17-03-2015

 

По искане от Европейската комисия на Панела по диетични продукти, хранене и алергии беше възложено да изготви научно становище по списък от здравни претенции в съответствие с член 13 от Регтламент (EC) No 1924/2006. Становището разглежда научната обосновка на здравни претенции във връзка с монаколин К от китайски червен ориз и поддържане на нормални нива на LDL-холестерол ия списък на здравните претенции по член 13 и справки, получени в EFSA от страните членки или директно от ключовите играчи.

Храната, обект на здравната претенция е китайски червен ориз (т.р. ориз, ферментирал с червена плесен Monascus purpureus). Панелът счита, че, въпреки че китайският червен ориз не е достатъчно характеризиран, хранителната съставка монаколин K от китайски червен ориз е достатъчно характеризирана.

Обявените ефекти са “холестерол” и “контрол на холестерола/здраве на сърцето”. Целевата популация са възрастни в общото население. В контекста на предложените фрази Панелът приема, че обявеният ефект се отнася до поддържане на нормални концентрации на LDL-холестерол в кръвта. Панелът счита, че поддържането на нормални концентрации на LDL-холетерол в кръвта е благоприятен физиологичен ефект.

При претеглянето на доказателствата Панелът взе пред вид, че двата представени рандомизирани контролирани опита, от които могат да се извадят заключения за научната обосновка на претенцията, показват ефект на препарати от китайски червен ориз при дневна доза от около 10 mg монаколин K върху концентрациите на LDL-холестерол у индивиди с хиперхолестеролемия, че ефектът на чист монаколин K върху концентрациите на LDL-холестерол е добре доказан и че механизмът, по който монаколин K може да допринесе за обявения ефект е добре известен.

Въз основа на представените данни Панелът заключи, че има установена причинно-следствена връзка между консумацията на монаколин K от китайски червен ориз и поддържането на нормални концентрации на LDL-холестерол в кръвта.

Панелът счита, че, за да се получи обявеният ефект, дневно трябва да се приема доза от 10 mg монаколин K от препарати от китайски червен ориз. Целевата популация са възрастни от общото население.

Във връзка с ограничения за използване, Панелът отпраща към Обобщение на характеристиките на лекарствени продукти, съдържащи ловастатин, налични на пазара в ЕС.

Архив