17-03-2015


Панел на EFSA по диетични продукти, хранене и алергии (NDA)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

 

Резюме

По искане на Европейската комисия на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви научно становище по отношение на списък от здравни претенции според член 13 от Регламент (EC) No 1924/2006. Това становище представя научната обосновка на здравна претенция, свързана с таурин и “защита на имунната система”, “метаболитни процеси”, подпомагане на нормалната когнитивна функция, поддържане на нормалната сърдечна функция, поддържане на нормална мускулна функция и забавяне на настъпването на физическа умора по време на тренировка. Научната обосновка се основава на информацията, осигурена от страните членки в консолидирания списък на здравни претенции по член 13 и референциите, които EFSA е получил от страните членки или директно от ключовите играчи.

Хранителната съставка, обект на здравна претенция, е таурин. Панелът счита, че тауринът е достатъчно характеризиран.

 

“Защита на имунната система”

Обявеният ефект е “за защита на имунната система”. Целевата популация е общото население. Обявеният ефект не е достатъчно дефиниран и предложените текстове или изясняванията, представени от страните членки, не съдържат повече подробности.

Панелът счита, че обявеният ефект е общ и неспецифичен, и не се отнася до никоя специфична здравна претенция според изискванията на Регламент (EC) No 1924/2006.

 

“Метаболитни процеси”

Обявеният ефект е “за метаболитни процеси (прием на глюкоза/кофеин)”. Целевата популация е общото население. Обявеният ефект не е достатъчно дефиниран и предложените текстове или изясняванията, представени от страните членки, не съдържат повече подробности.

Панелът счита, че обявеният ефект е общ и неспецифичен, и не се отнася до никоя специфична здравна претенция според изискванията на Регламент (EC) No 1924/2006.

 

Подпомагане на нормалната когнитивна функция

Обявеният ефект е “когнитивна функция/психично здраве”. Целевата популация е общото население. Панелът счита, че подпомагането на нормалната когнитивна функция е благоприятен физиологичен ефект.

Не са предоставени референции, от които да се извадят заключения за научната обосновка на обявения ефект.

Въз основа на представените данни Панелът заключава, че не е установена причинно-следствена връзка между приема на таурин и приноса към нормалната когнитивна функция.

 

Поддържане на нормална сърдечна функция

Обявеният ефект е “за здраве на сърдечносъдовата система”. Целевата популация е общото население. В контекста на предложените текстове и изяснявания, представени от страните членки, Панелът счита, че обявеният ефект се отнася до поддържане на нормална сърдечна функция. Панелът счита, че поддържането на нормална сърдечна функция е благоприятен физиологичен ефект.

Не са представени изследвания върху хора, от които да се извадят заключения за научната обосновка на обявения ефект.

Въз основа на представените данни Панелът заключава, че не е установена причинно-следствена връзка между приема на таурин и поддържането на нормално функциониране на сърцето.

 

Поддържане на нормална мускулна функция

Обявеният ефект е “нормална мускулна функция”. Целевата популация е общото население. Панелът приема, че обявеният ефект се отнася до поддържането на нормална мускулна функция. Панелът отбелязва, че от представената информация не става ясно кой аспект на мускулната функция е обект на здравната претенция, както и че нито една от референциите, представени за тази претенция, касае който и да е аспект на мускулната функция.

Панелът счита, че обявеният ефект е общ и неспецифичен, и не се отнася до никоя специфична здравна претенция, според изискванията на Регламент (EC) No 1924/2006.

 

Забавяне на настъпването на физическа умора по време на тренировка

Обявеният ефект е “тонус/виталност”. Целевата популация са активните индивиди от общото население. В контекста на предложените текстове и обяснения, представени от страните членки, както и по смисъла на представените референции, Панелът счита, че обявеният ефект касае забавяне на настъпването на физическа умора по време на тренировка. Панелът счита, че забавянето на настъпването на физическа умора по време на тренировка е благоприятен физиологичен ефект.

Не са представени референции, от които да се извадят заключения по научната обосновка на обявения ефект.

Въз основа на представените данни Панелът заключава, че не е установена причинно-следствена връзка между консумацията на таурин и забавянето на настъпването на физическа умора по време на тренировка.

Архив