17-03-2015


EFSA – Панел по замърсители в хранителната верига (CONTAM)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

По искане на Европейската комисия на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) беше възложено да представи научно становище по рисковете за общественото здраве и здравето на животните от глицерин като ко-продукт от производството на биодизел от Категория 1 странични животински продукти (ABP) и растителни масла.

Панелът по замърсители в хранителната верига (Панел CONTAM) отбеляза, че повишаващото се търсене на алтернативни горива за дизелови двигатели резултира в значително увеличаване на производството на биодизел.

За тази цел се използват различни суровини (заготовки), включително рециклирани животински мазнини и ABP. Основният ко-продукт от производството на биодизел е суров глицерин, използван като богат на енергия компонент в храненето на животните. Предишните оценки на суровия глицерин от производството на биодизел бяха ограничени до оценка на биодизелови продукти, произведени от растителни масла, предназначени за човешка консумация. Данните показват, че включването на така произведен глицерин до 15% в храненето на преживните животни и до 10% при едностомашни животни няма вредно въздействие върху здравето на животните. Тези резултати показват и че остатъчните количества метанол (до 0.5 % във фракцията на суровия глицерин) и натрий (до 1 % в суровия глицерин), използвани като катализатори в процеса на производството на биодизел нямат вредни ефекти. Тези резултати са в съответствие с известните токсикологични данни за отделните съединения, но трябва да бъдат потвърдени за глицерин, извлечен от биодизел при използване на други източници, различни от растителни масла, тъй като в този случай производственият процес може да бъде различен.

Панелът CONTAM отбеляза, че няма налични данни по отношение на другите възможни замърсители на суровия глицерин, извлечен при производството на биодизел. Така че, Панелът CONTAM препоръчва събиране на данни за наличие на онечиствания и замърсители в суровия глицерин от производството на биодизел, използван като компонент на храни за животни. Това се отнася, по-специално, за рециклирани животински мазнини и материал Категория 1 ABP (цели тела или части от тела на животни или продукти от животински произход, непредназначени за човешка консумация). Тези продукти могат да съдържат остатъци от замърсители от околната среда и други вещества и са предмет на разглеждане от гледна точка на здравето на хората и животните, освен ако не е доказано, че химичните процеси, използвани при трансестерификацията на суровините в производството на биодизел инактивират тези абиотични (химични) замърсители.

Архив