17-03-2015


Панел по диетични продукти, хранене и алергии на EFSA (NDA)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

След заявление от FrieslandCampina, подадено съгласно член 14 от Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Холандия, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви становище по научната обосновка на здравна претенция, свързана с плодови сокове със съдържание на кисел калций и деминерализирането на зъбите.

Обхватът на заявлението покрива здравна претенция, отнасяща се до намаляване на риска от заболяване.

Храните, обект на претенцията, са плодови сокове, съдържащи кисел калций (портокалов, ябълков, мандаринов, от горски плодове и смес от различни плодове) с pH <4.0 (3.6-3.9) и съдържание на калций ≥200 mg/l и захари 9.2-11.4 g/100 ml. Сравнителните продукти за претенцията са плодови сокове без добавен калций, но със същото захарно съдържание. Панелът отбелязва, че тези продукти са кисели (pH обикновено <4.0) и съдържат калций в концентрации доста под 200 mg/100 ml (например ~10 mg/100 ml за портокалов сок).

Панелът счита, че плодовите сокове, съдържащи калций, обект на здравната претенция и предложените сравнителни продукти, конвенционални плодови сокове, без добавен калций са достатъчно характеризирани в контекста на обявения ефект.

Обявеният ефект касае намаляване на деминерализирането на зъбите като рисков фактор за разрушаването на зъбите. Таргетната популация е общото население.

Деминерализирането на зъбните тъкани може да настъпи в резултат на консумация на хранителни киселини в храните и напитките, като честата консумация може да доведе до разрушаване на зъбите. Деминерализирането на зъбите може да бъде резултат и от продукцията на киселини чрез ферментация на въглехидрати от бактериите, произвеждащи киселини в зъбната плака. Ефектът може да бъде балансиран чрез реминерализиране, когато pH се неутрализира и се достигне състояние на суперсатурация с калций и фосфати. Ако деминерализирането не се балансира с реминерализиране, тогава нетното деминерализиране на зъбните тъкани, ако се поддържа, може да доведе со дентален кариес. Денталният кариес и ерозията на зъбите са заболявания с широко разпространение в ЕС.

Панелът отбелязва, че научната оценка, представена от кандидата, е основана на сравнение на ефекта на плодови сокове, съдържащи кисел калций с конвенционални плодови сокове (без добавен калций). Панелът отбелязва и че храните, обект на претенцията, т.р. плодови сокове със съдържание на добавен кисел калций и сравнителните плодови сокове без добавен калций съдържат захари в концентрация около 9-11 g/100 ml.

Панелът счита, че намаляването на деминерализирането на зъбите, резултат на ерозивния потенциал на храните, е благоприятен физиологичен ефект, ако не е придружено от деминерализиране на зъбите в резултат на продукция на киселини в плаката чрез ферментацията на въглехидратите в храните.

Кандидатът е идентифицирал общо 37 пертинентни изследвания. Те включват 15 изследвания с наблюдение на превалентността на разрушаването на зъбите у деца и възрастни в Европа и връзката на консумация на плодов сок с ерозията на зъбите, три обзора на механизмите на ерозия на зъбите, шест интервенционни изследвания върху ерозивния потенциал на плодовите сокове и други киселинни напитки с и без добавен калций in situ, 12 in vitro изследвания на ерозивния потенциал на плодовите сокове и други киселинни напитки с и без добавен калций, включително едно непубликувано поверително изследване и едно изследване върху животни за ефекта на калций, добавен към киселинни напитки върху ерозията на зъбите у плъхове.

Панелът отбелязва, че потенциалът на плодовите сокове с и без добавен калций за деминерализирането на зъбния емайл чрез продукция на киселини в плаката в резултат на ферментацията на захар не е оценен в нито едно изследване.

В отговор на искане за изясняване на възможния принос към деминерализирането на зъбите от захарите в предложените храни и, по-специално, степента, до която консумацията на плодови сокове с и без добавен калций може да допринесе за деминерализирането на зъбния емайл чрез намаляване на рН на плаката в резултат на ферментацията на захарите, кандидатът твърди, че денталният кариес и ерозията на зъбите съвпадат само в ограничен брой случаи. Кандидатът, обаче, не е представил доказателства в подкрепа на това изявление.

Панелът счита, че потенциалът на киселинните плодови сокове с и без добавен калций за деминерализирането на зъбния емайл, включително възможните ефекти и на киселините, и на захарите, не е бил подходящо оценен.

Панелът заключава, че не е установена причинноследствена връзка между консумацията на плодови сокове, съдържащи калций в замяна на плодови сокове без добавен калций и намаляването на деминерализирането на зъбите.

Архив