17-03-2015

Научно становище по обосновката на здравна претенция, свързана с
цинк и нормалната функция на имунната система, в съответствие с
член 14 от Регламент ( ЕС ) № 1924/2006

(Резюме)
д-р Надя Сертова
След подадено заявление чрез Компетентният орган на Франция за разрешение на здравна претенция, в съответствие с член 14 от Регламент № 1924/2006, относно хранителни и здравни претенции за храните, Панелът по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) на Европейския Орган по Безопасност на Храните (EFSA) е бил помолен да изготви становище по научната обосновка на здравна претенция, свързана с ‘‘цинк и нормалната функция на имунната система‘‘.
Характеристика на съставката
Хранителната съставка, която е обект на здравната претенция е цинк. Панелът счита, че цинкът е достатъчно охарактеризиран. Експертите отбелязват ролята на цинка за нормалната функция на имунната система при всички възрасти, включително при бебета и малки деца. Цинкът има ключова роля в механизмите на имунна защита и помага при борбата с острите вирусни заболявания (грип). Допълнителни количества цинк подсилват защитата и елиминират по-бързо вирусните и бактериални инфекции. От съединенията му най-често се използват цинков карбонат и цинков глюконат като хранителни добавки. Панелът установява, че е налице причинно-следствена връзка между хранителния прием на цинк и нормалната функция на имунната система.
Специфични условия за употреба предложени от заявителя
Според заявителя целевата популация са кърмачета и малки деца до три години. За да бъде изпълнен обявеният ефект "цинкът помага за силна имунна система" е необходимо:
  • Преходните храни да отговарят на критериите за състав, както е предвидено в Директива 2006/141/ЕС, относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕС. „Преходните храни“са храни, предназначени за специфична хранителна употреба от кърмачета при въвеждането на подходящи допълнителни храни и които представляват основната течна храна от прогресивно увеличаващото се разнообразие на храните при тези деца.
  • Диетичните храни за специални медицински цели, да съдържат цинк в границите, определени в Директива 1999/21/ЕО.
  • За преработени храни на зърнена основа и бебешки храни, съдържанието на цинк трябва да бъде в рамките, определени в Директива 2006/125/ЕС.
Значение на претендираният ефект за човешкото здраве
Обявеният ефект, предложен от заявителя, е "цинка помага за силна имунна система". Целевата популация са кърмачета и малки деца. Панелът счита, че нормалната функция на имунната система е благоприятен физиологичен ефект за кърмачета и малки деца.
Научна обосновка на претенцията
Панелът вече е оценил положително претенцията относно ‘‘цинк и нормалната функция на имунната система‘‘, (NDA Panel EFSA, 2009). Целевата популация е цялото население. Заключението на екпертната група се основава на ролята на цинка по отношение на функцията на имунната система. Недостигът на цинк се свързва с понижаване на имунитета и прави хората по-податливи на инфекции.
Панелът счита, че ролята на ‘‘цинка за имунната система‘‘ е важна за всички възрасти, включително за бебета и малки деца.
Панелът стига до заключението, че е установена причинно-следствена връзка между хранителния прием на цинк и нормална функция на имунната система.

Изводи
Въз основа на представените данни Панелът заключава, че: Хранителната съставка, цинк, която е обект на здравната претенция, е достатъчно охарактеризирана. Обявеният ефект, предложен от заявителя е "цинкът помага за силна имунна система". Целевата популация, предложена от заявителя са кърмачета и малки деца до тригодишна възраст. Нормалната функция на имунната система е благоприятен физиологичен ефект за бебета и малки деца. Установена е причинно-следствена връзка между хранителния прием на цинк и нормалното функциониране на имунната система.

Архив