31-05-2021

Европейската комисия предприе важна стъпка в усилията си да гарантира безопасност на храните в ЕС чрез регламент, коригиращ и опростяващ действащите правила, отнасящи се до нива на остатъци от пестициди. Новите правила определят Максимални нива на остатъци (MRLs) за пестицидите. Те осигуряват безопасност на храните за всички потребители и позволяват на търговците и вносителите да работят безпроблемно, тъй като премахва объркването, породено от работата с 27-те списъка на национални MRLs. При предишния режим към един и същ пестицид за една и съща култура в различните страни членки имаше различни MRLs, ситуация, която провокираше въпроси от потребители, производители и търговци. Регламент (EC) No 396/2005 е резултат от значителни обединени усилия на Комисията, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) и страните членки.

Комисарят по здравето на ЕС Андрула Василиу каза: “Днес е повратен момент в нашите усилия да гарантираме, че храната в Европа е безопасна. Новите правила прилагат принципа, че храна, произвеждана или внасяна в една страна членка, трябва да бъде безопасна за потребителите във всички страни членки. Те гарантират, че остатъците от пестициди в храната са колкото е възмжно ниски и нямат вреден ефект върху гражданите ни”.
Ясна система за определяне на MRLs
Потребителите са експонирани на пестициди, тъй като малки количества от тях остават в прибраната реколта като остатъци. Количествата на остатъците в храните трябва да бъдат безопасни за потребителите и колкото е възможно по-ниски, отговаряйки на най-малкото количество пестицид, използвано за дадена култура за постигане на желания ефект. Максималното ниво на остатък (MRL) е най-високото възможно ниво на остатък от пестицид, поносимо в храни и фуражи.
Новият регламент обхваща около 1100 пестициди, използвани понастоящем или в предишни периоди в земеделието в ЕС и в други страни. Той съдържа MRLs за 315 земеделски продукти. Тези MRLs се отнасят и до преработени продукти, с отчитане на разреждане или концентрация при преработка.
Новите правила вземат пред вид безопасността на всички групи потребители. Това включва, например, бебета, деца и вегетарианци. EFSA отговаря за оценката на безопасността, която се основава на свойствата на пестицида, на максималните нива, очаквани в храните и на различните диети на европейските потребители.
Необходимостта от корекция
Предишният MRL режим беше много сложен, тъй като комбинираше хармонизираните европейски и различните национални правила. Тази ситуация водеше до объркване за това, кое MRL трябва да се приложи. Така животът на търговците и вносителите беше труден и пораждаше въпроси от страна на потребителите, особено в случаи, когато дадена храна беше приемлива в едни и неприемлива в други страни членки по отношение на MRL.
Контрол и въвеждане в действие
За безопасността на храните отговарят производителите, търговците и вносителите. Това включва съвместимост с MRLs. Властите в страните членки отговарят за контрола и въвеждането в действие на MRLs.
Комисията извършва проверки в страните членки за оценка и ревизия на техните контролни дейности.
Пълна прозрачност и достъпност
От този момент на уеб страницата на Европейската комисия има база данни за MRL, приложима за всички култури и пестициди. Достъпът до тази новоизградена база данни е свободен и лесен за всеки с оглед гарантиране на прозрачна актуална информация по законодателството на ЕС за пестициди.

Архив