17-03-2015

По искане на Европейската комисия на Панела по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) беше възложено да представи научно становище по преоценката на бутилиран хидроксианизол (BHA) (E 320) като добавка към храни.

BHA (E 320) е синтетичен антиоксидант, разрешен като добавка към храни в ЕС, предварително оценяван от Обединения експертен комитет на ФАО/СЗО по добавки към храни (JECFA) няколко пъти, последният през 1989 и от Научния комитет по храните на ЕС (SCF) през 1989. И двата комитета определят ADI от 0.5 mg/kg телесно тегло/ден (bw/day), като ADI на SCF е временен ADI. И двата ADI бяха основани на пролиферативни промени в предстомаха на плъхове.

BHA е смес от два изомера с пълни химични имена 2-терт-бутил-4-хидроксианизол и 3-терт-бутил-4-хидроксианизол. Спецификациите са дефинирани в законодателството на ЕС в Директива 2008/128/EC и от JECFA. Чистотата е определена като не по-малко от 98.5% от C11H16O2 и не-по-малко от 85% от 3-терт-бутил-4-хидроксианизолния изомер.

В общи черти, BHA се абсорбира бързо от стомашночревния тракт (GI), метаболизира се и се екскретира под формата на метаболити главно в урината и/или изпражненията. Основните метаболити на BHA са глюкуронидите, сулфатите и свободните феноли, включително терт-бутилхидрокинон (TBHQ). Пропорциите на различните метаболити варират за различните видове и различните нива на дози. Острата токсичност на ВНА е ниска, с LD50 при мишки и плъхове > 2000 mg/kg bw/day.

Като цяло, мнозинството от изследвания на генотоксичността показват липса на потенциал при ВНА да индуцира точкови мутации или да взаимодейства с или уврежда ДНК. За ВНА и метаболита му TBHQ има данни, че индуцирам хромозомни аберации in vitro при метаболитно активиране. Панелът отчита, че кластогенната активност in vitro на BHA и TBHQ по-вероятно е вторична при формирането на реактивни кислородни видове чрез прооксидантна химия и такъв механизъм на генотоксичност се счита за прагово ограничен.

Голям брой изследвания на хронична токсичност и канцерогенност, извършени за ВНА, показват пролиферативни промени в предстомаха. Изследванията включват видове с предстомах (плъхове, мишки, хамстери) и такива без предстомах (морски свинчета, кучета). Панелът отбелязва, че гастроепителиални хиперплазии, папиломи и карциноми се наблюдават само при видове с предстомах.

Панелът заключи, че хроничните изследвания при плъхове показват по ниска граница на доверителност на стойностите на бенчмарк дозата (BMDL10) за хиперплазия на предстомаха съответно 115 mg/kg bw/day и 83 mg/kg bw/day. Хиперплазията на предстомаха е критичният ефект, върху който SCF и JECFA основават приемливия дневен прием (ADI).

Панелът отбеляза, че след най-последните оценки на SCF и JECFA е публикувано ново изследване на токсичността при развитието. Панелът отбеляза, че изследването не е извършено според насоките на ОИСР и някои от изследваните крайни точки не са част от насоките на ОИСР за тестване на репродуктивна токсичност и токсичност при развитието. Панелът отбеляза и че намаленията, отчетени в параметрите, за които се твърди, че са засегнати, са в общия случай по-малки от 10% без ясен отговор на дозата и че интервалите, отчетени за тези параметри се наслагват поради големите стандартни отклонения. Така че Панелът заключи, че ефектите, съобщени в това изследване, които са статистически значими (при p<0.05) не са биологично релевантни.

Панелът отбеляза и че други изследвания дават ниво, на което не се отбелязват вредни ефекти (NOAEL) за репродуктивна токсичност и токсичност при развитието от 0.125% BHA в диетата (еквивалентно на доза от поне 100 mg/kg bw/day) при плъхове и NOAEL за репродуктивни и тератогенни параметри от 400 mg/kg bw/day при зайци. NOAEL при плъхове е определен в изследването на Vorhees et al. (1981) въз основа на кученца, показващи забавен растеж, повишена смъртност и поведенчески въздействия при по-високи дози.

Панелът отбеляза, че хиперплазията на предстомаха при плъхове е критичният ефект, въз основа на който SCF и JECFA определят техния ADI. Панелът взе пред вид, че хората нямат предстомах и че предстомашната хиперплазия у гризачи не може да се счита за релевантна за оценка на риска при хора.

Като цяло Панелът заключи, че настоящата база данни не дава основание да се променя ADI от 0.5 mg/kg bw/day.

Панелът отбеляза потенциалният ендокринен ефект на BHA, изследван в много проучвания. Панелът отбеляза и че изследванията на репродуктивната и развитийна токсичност при плъхове дават NOAEL от 0.125% BHA в диетата (еквивалентен на доза от поне 100 mg/kg bw/day). Този NOAEL е въз основа на кученца, показващи забавен растеж, повишена смъртност и поведенчески въздействия при по-високи дози. Въз основа на NOAEL от 100 mg/kg bw/day и използвайки множител на несигурност 100 Панелът определи ADI от 1.0 mg/kg bw/day. Тъй като NOAEL от 100 mg/kg bw/day е в интервала на BMDL10 стойностите за предстомашна хиперплазия при плъхове от съответно 115 mg/kg bw/day и 83 mg/kg bw/day Панелът заключи, че този NOAEL покрива и BMDL10 стойностите за предстомашна хиперплазия, наблюдавана у плъхове. Този NOAEL беше и под дозата от 500 mg/kg bw/day, причиняваща пролифериране на езофагеални базални клетки у маймуни.

Оценките на експозицията на BHA на Етап 2 за деца и възрастното население за средната и висока експозиция малко вероятно ще надвишат ADI от 1.0 mg/kg bw/day.

Панелът отбеляза, че спецификацията на JECFA за олово е < 2 mg/kg, докато спецификацията на ЕС е < 10 mg/kg.

 

Архив