22-10-2021

На 20.10.2021 г. EFSA публикува научно становище относно въздействието на немонотонните реакции на дозата при оценките на риска за човешкото здраве, извършвани от EFSA (тези реакции се отнасят до ендокринно активните вещества – ендокринни разрушители, но са приложими и за вещества с други механизми на действие).

Настоящото становище оценява биологичното значение на немонотонните реакции на дозата (NMDR), идентифицирани в предишен външен доклад на EFSA, и последващата вероятностна оценка. Становището предлага подход, който е приложим по време на извършване на процеса на оценка на риска, когато се наблюдава очевидна немонотонност, като също така се предоставят съвети относно специфични особености, които трябва да се вземат предвид, за да се улесни оценката на NMDR в оценките на риска на EFSA. Научното становище бе финализирано след открита обществена консултация, която е документирана в придружаващ технически доклад.

Пълният текст на научното становище можете да намерите тук, а резултатите от обществената консултация, проведена преди публикуването му – тук.

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив