17-03-2015

EFSA – Панел по замърсители в хранителната верига (CONTAM)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

Нитратът е естествено присъстващо съединение в зеленчуци, чиято консумация може да допринесе значително до хранителната експозиция на нитрати. Някои зеленчуци, особено листните, като маруля и спанак, показват относително високи нива на нитрат, които се повишават при отглеждането им в затворено помещение (например оранжерии) и/или в условия на намалена светлина. Европейската комисия, при разглеждане на опциите за дългосрочна стратегия за управление на рисковете от хранителна експозиция на нитрати, използва научната основа, предоставена от становището на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) за “Нитрати в зеленчуци”, издадено от Панела CONTAM през 2008 г. Като част от процеса, беше поискана повече информация за потенциалните остри ефекти на експозиция на нитрати у бебета и малки деца, консумиращи маруля или спанак, вземайки пред вид възможността за определяне на малко по-високи максимални нива като алтернатива за дерогация на местно ниво.

Панелът CONTAM разгледа аналитичните резултати от повече от 45000 анализи на нитрати в зеленчуци, включително 3733 резултати, подадени в EFSA след становището от 2008 г., заедно с нови данни за консумация от деца от 13 страни членки на ЕС. Почти всички деца са консумирали плодове и зеленчуци по време на периодите на проучване, макар и не всеки ден. Консумацията на плодове покрива 60% от комбинираното количество, оставяйки средната консумация на зеленчуци на 61 g на ден в консумацията от 95ти персентил от 207 g дневно. Консумацията варира с възрастта в смисъл, че по-малките деца консумират относително повече спанак, а по-големите – повече маруля. Марулята представлява средно 3.7 % от консумираните зеленчуци, а спанакът - 2.6 %. Най-високите нива на нитрати са отчетени в марулите. Средните нива на нитрати в храни, различни от зеленчуци, са оценени по литературни данни, като основно приносът им идва от водата.

Оценките на хроничната експозиция на нитрати на деца от 1 до 1-годишна възраст, включително нитрати от марули и спанак са под или около допустимия дневен прием (ADI) за нитрати от 3.7 mg/kg телесно тегло (b.w.), съвпадащи с резултатите от становището от 2008 г.

Тъй като някои оценки на хронична експозиция на нитрати е около ADI, следва да се очаква, че в определени моменти острата експозиция ще надвишава ADI. Надвишаването на ADI само по себе си не показва здравен риск, тъй като ADI за нитрат е извлечен от субхронични и хронични изследвания.

Тъй като нитратите, след редукция до нитрити, имат потенциал да причиняват метхемоглобинемия, която може да се появи след една единствена експозиция, правилно е да се определи остра референтна доза (ARfD), за да се оцени безопасността на остра експозиция на нитрати. Данните от изследвания с животни и докладите за отравяния с нитрати у хора не дават подходяща основа за определяне на ARfD.

Наличните данни, обаче, показват че няма повишение на метхемоглобинът (MetHb) не се повишава у деца или бебета над 3-месечна възраст, когато експозицията на нитрати от питейна вода или зеленчуци е под поне 15 mg/kg b.w. дневно.

За бебета, сготвеният спанак е по-вероятно да е част от храната, отколкото марулите. Потенциалната експозиция на нитрати е оценена въз основа на сценарий на сготвен пресен спанак в комбинирано ястие, с концентрации на нитрат представляващи медианата на наличните данни за наличие, текущото максимално ниво за спанак и предложеното по-високо максимално ниво. Експозицията на нитрат при бебета на медианата от наличните данни за наличие на нитрат в спанак е около или под ADI и очевидно не предизвиква загриженост за здравето. Експозицията на нитрати на текущото и предложеното максимално ниво ще даде експозиция от около 15 mg/kg дневно, без да се вземат пред вид други източници на експозиция. Имайки пред вид, че наличните данни за експозиция на нитрати, свързани с повишен MetHb (> 15 mg/kg b.w.), такава експозиция е малко вероятно да е важна за здравето. Все пак, може да има риск за някои деца, консумиращи повече от едно ястие със спанак дневно. Моделирането, използващо всички достъпни данни за наличие показва, че 8.3 % от бебетата могат да надвишат 15 mg/kg b.w. в дните, в които консумират спанак, а този процент може да бъде намален до 5.6 %, ако се одобри максимално ниво от 3500 mg/kg.

За марули, оценената обща хранителна експозиция на нитрати при деца от 1 до 18-годишна възраст е от под ADI при средна консумация до около 15 mg/kg b.w. при голяма консумация и високо ниво на наличие. Тези оценени експозиции също не предизвикват здравни съображения. Моделирането, използващо всички налични данни за съдържание, показва, че хранителната експозиция на 0.21 % от децата, консумиращи маруля, може да надвиши 15 mg/kg b.w. в отделни дни. Стриктното прилагане на настоящото най-високо максимално ниво от 4500 mg/kg има потенциала да намали този процент до 0.11 % или до 0.13 % при максимално ниво от 5000 mg/kg. Броят на децата, надвишаващи тези експозиции, ще бъде по-нисък при прилагане на текущото и предложеното максимално ниво за маруля, отглеждана през лятото. Като цяло, Панелът CONTAM заключи, че нивата на нитрат в маруля не представляват опасност за здравето.

За спанак, въз основа на средната консумация и средната концентрация на нитрат в спанак, оценената експозиция е малко над ADI за нитрат. Оценките на експозицията, основани на по-висока консумация на спанак, комбинирани с данни за високо наличие, надвишават около три пъти 15 mg/kg при деца на възраст 1-3 години и не може да се изключи възможен риск за някои малки деца. Оценено беше, че 3.0 % могат да надвишат 15 mg/kg b.w. в отделни дни.

Стриктното прилагане на текущото максимално ниво от 3000 mg/kg има потенциал да намали тези проценти до 2.2 % или до 2.3 % на максимално ниво от 3500 mg. Прогнозата за спанак е надценяване, тъй като има по-ниско текущо максимално ниво за спанак, различен от пресен, но наличните данни за консумация не могат да диференцират между консумация на спанак, закупен като консервиран или замразен и този, сготвен в прясно състояние в къщи.

Като цяло, Панелът CONTAM заключи, че концентрациите на нитрат в спанак имат потенциал да повишават хранителната експозиция на нитрати до нива, при които не може да се изключи загриженост за здравето. Прилагането на текущите максимални нива за нитрати в маруля и спанак или предложените, надвишаващи с 500 mg/kg настоящите, биха имали слабо въздействие в сравнение с дерогациите на местно ниво, тъй като само около 1% от пробите от маруля и 5 % от пробите от спанак надвишаваха съответните максимални нива.

Неправилното съхранение на сготвени зеленчуци може да резултира в in situ конверсия на нитрати в нитрити, водейки до повишен потенциал за причиняване на метхемоглобинемия. Панелът CONTAM отбеляза, че бебета и деца с бактериални инфекции на стомашночревния тракт са по-чувствителни към нитрати и препоръча на такива деца да се дава спанак.

Архив