17-03-2015

Научно становище относно оценката на безопасността на активните вещества паладий и водороден газ, предназначени за използване в материали, влизащи в контакт с храни
Scientific Opinion on the safety assessment of the active substances, palladium metal and hydrogen gas, for
use in active food contact materials
EFSA Journal 2014;12(2):3558
д-р инж. Снежана Тодорова
главен експерт в дирекция „Оценка на риска“, ЦОР
Научното становище „Mатериали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни средства (CEF)“ дава оценка на безопасността на активните вещества паладий и водороден газ (опаковъчен газ Е 949, съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 година относно добавките в храните), които са предназначени да бъдат използвани като абсорбери на кислород в опаковки, предназначени за храни и напитки. Според Регламент (ЕО) № 1333/2008 под „опаковъчни газове“ се разбира газове, различни от въздух, въвеждани в опаковката преди, по време на или след поставяне на храната в нея.
В становището се споменава, че тези активни вещества се употребяват за направата на непропусклив слой, който се поставя по вътрешната повърхност на капачките на бутилки, тави и други артикули от домакинството. При направата на тези изделия паладият не е в пряк контакт с храната, защото е изолиран посредством полиетилентерефталов филм. По този начин паладият абсорбира нежелания кислород в опаковката и предпазва храната от разваляне. Активният компонент, който се използва за направата на различни видове опаковъчни
артикули, се влага в тях, с цел удължаване на срока им на годност чрез отстраняване на остатъчния кислород, който се намира в горната част на опаковките. Храните в тези опаковки трябва да бъдат опаковани при модифицирана атмосфера с водород в ниво до 5,7%.
При проведената специфична миграция в конвенционални хранителни симуланти е установено, че паладият е мигрирал в количество 0,6 μg/kg. В становището се акцентира, че паладият не е генотоксичен и токсичен за хората ако установяването му в храната е до 50 μg/kg. Въз основа на това панелът CEF прави заключението, че активните вещества (паладий и Е 949) не представляват риск за потребителите и могат да се употребяват за направата на абсорбери за опаковки за храни и напитки.
07.03.2014г.

Архив