17-03-2015


EFSA – Панел по диетични продукти, хранене и алергии (NDA)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

Въз основа на заявление от EJP Pharmaceutical ApS, подадено според член 13(5) на Регламент (EC) No 1924/2006 чрез компетентните органи на Дания, на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да представи становище по научната обосновка на здравна претенция, касаеща цинк и “превенция на лош дъх чрез неутрализиране на летливи серни съединения в устата и устната кухина”.

Обхватът на заявлението попада в здравните претенции, основани на новополучени научни доказателства.

Обявеният ефект е “предотвратява лош дъх чрез неутрализиране на летливи серни съединения в устата и устната кухина”. Таргетната популация, според предложението на заявителя, са възрастни над 18-годишна възраст, които искат да подобрят качеството на дъха си.

Панелът отбелязва, че здравните претенции по член 13 от Регламент (EC) No 1924/2006 трябва да описват или да се отнасят до, между другите си действия, ролята на нутриента или друго вещество във функциите на тялото. Така че, от кандидата беше поискано изясняване как предложената претенция отговаря на това изискване. Кандидатът отговори с виждането, че продукцията на летливи серни съединения и халитозата, като част от бактериалната флора на устата и устната кухина е свързана с функцията на устата и устната кухина и по този начин с функцията на тялото. Панелът отбелязва, че кандидатът не е представил допълнителни доказателства, че химичната неутрализация на летливи серни съединения в устата, за да се коригира лошия дъх, е физиологичен ефект във връзка с функция на тялото.

Панелът счита, че претенцията “предпазва от лош дъх чрез неутрализиране на летливи серни съединения в устата и устната кухина” е свързана по-скоро с миризмата на дъха, отколкото с функция на тялото, както се изисква от член 13 на Регламент (EC) No 1924/2006.

Панелът счита, че претенцията не отговаря на критериите, заложени в Регламент (EC) No 1924/2006.

Архив