17-03-2015

Научно становище относно заявление EFSA-GMO-UK-2008-53 на фирма Pioneer Overseas Corporation за разрешаване на генетично модифицирана толерантна към хербициди царевица 98140 за употреба като храна и фураж, за внос и преработка, съгласно Регламент (EC) № 1829/2003

Царевица 98140 съдържа единично вмъкната ДНК последователност, състояща се от gat4621 и Zm-hra експресиращи касети, придаващи толерантност към хербициди. Биоинформатичният анализ и проучванията на стабилността на вмъкнатата ДНК не предизвикват загриженост за безопасността. Нивата на GAT и Zm-HRA протеините са задълбочено изследвани.
Минималните изисквания за дизайна на полските опити проведени от заявителя, не покриват изискванията описани в Ръководния документ на Панел ГМО на EFSA. Получените непълни данни не позволяват на Панела да направи сравнителен анализ (по отношение на състава, агрономическите и фенотипните характеристики) на царевица 98140 и конвенционалните сортове на културата. Панел ГМО установява непълнота и в данните за агрономическите и фенотипните характеристики на царевица 98140, представени от заявителя, и е на мнение, че несигурността поради тези непълноти е неприемлива. Това ограничава оценката на риска до оценка на безопасността на новоекспресираните протеини и специфичните метаболити, които се получават в резултат на ацетилазната активност на GAT4621 протеина.
Вземайки предвид обхвата на заявените употреби, предоставените данни и неспособността за развитие на царевица 98140 извън земеделските площи, Панел ГМОзаключава, че вероятността за въздействието й върху околната среда чрез случайно разпръскване на жизнеспособни семена, е изключително малка. Рискове, свързани с малко вероятния, но теоретически възможен хоризонтален пренос на гени от царевица 98140 към бактерии, не са установени. Планът за мониторинг и интервалите на докладване са в съответствие със заявените употреби на царевица 98140.
За разлика от всички досега изготвени от Панел ГМО становища, в случая с оценката на риска от царевица 98140 (заявление EFSA-GMO-UK-2008-53), Панелът не достига до заключението, че разглежданата генетично модифицирана култура е толкова безопасна колкото и конвенционалните сортове на културата за здравето на човека и животните.

Архив