17-03-2015

Панел по биологични опасности на EFSA (BIOHAZ)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

По искане на Европейската комисия на Панела BIOHAZ беше възложено да изготви научно становище по мониторинга и оценката на риска за общественото здраве на “Salmonella Typhimurium-подобни” щамове. По-специално на Панела беше възложено да оцени понастоящем използваните аналитични методи и да даде съвети дали са подходящи за идентифициране на тези щамове, да предложи хармонизирана терминология за отчитане, която позволява трендов анализ, сравнение между страните членки и и с човешки изолати, както и да покаже дали тези щамове трябва да се класифицират като варианти на Salmonella Typhimurium или като отделен серотип. От Панела беше поискано и да оцени риска за общественото здраве от тези появяващи се щамове, по-специално дали рискът за общественото здраве при откриване на тези щамове в животни или храни трябва да се разглежда като подобен, по-малко или по-важен от този на другите щамове Salmonella Typhimurium.

Панелът BIOHAZ заключи, че Salmonella Typhimurium-подобните щамове, монофазни варианти, на които им липсва антиген Н от втора фаза (1,4,[5],12:i:-), кодиран като by fljB, изглежда са с повишаващо се значение в много страни членки на ЕС и са причинили значителен брой инфекции у хора и животни, отглеждани за храна. Щамовете, които нямат експресия на флагеларните антигени от фаза 1, (например S. 4,[5],12:-:1,2) или и двата (S. 4,[5],12:-:-), също са възможни, но за тях няма съобщения, че са свързани със значими заболявания у животни и хора. Така че за целите на това становище са взети предвид само монофазните варианти, при които няма антигени Н от втора фаза. Такива варианти в този документ са наричани ‘монофазни S. Typhimurium’.

По отношение на аналитичните методи, използвани понастоящем и дали са подходящи за идентифициране на тези щамове, настоящите стандартни методи (ISO 6579 и Анекс D на ISO 6579) бяха счетени за подходящи за изолиране на монофазни щамове Salmonella Typhimurium. Описани са различни генетични и фенотипни характеристики за идентификация и подтипизиране на такива щамове. За идентификация на монофазния 1,4,[5],12:i:- вариант, препоръчително е да се продължи със серотипизирането до получаване на първи отрицателен резултат на аглутинация след инверсия на флагеларната фаза и след това да се приложи протокол PCR, за да се потвърди липса на антиген от втора фаза. Други методи като типизиране на фаги и генотипизиране се използват за потвърждаване на връзката с S. Typhimurium и/или за по-нататъшно подтипизиране на тези изолати.

Точното характеризиране на монофазните щамове се счита за важно, тъй като погрешната идентификация на несвързан с S. Typhimurium щам може да предизвика излишни регулаторни действия. Също така, ако не се идентифицира идентичността на S. Typhimurium-подобен организъм може да има значителни последици за общественото здраве.

Панелът намери, че понастоящем е трудно да се мониторират тенденциите в пролиферирането на монофазни щамове поради непоследователния начин, по който те се докладват от различни организации в и между страните членки и на световно ниво. За да се гарантира пълна съвместимост на отчитането, всички изолати на предполагаема Salmonella трябва в идеалния случай да бъдатнапълно серотипизирани в съответствие със схемата на White-Kauffman-Le Minor и да се докладва пълната антигенна формула, според препоръките на Колабориращия център на СЗО по референции и изследвания на Salmonella т.е. в случай на монофазен S. Typhimurium, 1,4,[5],12:i:-. Предложено беше, когато е възможно, да се дават всички подробности от антигенната формула, определени от тестването. Ако няма пълна антигенна формула, а има потвърден фагов тип, съвместим със S. Typhimurium без флагеларни антигени от фаза две и липсата на флагеларен антиген от втора фаза е верифицирана с PCR, тогава се препоръчва терминът ‘монофазен S. Typhimurium’ да се използва за целите на отчитането в настоящата ситуация.

Беше заключено и че, на базата на генетично подобие и способност да се получи признат фагов тип Salmonella Typhimurium, тези появяващи се епидемични монофазни щамове с основната антигенна формула 1,4,[5],12:i:- се разглеждат като варианти, произтичащи от S. Typhimurium. Освен това, монофазните щамове S. Typhimurium са демонстрирали подобна вирулентност и антимикробна резистентност, характерни за щамове на S. Typhimurium. Подобно на наблюденията от миналото за епидемични клонинги на S. Typhimurium, съвременните изследвания в много страни по света потвърждават бързата поява на такива щамове в животни, отглеждани за хранителни цели, домашни любимци и хора. Рискът за общественото здраве от тези появяващи се монофазни щамове S. Typhimurium strains се счита за сравним с този от другите щамове S. Typhimurium, които са причинили големи епидемични инфекции през последните четири десетилетия.

Панелът BIOHAZ даде още препоръки по типизирането, молекулярните методи, тестването на антимикробната податливост и по мониторинга на разпространението на тези щамове в страните членки на ЕС

Архив