17-03-2015


EFSA – Панел по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

 

Резюме

По искане на Европейската комисия към EFSA, на Научния панел по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) беше възложено да изготви научно становище, оценявайки безопасността на Брилянтно синьо FCF (E 133) при използване като оцветител в храни.

Брилянтно синьо FCF (E 133) е триарилметанов оцветител, разрешен като добавка към храни в ЕС и вече е оценявано от Обединения комитет на ФАО/СЗО по добавки към храни (JECFA) през 1970 г. и Научния комитет по храните на ЕС (SCF) през 1975. Двата комитета са определили ADI от 12.5 mg/kg телесно тегло/ден (bw/day). През SCF определи коригиран ADI от 10 mg/kg bw/day въз основа на нови дългосрочни изследвания.

JECFA определи ADI от 12.5 mg/kg bw/day за Брилянтно синьо FCFпрез 1970. Този ADI се основаваше на NOAEL от 5% в храната, еквивалентно на 2500 mg/kg bw/day. Тази стойност вероятно е извлечена от хронично изследване на плъхове, в което не са наблюдавани никакви ефекти до най-високата хранителна доза от 5% (еквивалентно на 2500 mg/kg bw/day). Приложен е коефициент на несигурност 200, вероятно поради непълноти в досието на изследването.

SCF през 1975 определи ADI от 12.5 mg/kg bw/day. През 1984 SCF имаше допълнителни данни за хронична токсичност, които показаха малко намаление на телесното тегло на женски мишки и плъхове при най-високата доза. NOAEL беше установен на 2% от диетата, еквивалентно на 1073 mg/kg bw/day при мъжки и 1318 mg/kg bw при женски животни, от което беше изведен ревизиран ADI от 10 mg/kg bw/day за Брилянтно синьо FCF. Изглежда, че е приложен коефициент за несигурност 100.

Наличните данни за абсорбцията, дистрибуцията, метаболизма и екскрецията на Брилянтно синьо FCF показват, че то се абсорбира слабо и главно се изхвърля непроменено чрез изпражненията.

Има изследвания за субхронична токсичност при мишки, плъхове и кучета. Изследването с мишки е проведени според старите протоколи и има ограничена стойност. Едно изследване с плъхове е проведено с използване на две смеси (A и B) от оцветители за храни. Тъй като Брилянтно синьо FCF не е давано самостоятелно, тези данни не могат да се използват за специфично оценяване на безопасността на Брилянтно синьо FCF. В изследване на групи плъхове, нямаше никакви лезии или микроскопична патология, които да бъдат отдадени на поемане на Брилянтно синьо FCF. NOAEL се прие за 2%, еквивалентно на 1000 mg/kg bw/day. Кучета порода бигъл бяха третирани чрез храната с Брилянтно синьо FCF през периоди до 1 година. Панелът счете, че NOAEL е 2% в диетата, еквивалентно на 500 mg/kg bw/day.

Брилянтно синьо FCF не показва данни за мутагенност при тестове с щамове Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537 и TA1538 с или без метаболитна активация. Брилянтно синьо FCF е тествано in vivo в изследване с мишки и изследване Comet. Във всички случаи не се наблюдава микронуклеарна индукция или увреждане на ДНК. Въз основа на тези данни Панелът счита, че багрилото не представлява опасност за генотоксичност.

Наличните изследвания на хронична токсичност са проведени върху мишки и плъхове преди публикуването на насоките на ОИСР. Едно изследване върху мишки не показва канцерогеген ефект на Брилянтно синьо FCF. Панелът заключи, че NOAEL е 2000 mg/kg bw/day, най-високата тествана доза. Във второто изследване върху мишки, багрилото е давано с храната. Женските от групата с най-висока доза показват повишена честота на хемангиоми на далака. Панелът се съгласи с авторите, че хемангиомите могат да се считат за спонтанни и не свързани с експозиция на Брилянтно синьо FCF. В това изследване NOAEL се приема за 7354 mg/kg bw/day.

Две изследвания върху плъхове са проведени според старите протоколи, не са намерени тумори, свързани с прилагането, но тези изследвания са с ограничена стойност поради слабо протоколно описание.

Изследване на хроничната токсичност е извършено върху 30 плъха порода Вистар, в продължение на 75 седмици. Не се наблюдават аномалии в следствие на приложението. Панелът счита, че в това изследване NOAEL е 1500 mg/kg bw/day, най-високата тествана доза.

Изследване на хроничната токсичност е проведено върху плъхове Осборн-Мендел в продължение на 2 години. Не са описани релевантни вредни ефекти. Панелът заключи, че NOAEL при това изследване е 5% Брилянтно синьо в диетата, еквивалентно на 2500 mg/kg bw/day, най-високата тествана доза.

Изследване на хроничната токсичност, съчетано с изследване на репродуктивността, е проведено върху плъхове Charles Rivers CD. Това изследване проведено с фаза in utero, при която съединението се прилага върху поколение F0. Няма тенденция, свързана с дозата при оцеляването на мъжките и женските. Оцеляването намалява значително при най-високата тествана доза при женските (1318 mg/kg bw/day) в сравнение с контролите. Хистопатологичните оценки разкриват разнообразни лезии, включително неоплазми сред третираните и контролните плъхове. Те са основно изолирани находки от често срещани тумори, показващи, че няма зависимост доза-отговор. Въз основа на тези аргументи Панелът заключи, че тези новообразувания не са показателни за канцерогенен ефект. Панелът счита, че установеният в това изследване NOAEL е 631 mg/kg bw/day.

Налично е репродуктивно изследване на три последователни поколения мъжки и женски плъхове. Средното телесно тегло на групата с най-висока доза е по-ниско от това при контролната група в поколение F0 и от мъжките и женските от поколение F1 и F2 , като не са наблюдавани други ефекти, дължащи се на оцветителя. Панелът отбелязва, че няма повече подробности. Не е специфициран броят животни в група, начин на прилагане и статистическа значимост на данните. Следователно от това изследване не може да се извлече NOAEL.

Изследване за репродуктивна токсичност при плъхове е съчетано с изследване на хронична токсичност. Няма свързани със съединението ефекти върху фертилността, гестацията, раждането, лактацията преживяемостта на котилото до отбиване или върху броя на живо- и мъртвородените малки. Панелът заключи, че NOAEL е 1073 mg/kg bw/day при мъжките животни, най-високата тествана доза.

Съществуват две изследвания на развитието. Багрилото е давано през устата на групи съчетани женски плъхове Long Evans. Няма признаци за фетална токсичност или аномалии, които биха могли да се отдадат на прилагането на Брилянтно синьо FCF през устата на съчетани женски зайци (Новозеландски бели). Няма признаци за фетална токсичност или аномалии, които биха могли да се отдадат на прилагането на оцветителя. Панелът отбеляза, че няма достатъчно подробности. Не е специфициран броят животни в група, начин на прилагане и статистическа значимост на данните. Следователно от това изследване не може да се извлече NOAEL.

Панелът заключи, че настоящите данни за абсорбция, дистрибуция, метаболизъм и екскреция, репродуктивна токсичност, токсичност на развитието и дългосрочна токсичност и канцерогенност дават основа за ревизиране на ADI от 10 mg/kg bw/day, определен от SCF през 1984. Изследванията на субхроничната токсичност са достатъчно документирани, за да се използват за оценка на риска. Изследванията на хроничната токсичност показват, че Брилянтно синьо FCF не е канцерогенно. От петте изследвания на хроничната токсичност, най-ниското NOAEL идва от най-новото изследване. Наблюдаваните вредни ефекти са намаляване на терминалното средно телесно тегло и намалена преживяемост при най-високата тествана доза (1318 mg/kg bw/day).

Панелът е съгласен с авторите за NOAEL от 631 mg/kg bw/day. В най-старото изследване на репродукцията средните телесни тегла на групата с най-висока доза (1000 mg/kg bw/day) са по-ниски от тези на контролната група при първото поколение и при мъжките и женските от поколения F1 иF2.

В по-ново изследване при плъхове не са наблюдавани ефекти при всичките тествани дози (62, 631 и 1318 mg/kg bw/day). Панелът счита, че това второ изследване опровергава резултатите на първото. Не са описани неблагоприятни ефекти в изследванията на развитието при плъхове и зайци.

Панелът счита, че NOAEL от 631 mg/kg bw/day, извлечен от изследването за хронична токсичност при плъхове може да бъде използвано за определяне на нов ADI за Брилянтно синьо FCF. Чрез прилагане на коефициент за несигурност 100, Панелът определи нов ADI за Брилянтно синьо FCF от 6 mg/kg bw/day.

Хранителната експозиция на Брилянтно синьо FCF беше оценена от Панела въз основа на максимално разрешените нива (MPLs) на използване, чрез прилагане на бюджетния метод (Етап 1) с полаганията, описани в доклада за научното сътрудничество (SCOOP) Задача 4.2. Панелът изчисли теоретична максимална дневна експозиция от 8.1 mg/kg bw/day за възрастни и 13.1 mg/kg bw/day за типично 3-годишно дете.

Направени са усъвършенствани оценки на експозицията и за деца, и за възрастното население според подходите на Етап 2 и 3, описани в SCOOP Задача 4.2, която съчетава, съответно, подробна информация за индивидуалната консумация от населението с MPLs на използване, както са специфицирани в Директива 94/36/EC за оцветители за храни (Етап 2) и максималните отчетени нива на използване на Брилянтно синьо FCF, показани в Таблица 3 (Етап 3), идентифицирани от Панела от данните, предоставени от Агенцията за стандарти за храни на Обединеното кралство (FSA), Органа по безопасност на храните на Ирландия (FSAI), Съюза на Европейските асоциации за напитки (UNESDA) и Конфедерацията на хранителните и питейни индустрии на ЕС (CIAA). За деца от 1 до 10-годишна възраст са изчислени оценки за Обединеното кралство и за единадесет европейски държави като част от консорциума EXPOCHI (Белгия, Франция, Холандия, Испания, Италия, Финландия, Гърция, Кипър, Чешка република, Швеция и Германия). За възрастното население Панелът избра населението на Обединеното кралство като репрезентативно за потребителите от ЕС за оценки на експозицията на Брилянтно синьо FCF.

При разглеждане на MPLs (Етап 2), средната хранителна експозиция на оцветителя при децата от Европа, включително децата от Обединеното кралство (на възраст от 1 до 10 години) варира от 0.5 до 3.4 mg/kg bw/day и от 1.2 до 7.2 mg/kg bw/day в 95-ти персентил. Оценките за възрастното население от Обединеното кралство дават средна хранителна експозиция от 0.9 mg/kg bw/day и от 3.3 mg/kg bw/day за големите потребители (97.5-ти  персентил).

При разглеждане на максимално отчетените нива на използване (Етап 3), средната хранителна експозиция на Брилянтно синьо FCF fза европейските деца, включително децата от Обединеното кралство (от 1 до 10-годишна възраст) варира от 0.2 до 2.1 mg/kg bw/day и от 0.6 до 4.8 mg/kg bw/day в 95-тия персентил. Оценките за възрастното население на Обединеното кралство дават средна хранителна експозиция на оцветителя от 0.6 mg/kg bw/day и от 3.0 mg/kg bw/day за големите консуматори (97.5-ти персентил).

Панелът заключи, че максималните отчетени нива на използване на Брилянтно синьо FCF, усъвършенстваните оценки на приема (Етап 3) са по-ниски от ADI от 6 mg/kg bw/day. Панелът заключи, че на Етап 2 оценките на приема са под сподели страницата

Архив