17-03-2015


Панел на EFSA по биологични опасности (BIOHAZ)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

 

По искане на Европейската комисия на Панела по биологични опасности (BIOHAZ) беше възложено да изготви научно становище по облъчването на храни (ефикасност и микробиологична безопасност). Използвайки предишните становища на Научния комитет по храните (SCF) за облъчването на храни, на EFSA беше възложено да определи дали класовете храни/стоки и дози, специфицирани в тези становища, са все още актуални и гарантират безопасност на потребителите.

В това становище Панелът BIOHAZ разглежда и обсъжда ефикасността на облъчването на храни като способността на облъчването да намали патогените в храните и микробиологичната безопасност на облъчването на храните като принос на облъчването да намали риска за човешкото здраве от патогени в храните. Това становище не третира аспектите на химичната безопасност и храненето на облъчването, тъй като те са разгледани в отделно становище на Панела на EFSA по материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката (CEF).

Това становище оценява също за всеки клас храни/стоки всякакви скорошни промени в биологичните опасности и преработката, подготовката и модели на консумацията на храни, които може да са модифицирали рисковете за потребителите, както и дали облъчването може да се използва в комбинация с други обработки и как ефикасността му може да се сравни с други методи.

Становището представя накратко наличните технологии за облъчване на храни. Понастоящем има различни технологии, които до голяма степен имат същия ефект върху микроорганизмите.

Гама-лъчите се произвеждат от радиоактивен източник, докато е-лъчите и рентгеновите лъчи се произвеждат от специално оборудване, конвертиращо други енергийни източници без участие на радиоактивни вещества.

Разгледани са потенциалните микробиологични рискове, свързани с облъчването, като становището потвърждава, че няма микробиологични рискове за потребителя, свързани с прилагането на облъчване на храни и последиците му за микрофлората на храните.

Представена е актуализация на научните познания за облъчването на класовете храни/стоки, включително обзор на ефикасността на облъчването. Заявява се, обаче, че тези класове храни/стоки не представляват, в този момент, систематична класификация на храните по отношение на практиките на облъчването, така че не е необходима категоризация на храните за оценка на ефикасността на облъчването за деактивиране на патогените. Освен това, практиките на търговията с храни и моделите на консумация в последните години бяха променени и предишната класификация не идентифицира всички храни, представляващи потенциален висок риск за потребителите (например някои готови храни).

Становището заключава, че дозата на облъчване, необходима за деактивиране на патогените в храните, зависи от целевия патоген, от исканото намаляване и от физическото състояние на храната, независимо от класовете храни, предложени по-рано. Препоръчва се и облъчването на храни да се основава на оценка на риска и на желаното намаляване на риска, а не на предварително определени класове храни/стоки и дози. Накрая, по отношение на ефикасността и микробиологичната безопасност, се препоръчва да не се специфицират горни граници на дозите за намаляване на патогените. Подчертава се, че други ограничения, такива като нежелани химични промени, ще ограничат прилаганите дози. Препоръчва се облъчването да се разглежда като един от няколкото подхода за намаляване на патогените в храни и така за подпомагане на гарантирането на опазване на здравето на потребителите. Становището също препоръчва облъчването на храни да се използва заедно с интегрирана програма за управление на безопасността на храните. Когато това включва добра земеделска, хигиенна и производствена практика (GAP, GHP, GMP) и HACCP, в зависимост от приложената доза, облъчването на храните може да допринесе за подобряване на безопасността на потребителите чрез намаляване на патогените в храните във всички категории храни и хранителни стоки, разгледани в това становище.

Архив