17-03-2015

 

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

Научно становище по риска за предаване на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) чрез сперма и ембриони при малки преживни животни (овце и кози)

Панел на EFSA по биологични опасности

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

 

РЕЗЮМЕ

По искане на Европейската комисия, Панелът по биологични опасности (BIOHAZ) беше натоварен да представи научно становище по риска за предаване на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) чрез сперма и ембриони при малки преживни животни (овце и кози).

Регламент (EC) No 999/20014 на Европейския парламент и Съвета, определящ правилата за превенция, контрол и премахване на някои ТСЕ, налага специфичните ограничения за пускане на пазара, износ и внос на сперма и ембриони от овце и кози.

Напоследък излязоха три публикации по отношение на риска от предаване на ТСЕ чрез техники на изкуствено осеменяване (ИО) и присаждане на ембриони (ПЕ) при малки преживни животни. Тези публикации подсказват, че този риск е много малък или незначителен.

В светлината на тези нови данни Европейската комисия (ЕК) поиска от EFSA да изготви научно становище по отношение на по риска за предаване на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) чрез сперма и ембриони при малки преживни животни (овце и кози).

 

Разглежданите ТСЕ агенти са: Класическа скрейпи, атипична скрейпи и “луда крава” (BSE). Оценката на риска беше изготвена главно въз основа на данни за овце. Поради липсата на специфични данни за кози и поради големите прилики в патогенеззата на ТСЕ при овце и кози, прие се, че оценката важи и за този род преживни животни.

Панелът BIOHAZ разгледа всичката налична научна информация, свързана с предаването на ТСЕ чрез сперма и ембриони при малки преживни животни.

Панелът заключи, че рискът от предаване на ТСЕ, свързан със сперма и ембриони, събрани от овце и кози с класическа скрейпи, варира от пренебрежим до нисък. Обаче, данните не са достатъчни, за да се заключи, че рискът е пренебрежим. Поради приликите в патогенезата на класическата скрейпи и спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) при малки преживни животни, тези заключения следва да се считат за валидни за СЕГ.

Панелът BIOHAZ счита, че на този етап оценката на риска от предаване чрез сперма и ембриони от овце или кози, засегнати от нетипична скрейпи не е възможна, поради липса на познания за патогенезата и анатомичното разположение на агента на атипичната скрейпи в засегнатите животни.

По-нататък, подчертава се, че има присъщ, но количествено неопределим риск от предаване на ятрогенна ТСЕ, свързан с процедури на изкуствено осеменяване и присаждане на ембриони (използване на животински хормони и хирургични инструменти).

Панелът отбеляза, че отсъствието на надеждни цифри за годишния брой на изкуствени осеменявания и присаждане на ембриони, извършени върху малки преживни животни в страните членки на ЕС, възпрепятства количествената оценка на потенциалното въздействие на риска от предаване на ТСЕ при изкуственото осеменяване и присаждането на ембриони в популацията от дребни преживни животни в ЕС.

BIOHAZ панелът препоръча по-нататъшна оценка на риска от предаване на класическа скрейпи и ТСЕ, свързан със сперма и ембриони от малки преживни животни за заразност, използвайки силно чувствителни модели за животни в сперма и ембриони, събрани от статистически значим брой животни, заразени с ТСЕ, носещи чувствителни PrP генотипове на различни етапи от заболяването о с различни агенти на ТСЕ. Освен това, трябва да се генерират специфични данни за патогенезата и анатомичното разпространение на агента на атипичната скрейпи. Изследванията трябва да включват малки женски и мъжки преживни животни в различни етапи на репродуктивния цикъл.

Панелът препоръчва промоция на процедури за ограничаване на риска от ятрогенна трансмисия на на ТСЕ, свързана с изкуственото осеменяване и присаждане на ембриони. По-специално, трябва да се разгледа замяната на животински хормони с рекомбинантни протеини.

Панелът BIOHAZ счита за необходимо да се създаде база данни за ИО и ПЕ, извършвани ежегодно в ЕС.

Панелът подчертава, че хомозиготните и хетерозиготни ARR овни и овце, като донори и реципиенти биха минимизирали риска от предаване на класическа скрейпи и ТСЕ, който може да бъде свързан с репродуктивни технологии. Подобно, определянето и валидирането на козли и кози с резистентен генотип като донори и реципиенти би минимизирало риска от класическа скрейпи и ТСЕ, който може да бъде свързан с репродуктивни технологии.

Ключови думи

Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ), малки преживни животни, сперма, ембриони, риск от предаване

 

 

Архив