив