11-05-2021

На 06-ти май 2021 г., Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) публикува научно становище на тема: „Оценка на безопасността на хранителната добавка титанов диоксид (E171)“, достъпно на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6585

Обобщено, могат да се очертаят следните основни акценти:

Наличните научни изследвания и данни дават основание да се заключи, че титаниевият диоксид вече не може да се счита за безопасен, при използването му като хранителна добавка! Оценката е проведена по стриктна методология и като се взети предвид широк набор от изследвания, включително нови научни доказателства и данни за наночастици;

  • Въпреки че доказателствата за токсичните ефекти на титаниевият диоксид  не са категорични, оценката на EFSA предполага, че не може да се изключи възможността наночастиците, съдържащи титанов диоксид, да бъдат генотоксични;
  • Следваща стъпка е Европейската Комисия да вземе решение относно последиците и дали конкретната хранителна добавка да бъде разрешена или забранена за употреба в рамките на ЕС, въз основа на изготвената и публикувана от EFSA оценка на риска;
  • Едва тогава, на базата на решението на ЕК, компетентните органи в ДЧ следва да предприемат мерки на национално ниво.
  • Съдържанието на хранителната добавка титанов диоксид (E171) следва да бъде означено на етикета, за информираност на потребителя.

Титановият диоксид се използва широко в хранително-вкусовата промишленост, като добавка оцветител Е 171 (предимно в сладкарски изделия и дъвки) поради факта, че той има изсветляващи свойства и придава яркост и текстура хранителния продукт.  

В допълнение към становището, на електронната страница на EFSA, е публикувано резюме озаглавено „Титаниев диоксид: E171 вече не се счита за безопасен, когато се използва като хранителна добавка“, достъпно на английски, френски, немски, италиански и испански език - https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив