17-03-2015

Резюме
След молба от IDACE, подадена в съответствие с член 14 от Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Франция, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви становище по научната обосновка на здравна претенция, свързана с тиамин и въглехидратния и енергиен метаболизъм.
Обхватът на молбата беше здравна претенция, отнасяща се до развитието и здравето на децата.
Хранителната съставка, обект на здравната претенция, е тиаминът, добре познат нутриент, измерим в храните чрез утвърдени методи. Панелът счита, че хранителната съставка тиамин, обект на здравната претенция, е достатъчно характеризиран.
Обявеният ефект е „витамин В1 играе важна роля във въглехидратния и енергиен метаболизъм на храните”. Предложената таргетна популация на здравната претенция са деца от раждането до тригодишната им възраст. Панелът счита, че нормалният въглехидратен и енергиен метаболизъм е полезен физиологичен ефект.
Кандидатът осигури четири становища от авторитетни/научни организации и два обзора, които бяха открити след търсене в Pubmed. Един от обзорите не третираше ролята на тиамина във въглехидратния и енергийния метаболизъм. Другият обсъждаше ролята на витамините от група В в митохондриалния енергиен метаболизъм.
Признато е, че тиаминовият пирофосфат, активната форма на тиамина, е кофактор на няколко ензими, участващи в енергийния метаболизъм и метаболизма на верижно разклонените аминокиселини и въглехидрати.
Въз основа на представените данни Панелът заключава, че между хранителния прием на тиамин и нормалния въглехидратен и енергиен метаболизъм има установена причинноследствена връзка.
Панелът счита, че следната фраза отразява научните доказателства: „Тиаминът допринася за нормалния въглехидратен и енергиен метаболизъм”.
Панелът счита, че за да се утвърди претенцията, последващите формули трябва да отговарят на критерия за структура на такива формули, както е заложено в Директива 2006/141/EC, пълноценни храни за специални медицински цели, предназначени за използване от кърмачета и пълноценни храни за специални медицински цели, различни от тези за кърмачета трябва да отговарят на критериите за състав на тези храни според Директива 1999/21/EC, преработени храни на зърнена основа за кърмачета и малки деца трябва да отговарят на критериите за състав на тези храни, определени с Директива 2006/125/EC, други хранителни продукти, предназначени за кърмачета и малки деца трябва да осигуряват поне 15% от референтните стойности за етикетиране на нутриенти за храни, предназначени за кърмачета и малки деца според Директива 2006/125/EC, всички други храни трябва поне да бъдат източник на тиамин според Приложението към Регламент (EC) No 1924/2006. Такива количества могат лесно да бъдат консумирани като част от балансираното хранене. Таргетната популация са кърмачета и деца до 18-годишна възраст.
 
Публикувано: 22 юли 2010


Архив