17-03-2015


Панел на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA), Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Това научно становище, публикувано на 5 октомври 2010 г. заменя предишното, публикувано на 1 октомври 2010 г.

Резюме

След заявление от Wrigley GmbH, подадено съгласно член 14 от Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Обединеното кралство, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви становище по научната обосновка на здравна претенция, свързана с дъвка без захар и неутрализиране на киселините в плаките, което намалява риска от дентален кариес. Обхватът на заявлението се разглежда като здравна претенция, свързана с намаляване на риска от заболяване. Храната, обект на здравната претенция, е дъвка без захар, съдържаща обемни подсладители (типично – ксилитол, сорбитол и манитол) и високо интензивни подсладители, разрешени за използване в ЕС. Типичните пропорции за произвеждането на дъвка без захар са описани от заявителя. Ингредиентите са добре характеризирани и могат да бъдат измерени със съществуващи методи. Панелът счита, че храната, дъвка без захар, обект на здравната претенция, е достатъчно характеризирана. Претендираният ефект е „дъвката без захар неутрализира киселините в плаките, намалявайки риска от дентален кариес”. Целевата популация е цялото население. Панелът счита, че неутрализирането на киселините в плаката може да бъде благоприятен физиологичен ефект в контекста на намаляване на риска от кариес.

Кандидатът идентифицира общо 47 публикации, включително 31 интервенционни изследвания върху хора, едно наблюдение върху хора, един мета анализ, един систематичен обзор, осем други обзорни публикации и 5 насоки/консенсусни становища. Кандидатът е представил общо 18 изследвания, които съобщават за неутрализиране на киселината в плаките. В тези изследвания е измервано pH в биофилм от зъби in vivo след различни предизвикателства със сукроза и с или без последващо дъвкане на дъвка без захар. pH е мониторирано или чрез микроелектродния метод, или чрез електроди, монтирани в устата. Резултатите варират, но повечето изследвания отчитат покачване в минималното рН на плаката след въглехидратна атака след дъвкане на дъвка без захар, в сравнение с групата, която не дъвче дъвка и/или намаляване в областта на кривата на рН на плаката под фиксираното рН. Ефектите не се различават за различните видове полиоли, но защитата е по-голяма, ако дъвката се дъвче скоро след прием на въглехидрати. Подобни резултати са получени при здрави възрастни и деца и възрастни с намалена секреция на слюнка. Така че, има съгласие между изследванията, че дъвкането на дъвка без захар води до бързо неутрализиране на рН на плаката у възрастни и деца. Един мета анализ обхваща 19 статии върху шест рандомизирани контролирани изследвания, 9 контролирани клинични изследвания и 4 кохортни изследвания, които изследват ефикасността на интервенции, използващи дъвки без захар, в сравнение с неупотребяването на дъвки. Изследванията са продължили от 24 до 40 месеца, всички популации са ученици с различен социалноикономически статус и от различни държави. Използваните полиоли са ксилитол, бленда ксилитол-сорбитол, сорбитол и бленда сорбитол-манитол. Най-честият резултат е развитие на кариесни лезии. Резултатът, използван в мета анализа е предотвратена фракция (PF). Събраните резултати разкриват PF от 58 % за дъвката с ксилитол, 52 % за тази с ксилитол/сорбитол и 20 % за дъвката със сорбитол. Освен това, две от трите изследвания, използващи сорбитол-манитолова дъвка, показват намаляване на честотата на кариесни лезии. Едно изследване от мета анализа използва ксилитолова дъвка, сорбитолова дъвка и контролна дъвка без обемни подсладители, като продължителността на интервенцията е три години. Изследването показва, че кариесните инкременти са значително по-малко за всичките три дъвки, включително и контролната, в сравнение с групата, която не дъвче дъвка; показва, че има намаляване на кариеса без значение на наличието на обемни подсладители в дъвката без захар. Систематичният обзор включва 8 изследвания на ефекта от използване на дъвка без захар със сорбитол, с ксилитол и с комбинация от сорбитол/ксилитол. Използването на дъвка е варирало като честота дневно и като продължителност. Седем от осемте проучвания показват значително намаляване на кариеса. Намаляването на кариеса изглежда независимо от вида полиол, състав и концентрация на полиола и режим на дъвкане. Балансът на де- и реминерализиране на зъбите основно се движи от слюнката и главният принос принадлежи на притока и концентрациите на калций, фосфат и бикарбонат. В почивка се секретират ниски количества слюнка, но стимулирането чрез дъвкане може да повиши притока на слюнка повече от 10 пъти. Когато притокът се увеличи, концентрацията в слюнката на калций, фосфат и бикарбонат също се увеличава, като така се благоприятства реминерализирането на зъбните кристали. При претегляне на доказателствата, Панелът взе пред вид, че много клинични изследвания на консумация на дъвка без захар последователно показват неутрализиране на киселината в плаката, че почти всички клинични изпитания на дъвка без захар показват намаляване на честотата на кариеса и има силни доказателства в подкрепа на биологичната правдоподобност за този ефект.

Панелът заключава, че е установена причинноследствена връзка между консумацията на дъвка без захар и неутрализирането на киселината в плаката и намаляване на честотата на кариеса. Продукцията на киселина от плаката може да допринесе за повишен риск от кариес.

Панелът счита, че за да се получи претендираният ефект, 2 – 3 g дъвка без захар трябва да се дъвчат в продължение на 20 минути поне 3 пъти дневно след хранене. Това количество и начин на употреба на дъвка може лесно да се включи в балансирана диета. Има риск от осмотична диария при изключително голям прием на полиоли. Използването на дъвка трябва да се избягва при деца под тригодишна възраст, поради висок риск от задавяне в тази възрастова група.

Архив